•  
 
Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele MŠ

Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele MŠ

Charakteristika programu:
Práce s literaturou pro děti je v prostředí mateřské školy nezastupitelná. Vzhledem k dynamicky se proměňující literární scéně, nejistým hranicím mezi literaturou pro různé věkové kategorie a rozkolísané umělecké hodnotě vycházejících literárních děl považujeme za užitečné nabídnout pedagogům ucelené informace o současné literatuře pro předškolní recipienty. Nedílnou součástí kurzu je problematika literárněvýchovná. Jádrem výukových hodin bude seznámení s tradičními i méně tradičními, především tvořivými metodami práce s literaturou s dětmi předškolního věku. Závěrečný seminář přiblíží možnosti využití technik dramatické výchovy a divadelních postupů v kontextu práce s literárním textem. Seminář má charakter tvůrčí dílny, která počítá s aktivitou každého frekventanta (workshop).

Požadované předpoklady uchazeče:
Středoškolské vzdělání s maturitou

Profil absolventa:
Absolvent kurzu: 
- získá přehled o dění v současné literatuře pro děti a lépe pochopí dynamiku literárního procesu; 
- získá impulzy pro vlastní pedagogickou práci s dětskou knihou a prohloubí si literárněkritické hodnotící kompetence nezbytné pro vhodný výběr knihy ke společné četbě s dětmi; 
- seznámí se s různými typy metod práce s literárním textem s dětmi předškolního věku a naučí se je aplikovat při práci s konkrétními texty literatury pro děti; 
- pozná zákonitosti stavby výukového programu dramatické výchovy, získá zkušenost s jeho praktickou realizací.

 • Garant kurzu: Doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.; Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.; Doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
 • Délka kurzu: 5 konzultací po 4 hodinách (celkem 20 hodin přímé výuky) + možnost 5 hodin individuálních konzultací dle domluvy s vyučujícími 
 • Termín konání kurzu: jaro 2017, výuka se bude konat v pátek v prostorách PdF MU
 • Obsahový plán kurzu: 
  Přehled témat výuky:
  a) Současná literatura pro děti (8 hodin): nová nakladatelství vydávající knihy pro děti, obrázková kniha adresovaná předčtenářům, aktuální témata v současné literatuře pro děti předškolního věku, poezie pro předčtenáře a její rozvoj v posledním desetiletí;
  b) Didaktika literární výchovy (8 hodin): výchova předčtenáře v kontextu současného kurikula, přípravná interpretace literárního textu, nové metody didaktické interpretace literárního textu;
  c) Seminář k metodám dramatické výchovy (4 hodiny): tradiční i nové edukační techniky dramatické výchovy, dramatická situace, hra v roli a improvizace, workshop motivovaný některým z literárních textů probíraným v předchozích okruzích.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 3080,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 10. 2. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 25
 • Poznámka: Kurz je akreditován (č. j. MSMT-17524/2014-1-567).