•  
 
Literatura a tvůrčí psaní ve výuce anglického jazyka

Literatura a tvůrčí psaní ve výuce anglického jazyka

Charakteristika programu:
V průběhu semináře si frekventanti postupně vyzkoušejí praktické, kreativní aktivity, které budou následně posouzeny z hlediska využitelnosti ve výuce angličtiny. Účastníci mj. posoudí, zda mohou absolvované aktivity přímo použít ve svých třídách, či mohou-li je případně přizpůsobit svým aktuálním profesním potřebám.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent VŠ s pedagogickým zaměřením.

Profil absolventa:
Seznámení s možnostmi využití praktických, kreativních aktivit spojených s poezií a psaním/vyprávěním příběhů, využitelných ve výuce anglického jazyka. Posouzení, jakým způsobem lze tyto využít coby doplnění nebo integrální součást výuky.

 • Garant kurzu: Doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Suchý
 • Délka kurzu: jednodenní kurz - celkem 5 vyučovacích hodin rozdělených do 3 bloků (1. blok - 9.00 - 10.45, 2. blok - 11.00 - 12.45, hodnocení  - 12.45 - 13.00)
 • Termín konání kurzu: 20. 5. 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  PŘÍBĚHY
  Mini Sagas (Inspirace z učebnice New English File Upper-intermediate)

  Úkolem účastníků bude v časovém limitu napsat krátký příběh s tím, že mají k dispozici též omezený počet znaků. Cílem aktivity je procvičit schopnost sdělit myšlenku jasnou a stručnou formou.
  Minutový román
  Cílem této aktivity je rozvoj dovednosti stručného a jasného vyjádření děje/příběhu, následně si frekventanti při vzájemném poskytování zpětné vazby vyzkoušejí dovednost zachytit podstatné v poznámkách. To je užitečné při opravování chyb; poznámky mohou též sloužit jako osnova pro vyprávění příběhu.
  Fotografický příběh
  Účastníci budou vyzváni, aby nafotili cca 5-10 snímků. Tyto snímky posléze použijí k připravení příběhu. „Slepou“ (fotografie s neúplnou slovní nápovědou) formou příběhu poté vyzvou ostatní frekventanty, aby zkusili uhodnout, jaký příběh z nafocených snímků vytvořili. S tímto budou závěrem seznámeni. Tyto snímky sestaví do určitého sledu a vymyslí k nim příběh. Ostatním frekventantům posléze ukáží pouze obrázky v daném sledu, ti se pokusí uhádnout jejich příběh. Posléze si porovnají své verze.
  PŘÍBĚHY A BÁSNĚ
  Haiku
  Studentům bude nabídnuta báseň typu Haiku a/nebo budou vyzváni, aby si ji sami vytvořili. Následně bude jejich úkolem rozpracovat vybranou báseň do krátkého příběhu.
  Příběh z fotografie (inspirace z učebnice New English File Pre-intermediate)
    Účastníkům bude ukázána fotografie a budou vyzváni k formulaci otázek, které v nich snímek vyvolá.
    Následně budou vyzváni, aby vybrali jednu z fotografií, kterou mají u sebe nebo v některém ze svých komunikačních zařízení.
    Na závěr popíše každý účastník svoji fotografii tak, aby odpověděl na všechny otázky vyvolané úvodním snímkem a ostatní tak pochopili příběh, který fotografie nabízí.
    Stejným způsobem lze o fotografii napsat i báseň (viz další bod).
  BÁSNĚ
  Toto je fotka

  Účastníkům bude nabídnuta buď možnost napsat báseň o některé z fotografií (dle vlastního výběhu), anebo (tato volba bude frekventantům doporučena - nikoliv nařízena - s tím, že poskytuje větší básnickou volnost) sdělit, jaký snímek by chtěli nafotit. V tomto případě budou básnickou formou popisovat, co a jak nafotí.
  Množina slov
  Frekventanti budou navzájem sdílet svá oblíbená anglická slova. Z této množiny si následně vyberou 5-10 výrazů, které použijí v básni.
  Tohle místo (inspirace: Jim Scrivener: Learning Teaching)
  Účastníci budou poeticky popisovat místo, kde bude workshop probíhat. Instrukce jim budou postupně poskytovány promítány na plátno/interaktivní tabuli. Budou postaveny tak, aby studenti zapojili veškeré smysly a pomocí těchto vjemů místo popsali. Na závěr budou svá díla navzájem číst nebo nahlas přednášet.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: V průběhu akce budou prováděny namátkové hospitace odbornou garantkou. Výsledný vzdělávací efekt akce bude zjišťován formou evaluačních dotazníků. Co se týče evidence účastníků, ta bude vedena v následující formě: jméno, příjmení, telefon, email, adresa, organizace, Jak jste se o nás dozvěděli?, poznámky. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 490,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2017 do 12.00 hod. (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 15, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován.