•  
 

Bezpečná a zdravá školka

Charakteristika programu:
V rámci vzdělávacího kurzu budou frekventanti seznámeni s bezpečnostními a hygienickými zásadami a normami ochrany dětí i pracovníků předškolních zařízení. Obsahem budou přenášky, diskuse, workshopy a praktický nácvik situací vztahujících se k ochraně zdraví dětí, pedagogických i nepedagogických pracovníků, nácvik komunikačních dovedností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu bude absolvent umět:
• zabezpečit prostředí i vybavení MŠ tak, aby nedošlo k ohrožení výchovy, zdraví a života dětí
• chránit svá práva a bezkonfliktně komunikovat s rodiči dětí v oblasti bezpečného a zdravého prostředí školského zařízení
• působit preventivně v dané oblasti za pomocí zařazení tematických bloků do běžné výuky v MŠ 

 • Garant kurzu: PhDr. Mgr. Monika Šindelková
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017 
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. blok: Bezpečnost a ochrana dětí v rámci výchovy a vzdělávání v předškolních zařízeních (5 hodin v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  V rámci činností prováděných v mateřské škole se děti setkávají s různými pomůckami, hračkami, léčivy, rostlinami či čisticími prostředky, které by měly být pro zdraví bezpečné. Je tedy třeba působit preventivně a informovat pedagogické pracovníky těchto zařízení tak, aby prostředí, v němž jsou děti vychovávány a vzdělávány, bylo zdravé a hygienicky nezávadné.
  II. blok: Bezpečnost a ochrana pedagogických pracovníků při výchově a vzdělávání dětí v předškolních zařízeních (4 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  V rámci činností prováděných v mateřské škole se také učitelé setkávají s různými pomůckami, hračkami, léčivy, rostlinami či čisticími prostředky, které by měly být pro zdraví jejich svěřenců – dětí – maximálně bezpečné. Je tedy třeba působit preventivně a informovat pedagogické pracovníky těchto zařízení tak, aby prostředí, v němž jsou děti vychovávány a vzdělávány, bylo zdravé a hygienicky nezávadné, a aby výběr všech pomůcek ve školce či škole podrobovali tomuto zdravotnímu a hygienickému hledisku.
  III. blok: Bezpečná a zdravá MŠ – tvorba tematických bloků (projektů, tematických celků, programů) v rámci výchovy a vzdělávání dětí MŠ (5 hodin v prezenční části + 4 hodiny samostudia)
  Účastníci se v rámci tohoto bloku naučí připravovat tematické bloky či výuku témat týkajících se bezpečného a zdravého prostředí dětí v MŠ s využitím nových vyučovacích metod jako je např. konstruktivismus, projektová výuka či badatelsky orientované učení. Následně si účastníci sami připraví vlastní integrovaný blok či integrovanou výuku v rozsahu min. dvou vyučovacích hodin.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424).
 
 
Archivovaná verze z webu PdF