•  
 

Stavebnice v MŠ

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na zisk vědomostí a dovedností při práci se stavebnicemi a následně na rozšíření si portfolia námětů pro práci s dětmi v této oblasti.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu absolvent:
• bude schopen charakterizovat a popsat konstrukční stavebnice 
• bude znát možnosti a typologie konstrukčních stavebnic
• získá dovednosti při práci s konstrukčními stavebnicemi
• bude umět využít stavebnic k tvůrčí činnosti
• rozšíří si portfolio námětů v oblasti práce se stavebnicemi
• seznámí se s netradičními možnostmi využití stavebnicové koncepce

 • Garant kurzu: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. Blok: Úvod do světa stavebnic (3 hodiny v prezenční části + 1 hodiny samostudia)

  Stavebnice jsou jedním z prostředků, jak zábavnou formou demonstrovat základní principy konstruování - spojování elementárních dílců do celků. V tomto bloku bude vysvětlena úloha stavebnice ve vztahu k rozvoji dítěte. Účastníci získají přehled o jednotlivých typech stavebnic a možnostech jejich využití.
  II. Blok: Základy práce se stavebnicemi (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Cílem je nastínění možností práce s vybranými typy stavebnic. Účastníci se seznámí s elementárními dílci stavebnic a možnostmi, které daná stavebnice nabízí. V tomto bloku budou rozebrány výhody a nevýhody jednotlivých druhů stavebnic s ohledem na věk dítěte. Součástí kurzu bude základní metodika (metodické postupy) pro práci se stavebnicemi.
  III. Blok: Náměty a nápady při práci se stavebnicemi (4 hodiny v prezenční části + 2 hodina samostudia)
  V tomto bloku účastník načerpá náměty k vlastní práci se stavebnicemi. Důraz bude kladen na vytváření funkčních modelů nejen podle předložených návodů, ale i se zapojením vlastní invence a představivosti. Účastník získá praxi při práci s vybranými druhy stavebnic a dále rozvine základní postupy získané z předchozího bloku.
  IV. Blok: Konstrukční stavebnice netradičně (3 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Blok bude zaměřen na pokročilé možnosti práce se stavebnicemi. Budou nastíněny možnosti, jak si vytvořit jednoduchou stavebnici. S využitím předpřipravených pomůcek budou moci účastníci tvořit jednoduché modely založené na stavebnicové koncepci. Dále budou zmíněny možnosti podpory při práci se stavebnicemi – možnosti fotodokumentace k návodům, vytváření náčrtů a plánků.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424). 
 
 
Archivovaná verze z webu PdF