•  
 
Výuka matematiky na 1. stupni ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení

Výuka matematiky na 1. stupni ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení

Charakteristika programu:
Účastníci kurzu se seznámí se vzděláváním žáků s SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a s tím, jaký vliv mají tyto poruchy na úspěšnost žáků v matematice. Významná část kurzu bude věnována dyskalkulii, jejím projevům a možnostem nápravy. Pozornost bude věnována také práci s těmito žáky v rámci inkluzívního vzdělávání. Práce se žáky s dvojí výjimečností (nadaní s poruchami učení).

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené SŠ vzdělání s maturitou

 • Garant kurzu: RNDr. Růžena Blažková, CSc.
 • Lektor kurzu: RNDr. Růžena Blažková, CSc., Mgr. Irena Budínová, Ph.D., Mgr. Eva Nováková, Ph.D., Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní sobotní kurz v délce 8 hodin v prostorách PdF (učebna 37, Poříčí 31, Brno)
 • Termín konání kurzu: 1. 4. 2017 (změna termínu z původního termínu 20. 5. 2017)
 • Obsahový plán kurzu:
  Dopolední blok:
  45 min - přednáška - seznámení s problematikou
  90 min - práce s pomůckami (hry s matematickou tématikou, Montessori pomůcky)
  45 min - přednáška - výhody využití pomůcek při výuce žáků se specifickými poruchami učení
  Odpolední blok:
  45 min - přednáška - nové směry ve výuce žáků se specifickými poruchami učení
  90 min - řešení metodických řad úloh k nápravě poruch (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie)
  45 min - výměna zkušeností během řízené diskuze a závěrečné zhodnocení
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 1000,- Kč (platba kurzu v hotovosti na místě)
 • Termín podání přihlášky: do 11. 3. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 20 (v případě vyššího zájmu bude kurz rozdělen na 2)
 • Poznámka: Kurz je akreditován.