•  
 

Forum Bohemicum

Charakteristika programu:
Soubor přednášek z českého jazyka a literatury pro učitele základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Kurz je akreditována na 5 let. Probíhá jednou za rok v délce 6 hodin a po absolvování každého šestihodinového cyklu získává každý účastník osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Vysokoškolské vzdělání v oboru Český jazyk a literatura nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nutné doložit kopií vysokoškolského diplomu).

Profil absolventa:
Prohloubení znalostí v rámci českého jazyka a literatury a obohacení o nejnovější poznatky v rámci jednotlivých disciplin.

 • Garant kurzu: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury PdF MU)
 • Lektor kurzu: Doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.; PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
 • Délka kurzu: šestihodinový cyklus přednášek z českého jazyka a literatury v rámci jednoho dne (1x za rok)
 • Termín konání kurzu: 20. 4. 2017 (přesun z původního termínu 23. 3. 2017)
 • Místo konání kurzu: učebna 57 (Poříčí 9, 3. patro)
 • Obsahový plán kurzu: 
  1. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJ - Doc. PhDr. Jana Marie Tužková, PhD.
  Pracovní seminář se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti ve smyslu: „Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti." (výzkum OECD PISA). Pro rozvoj čtenářské gramotnosti existují různé metody. Soubor takovýchto metod nabízí také program RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a účastníci kurzu budou seznámeni s možností využití některých z nich.
  2. Slohové vyučování zajímavě a kreativně - PaedDr. Květoslava Klímová, PhD.
  Přednáška spojená s praktickými ukázkami bude věnována dnes poněkud opomíjené složce mateřského jazyka, a to slohovému vyučování. Obsah bude zaměřen na aktivizační a netradiční metody ve slohovém vyučování, pozornost bude soustředěna na všechny tři fáze nácviku souvislého mluveného i psaného projevu - invenci, kompozici a stylizaci. Účastníci budou mít možnost ověřit si účinnost jednotlivých metod, způsobů a forem práce také sami na sobě.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 1000,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: od 9. 1. 2017 do 7. 4. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10
 • Poznámka: Kurz je akreditován.