•  
 

Polytechnické vzdělávání na MŠ

Charakteristika programu:
Vzdělávací kurz bude sledovat 3 linie profesního rozvoje učitele MŠ:
1. Odbornou - na adekvátní úrovni vzdělat učitele MŠ, tak aby se polytechnických a přírodovědných témat neobávali a zařazovali je do vzdělávacího programu MŠ ve větší míře než doposud. Účastníci získají vědomosti a dovednosti provádět jednoduché experimenty a manipulovat se stavebnicemi. Osvojí si základní postupy pro bezpečné experimentování a práci s různými typy stavebnic a materiály. Základem budou jednoduché experimenty a práce se stavebnicemi. Mají-li účastníci programu předávat jako lektoři poznatky dalším učitelům, musí být nejprve sami kvalitně vzděláni. 
2. Didaktickou - na konkrétních polytechnických a přírodovědných programech naučit účastníky, jak zařadit polytechnická a přírodovědná témata do vzdělávacího programu MŠ. Účastníci se seznámí se zásadami, jak postupovat, aby děti byly motivovány a získávaly podnětné informace. Podle odborníků je potřeba získat žáky pro polytechnické a přírodovědné vzdělávání již v mateřských školách. Je proto nutné, aby učitelé byli vybaveni nejen odborně, ale především didakticky, aby dokázali poznatky transformovat na úroveň vhodnou pro děti v předškolním věku. Účastníci se naučí vybrat a zařadit vhodné experimenty do činnosti MŠ a pracovat správně se stavebnicemi. Základem budou jednoduché experimenty a práce se stavebnicemi. Důraz bude kladen na to, aby si účastníci osvojili postupy, které podporují motivaci a rozvoj kreativity dětí.
3. Lektorskou - naučit účastníky komunikovat a prezentovat, aby mohli předávat získané poznatky dalším učitelům ve svém okolí, protože učitelé požadují, aby nemuseli za vzdělávacími akcemi daleko dojíždět a ztrácet čas.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Po absolvování kurzu bude účastník znát: 
• základní polytechnické a přírodovědné poznatky, se kterými se setkává dítě předškolního věku; 
• jednoduché experimenty vhodné pro MŠ;
• motivační techniky vhodné pro MŠ;
• zásady metodicky správného multimediálního prezentování a komunikace.   
Po absolvování kurzu bude účastník umět: 
• provádět jednoduché experimenty;
• pomocí práce se stavebnicemi rozvíjet kreativitu dětí předškolního věku;
• použít vhodnou metodu a motivační techniku; 
• vhodně komunikovat a prezentovat (PPT apod.);
• navrhnout aktivity vhodné pro MŠ vycházející z polytechnické a přírodovědné problematiky;
• připravit kvalitní exkurze, které budou přispívat k rozvoji dětí; 
• využít získané poznatky v přípravě aktivit dětí MŠ.

 • Garant kurzu: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
 • Délka kurzu: pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 40 hodin přímé výuky + 8 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. blok: Základní poznatky z polytechnické a přírodovědné oblasti a jak je didakticky transformovat (12 hodin v prezenční části + 3 hodiny samostudia)
  Cílem je zvýšení odbornosti učitelů MŠ v polytechnické a přírodovědné oblasti. Během profesní přípravy není věnován této oblasti dostatečný prostor. Učitelé se proto obávají zařazovat do činnosti dětí v MŠ témata z této oblasti. Často se také setkáváme s odbornými nedostatky při vysvětlování dotazů z této oblasti, se kterými se děti obracejí na učitele MŠ. Účastníci budou na adekvátní úrovni vzděláni v základní problematice z polytechnické a přírodovědné oblasti, se kterou se nejpravděpodobněji mohou setkat v MŠ. Seznámí se s moderními trendy v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání ve světě a s nejvýznamnějšími inovativními metodami založenými na konstruktivismu a se zásadami takovéto výuky. Budou prezentovány postupy, které podporují kreativitu dětí v předškolním věku. Prezenční výuka bude rozdělena na dvě šestihodinové části, jedna bude formou přednášky, druhá formou workshopu.
  II. blok: Základy experimentování v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání v MŠ (12 hodin v prezenční části + 3 hodiny samostudia)
  V této části se účastníci seznámí se zásadami správného experimentování a postupy, jak vhodně začlenit pokusy do programu MŠ. Základem budou jednoduché experimenty a práce se stavebnicemi. V praktickém bloku si účastníci vyzkouší sadu experimentů, které mohou provádět při činnostech v MŠ. Účastníci obdrží návody na experimenty s návrhy začlenění do aktivit v MŠ. Důraz bude kladen na nácvik správného provedení a bezpečnost práce, protože učitelé se mnohdy obávají zařazovat experimenty do výuky, protože je neumí správně provést. Součástí bude i práce se stavebnicemi a vysvětlení postupů, které vedou k rozvoji kreativity dětí předškolního věku. Prezenční výuka bude rozdělena na dvě šestihodinové části, jedna bude formou přednášky, druhá formou workshopu.
  III. blok: Lektorské dovednosti (8 hodin v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  V rámci tohoto bloku se účastníci dozvědí základní poznatky o komunikaci a prezentování. Osvojí si komunikační dovednosti, seznámí se zásadami správné prezentace. Na základě videonahrávek vystoupení jednotlivých účastníků získají poznatky o neverbální a verbální komunikaci a jejím působení na posluchače. Řádné osvojení vědomostí a dovedností budou účastníci demonstrovat vytvořením vlastní přednášky a její prezentací v souladu s naučenými zásadami.  
  IV. blok: Exkurze (8 hodin v prezenční části)
  V současné době existuje celá řada zařízení, která připravují vhodné programy pro děti předškolního věku. Je však nutné umět vhodně zařadit exkurzi do programu MŠ a následně ji dále využít pro rozvoj dětí. Zejména děti z málo podnětného rodinného prostředí nemají dostatek příležitostí k návštěvám science center, muzeí apod. Pro budoucnost dětí (např. výběr povolání) jsou významné i exkurze do různých provozoven, závodů apod. Účastníci vzdělávacího programu se zúčastní exkurze (např. science centrum, muzeum, pivovar, výrobna apod.). Součástí exkurze bude metodický rozbor, který ukáže účastníkům, jak vybrat vhodnou exkurzi a jak využít možnosti exkurzí pro rozvoj dětí.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 5 400,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424). 
 
 
Archivovaná verze z webu PdF