•  
 

Královské dělení v MŠ

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na zisk vědomostí a dovedností v oblasti finančního vzdělávání se zaměřením na aplikaci etických zásad vzhledem k dětem v předškolním věku a následně na rozšíření si portfolia námětů pro práci s dětmi v této oblasti. 

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu si absolvent:
• vytvoří a prohloubí povědomí o kulturním prostředí a sociální citlivosti u dětí
• osvojí kompetence ke zvýšení účinnosti výchovných aspektů při uplatňování didaktických her zaměřených na finanční gramotnost, hospodárnost atd.

 • Garant kurzu: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. Blok: Pohádkový svět a královské dělení (4 hodin v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Cílem tohoto bloku je rozšíření vědomostí a dovedností učitelů předškolního vzdělávání z oblasti etiky a etikety, osvojení základních pojmů a názvosloví, které budou umět aplikovat na vybraných typických postavách pohádkového světa, jejich charakterových a osobnostních vlastnostech.
  II. Blok: Historie obchodování a vývoj obchodu (6 hodin v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Cílem je získání základních informací a objasnění terminologie obchodování, jeho historického i současného vývoje s definováním obchodních kategorií (potřeby, zboží, směna, peníze).
  III. Blok: Domácí rodinný rozpočet (4 hodin v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  V tomto bloku budou rozvíjeny vědomosti v oblasti osobních financí, objasněny základní pojmy finanční gramotnosti, hospodaření a hospodárnosti (správa rodinného rozpočtu, příjmy, výdaje, stanovování finančních cílů).
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424).
 
 
Archivovaná verze z webu PdF