•  
 
Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Charakteristika programu:
Studium nabízí uchazečům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích: 
1. Psychologie, základy psychoterapie a arteterapie
2. Speciální výtvarná výchova
3. Speciální výchovné aktivity s mimovýtvarným zaměřením
4. Speciálně pedagogická praxe

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažení 18 let a ukončené min. středoškolské vzdělání s maturitou (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu - v případě absolvování VŠ - je nutné zaslat s papírovou přihláškou). 

Profil absolventa:
Absolvent se může uplatnit ve speciálně výchovné praxi a v sociální práci.

 • Garant programu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (babyradova@ped.muni.cz)
 • Lektor programu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., prof. Radek Horáček Ph.D., MUDr. Ivan Peška, doc. Zbyněk Fišer, Mgr. Marcela Landová
 • Délka programu: 4 semestry (celkem 320 hodin výuky ve čtyřech semestrech, z toho každý semestr představuje 80 hodin)
 • Termín zahájení programu: říjen 2017
 • Obsahový plán programu: 
  Studium je založeno na prezenční výuce zajišťované převážně učiteli VŠ a odborníky z praxe. Účastníkům studia budou kromě přímé teoretické výuky základních disciplín poskytnuty publikace tematicky zaměřené na oblast inovativních přístupů k vedení výtvarných a interdisciplinárních dílen se speciálním zaměřením (obory výtvarná, hudební, dramatická a pohybová výchova).
 • Průběh programu a způsob jeho ukončení: 
  Program zahrnuje celkem 320 hodin výuky ve čtyřech semestrech, z toho každý semestr představuje 80 hodin. Je organizován do rozvrhu celodenních víkendových kurzů, jedenkrát měsíčně v sobotu a neděli, vždy zaměřených na 2-3 vybraná témata. Je nutná prezenční participace na výuce a aktivní účast na workshopech. Vzdělávání je realizováno prostřednictvím přednášek, cvičení, výtvarných a interdisciplinárních dílen.
  Program je zakončen odevzdáním písemné závěrečné práce na konci 4. semestru a složením závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška se skládá z všeobecného pohovoru o poznatcích a dovednostech nabytých v průběhu vzdělávání a z obhajoby závěrečné práce.
  Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží absolvent programu osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena programu: 6 900,- Kč/1 semestr (platba přes Obchodní centrum MU - informace o platbě budou uchazečům sděleny po přijetí do programu). Součástí přijímacího řízení je úhrada manipulačního poplatku ve výši 450,- Kč (zde). Manipulační poplatek MUSÍ BÝT UHRAZEN do 15. 9. 2017. 
 • Termín podání přihlášky: PRODLOUŽENÍ termínu do 15. 9. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 20, max. 35
 • Poznámka: tento kurz byl schválen kolegiem děkana dne 13. 6. 2017.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF