•  
 

Jak se měří svět v MŠ

Charakteristika programu:
V rámci tohoto kurzu budou frekventanti seznámeni s jednoduchými měřeními, které jsou vhodné pro výuku dětí předškolního věku. Kurz je orientován na měření vybraných fyzikálních veličin, se kterými se děti odmalička v běžném životě setkávají a učí se je používat (především měření času, vzdálenosti, plochy, objemu, teploty aj.). Cílem aktivit je rozvíjet u dětí schopnost určovat a odhadovat základní veličiny a porovnávat jejich hodnoty (větší – menší).

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu bude absolvent umět:
• motivovat děti k provádění jednoduchých přírodovědných pokusů (experimentování),
• zvolit vhodný pokus vzhledem k probíranému tématu,
• provést ho demonstračně nebo dětem při experimentování přiměřeně asistovat a výsledek pokusu adekvátně interpretovat.

 • Garant kurzu: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. blok: Pohádková měření (3 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Účastníci se seznámí s výskytem měření veličin v dětských knihách a filmech. Mnoho klasických pohádek obsahuje koncepty, na které lze při práci s dětmi navázat při zavádění pojmů a metod měření (např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Sedmimílové boty). Samostatná práce účastníků v tomto bloku zahrnuje rešeršní činnost.
  II. blok: Porovnávání (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Účastníci se seznámí s možnostmi měření na základě porovnávání. Představeny budou hry a soutěže, při kterých se děti zábavnou formou učí porovnávat (větší – menší, rychlý – pomalý, apod.). Účastníci také sami vhodnou aktivitu pro děti připraví.
  III. blok: Honza za pecí (4 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Účastníci se v rámci tohoto bloku naučí vhodná měření na lidském těle a měření, která lze s dětmi provádět v místnosti. Naučí se konstruovat jednoduché měřicí přístroje (např. vodní hodiny).
  IV. blok: Honza šel do světa (3 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Účastníci se naučí provádět jednoduchá měření na vycházkách s dětmi, např. odhadovat vzdálenosti, měřit čas podle polohy slunce na obloze, určovat rychlost větru podle pozorovaných projevů v přírodě apod.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424). 
 
 
Archivovaná verze z webu PdF