•  
 

Doprava hrou na ZŠ

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na zisk vědomostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy a na jejich následnou implementaci do výuky dětí mladšího školního věku.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu si absolvent:
• rozšíří vědomosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy a tyto vhodnou technologií výuky předat v rámci každodenní činnosti dětem
• rozšíří pojmový aparát v rámci dopravní výchovy
• rozšíří portfolio námětů v oblasti prezentace formou dopravních her s problematikou určenou pro děti mladšího školního věku

 • Garant kurzu: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. blok: Dítě a doprava (5 hodin v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Těžištěm témat jsou reakce a odpovědi na otázky, které děti nejčastěji kladou. Jednotlivé situace lze vystihnout asi takto: co berou děti vážně, jak se chovají, jak se učí nejefektivněji, příčinou nehod je často nedostatek zkušeností z pohybu v kontaktu s dopravou, bez omezování to nejde, s dětmi jako chodci, využití dětských vozidel k poučení při hraní, kdy začít s jízdou na kole, důležitá zákonná ustanovení, správné zabezpečení cestujících v automobilu, dítě samo v dopravním provozu.
  Příprava vyučujícího na výchovu k mobilitě musí být dána skutečnosti, že tato výuka má výrazně větší sociální rozměr, který musí být doplněn o etický přínos výchovy k dopravní bezpečnosti a k sociálnímu chování (chovat se podle pravidel a partnersky v dopravě), k rozvoji osobnosti (pojímat mobilitu samostatně a kompetentně) a k výchově k ochraně životního prostředí (chovat se uvědoměle k utváření životního prostředí a spolupůsobit při jeho vytváření).
  II. blok: Použití různých typů didaktické techniky podle současných trendů (5 hodin v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Využití ICT techniky je přínosné a ve svém komfortu v jejich pedagogickém využívání již dominují a jsou v posledním desetiletí významným informačním zdrojem. Bude pracováno v rámci bloku s touto problematikou:
  - soubory šotů k tématu dopravní výchova - mobilita                
  - obrazy s dopravní tématikou
  - bezpečná jízda na kole
  - správné oblečení na kolo
  - dopravně výchovné náměty pro děti s doprovodem kreslených ilustrací
  - současné a budoucí perspektivy dopravy
  - od dopravní výchovy k mobilitě
  - konstrukce učebních lekcí
  Využití klasických fondů v oblasti obrazové, grafické, využití textových učebních informací, pracovní listy, testové bloky, předlohy problémových úkolů a kvizových úloh, vhodná interpretace jednotlivých dopravních předpisů.
  III. blok: Akce a terénní výcvik (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Doplnění právních vědomostí z oblasti provozu na pozemních komunikacích, předcházení úrazů v dopravě, schopnost orientace v problematice a stanovení klíčových informací dětem. Pro praktický a efektivní význam dopravní výchovy budou na programu tyto akce:
  - akce „Zviditelni se“
  - akce „Cyklistická přilba“
  - akce „Velcí pomáhají malým“
  - akce „Zabezpeč se – máš co ztratit“
  - akce „Jdeme do školy“
  - akce „Naše cesta s jízdním kolem“
  - akce „Účastníkem v silničním provozu“
  - akce „Mobilita je potřebná“
  - akce „S jízdním kolem pro životní prostředí“
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424). 
 
 
Archivovaná verze z webu PdF