•  
 
Rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím anglických písní

Rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím anglických písní

Charakteristika programu:
Kurz se zaměřuje na zlepšování jazykové vybavenosti frekventantů (a potažmo jejich žáků a studentů) prostřednictvím písní a návazných aktivit. Účastníkům budou nabídnuty aktivity vedoucí k procvičování produktivních i receptivních kompetencí. V průběhu workshopu si procvičí poslech, konverzaci, čtení a psaní. V neposlední řadě mohou očekávat rozšíření slovní zásoby.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent VŠ s pedagogickým zaměřením nebo praktikující učitel angličtiny - účastník magisterského (rozšiřujícího) studijního programu.

Profil absolventa:
Prostřednictvím písní, hudby a návazných aktivit umožnit frekventantům procvičení a zlepšení jazykové vybavenosti. Prioritně produktivních i receptivních dovedností, v neposlední řadě budou mít účastníci možnost vylepšit též svou slovní zásobu.
Prostřednictvím písní a hudby a aktivit na nich vystavěných si frekventanti budou moci obohatit repertoár aktivit pro své žáky a studenty. Pomocí nich budou moci rozvíjet jejich produktivní i receptivní řečové dovednosti, rozšířit jejich slovní zásobu, znalosti kultury a reálií apod.

 • Garant kurzu: Doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Suchý
 • Délka kurzu: jednodenní kurz - celkem 5 vyučovacích hodin rozdělených do 3 bloků (1. blok - 9.00 - 10.45, 2. blok - 11.00 - 12.45, hodnocení  - 12.45 - 13.00)
 • Termín konání kurzu: 3. 6. 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  Poslech
    opravy míst v textu, kde byly provedeny změny oproti originálu (úkolem je v první fázi identifikovat změněné výrazy a posléze je nahradit verzí, kterou skladba obsahuje)
    práce s mezerami v textu písně formou výběru z možností (aktivita založená na jedné z testovacích technik, v kombinaci s hudbou je velmi přirozená a zábavná)
    určování správného pořadí veršů textu písně (lze provádět několika způsoby, základní dvě verze: každý student má část textu, při poslechu sestavují text, spolupracují; stejnou metodou mohou studenti sestavovat text ve dvojicích či individuálně)
  Psaní
  Aktivita určená především k volnému procvičování psaného projevu. Použitá skladba má zpravidla inspirovat studenty k popisu prožitků, jenž v nich hudba stimuluje, a použít v daném kontextu veškeré jazykové prostředky, které má frekventant k dispozici. Závěrečnou fází je sdílení vytvořených děl.
  Čtení
  Čtení bude realizováno formou doplnění textů písní (které jsou již samy o sobě živnou půdou pro rozvoj této jazykové kompetence) například o reálie. Jako vhodný příklad může sloužit aktivita z učebnice New English File Pre-intermediate, kde jsou činnosti spojené přímo s písní Imagine (John Lennon) doplněny o článek, jenž pojednává o historii vzniku této skladby.
  Mluvený projev
    interpretace textů písní (podobně jako u básní, frekventanti se mohou podělit o své vlastní dojmy ze skladby a textu)
    následné diskuse (většina skladeb má potenciál vyprovokovat debatu na určité téma, které se v textu objevuje)
    apod.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: V průběhu akce budou prováděny namátkové hospitace odbornou garantkou. Výsledný vzdělávací efekt akce bude zjišťován formou evaluačních dotazníků. Co se týče evidence účastníků, ta bude vedena v následující formě: jméno, příjmení, telefon, email, adresa, organizace, Jak jste se o nás dozvěděli?, poznámky. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 490,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2017 do 12.00 hod. (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 15, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován.