•  
 

Osobnostní a komunikační schopnosti

Charakteristika programu:
V rámci vzdělávacího kurzu si účastníci osvojí vědomosti a dovednosti v oblasti sebepoznání a sebereflexe, asertivního jednání, rétoriky a „PR“ mateřské školy. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky v MŠ.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu bude absolvent:
• umět zásady profesionálního chování, zvládání emocí ve vypjatých situacích
• umět řešit nejen běžné komunikační situace, ale i situace krizového charakteru
• znát poznatky pro výuku společenského chování a komunikace dětí na úrovni MŠ
• schopen kvalitní prezentace a reprezentace MŠ na veřejnosti

 • Garant kurzu: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. Blok: Sebepoznání a sebereflexe (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Zdravé prostředí mateřské školy vyžaduje učitele, který zná sám sebe, své možnosti a hranice, je schopen sebereflexe a zvládání stresu. Toto téma se bude zaměřovat na základní pojmy z oblasti psychohygieny, sebepoznání, sebereflexe a zvládání stresu. V praktické části se bude věnovat hrám a modelovým situacím vedoucím k sebepoznání a také technikám psychohygieny a zvládání stresu.
  II. Blok: Asertivní jednání (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Cílem je nastínění možností aplikace zásad asertivity v komunikaci s dětmi předškolního věku a jejich rodiči a seznámení se s asertivními technikami a procvičení modelových situací za použití asertivního jednání.
  III. Blok: Rétorika (3 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  V rámci tohoto tématu se budeme zabývat procesem osvojování komunikačních dovedností u dětí a základy rétoriky pro děti, verbální a neverbální komunikací u dětí a základy zdvořilého, formálního a neformálního projevu pro děti předškolního věku. Součástí budou i komunikativní hry a cvičení vhodné pro děti předškolního věku a experimenty k podpoře výuky rétoriky a komunikace.
  IV. Blok: "PR" mateřské školy (3 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Cílem je seznámit učitele a ředitele MŠ s možnostmi prezentace a reprezentace mateřské školy v rámci obce, města či regionu. Renomé předškolního zařízení i jeho propagace umožňuje MŠ i jejímu zřizovateli oslovit rodiče jakožto své klienty, kteří vybírají vhodné předškolní zařízení s dobrou pověstí pro své děti. Jak si takové renomé získat, jak vytvořit materiály vhodné ke zviditelnění MŠ je obsahem tohoto kurzu.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424).