•  
 
Entrepreneurship: podpora podnikavosti a společensky odpovědného jednání

 Entrepreneurship: podpora podnikavosti a společensky odpovědného jednání

Charakteristika programu:
Vzdělávací kurz nabízí intenzivní zážitek z vlastního rozvoje kompetence k podnikavosti formou zkušenostního učení a metod aktivního učení, které respektují specifika vzdělávání dospělých.
V rámci 104 hodin přímé pedagogické podpory se účastník dozví základní znalosti z oblasti sociálního podnikání, řízení projektů a vedení týmů a získá základní orientaci v problematice řízení podniku a marketingu. Díky reflexi vlastního způsobu učení se a týmové práci na projektu s možností konzultace s mentory, získá účastník i náhled na způsob rozvoje kompetence k podnikavosti u druhých. 
Účastníci budou aplikovat získané znalosti v průběhu celého kurzu při zpracování vlastního projektu.
Rozvoj kompetence k podnikavosti je v tomto kurzu založen na:
  získání základních znalostí problematiky
  sdílení znalostí a zkušeností s ohledem na individuální/skupinové projekty
  rozvoji dovedností k přípravě a obhajobě projektu společensky prospěšného podnikání nejen ve vzdělávání
  rozvoji sebereflektivní kompetence a posilování odpovědnosti za vlastní učení
  sebeřízeném učení
  podpoře učení formou individuálních forem učení (mentoring, koučing, reflexe praxe)
  podporování kritického myšlení
  budování hodnot společensky prospěšného podnikání
  posilování smyslu pro podnikavost
Projekty jsou vedeny způsobem, který odpovídá připravenosti pro přihlášení do nejrozsáhlejšího evropského akceleračního a vzdělávacího programu Social Impact Award, v oblasti společensky prospěšného podnikání v Evropě, i díky úzké spolupráci s Impac Hub Brno během celého vzdělávacího programu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání 

Způsob přijetí:
Splnění požadovaných předpokladů a absolvování individuálního pohovoru dne 31. 3. 2017.

Profil absolventa:
Absolvent se může uplatnit ve vzdělávacích organizacích jako tvůrce a koordinátor projektů ve vzdělávání, ve vedoucích pozicích vzdělávacích zařízení využije získané znalosti a dovednosti pro vytěžení potenciálu služeb zařízení pro široké spektrum cílových skupin, je uplatnitelný v designu vzdělávacích služeb, jako koordinátor vzdělávacích a rozvojových příležitostí ve vzdělávání dětí, mladistvých i dospělých v širokém spektru vzdělávacích zařízení. Kurz je vhodný pro koordinátory environmentální výchovy ve školách v rámci jejich dalšího vzdělávání, pro učitele a ředitele odborných škol, kteří chtějí získat vlastní zkušenost start-upového charakteru a umožnit tak rozvoj kompetence k podnikavosti u svých studentů.

 • Garant kurzu: Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Irena Ošťádalová, Mgr. Markéta Bočková, Mgr. Michaela Zedníková, Mgr. Eva Janebová, Ph.D., Mgr. Jan Nehyba, Ph.D., Mgr. Petr Svojanovský, Mgr. Lucie Škarková, MgA. Martin Hak, Mgr. Barbara Herucová, Mgr. Gábina Šimková, Ing. Vojtěch Müllner
 • Délka kurzu: od 6. 4. 2017 do 1. 12. 2017 (104 hodin přímé pedagogické podpory, 16 hodin samostudia, 8 hodin konzultace) - výuka probíhá blokově vždy od 9.00 (90 minutové vyučovací bloky)
 • Termíny a místo konání kurzu:
  učebna 73 (knihovna PdF MU v budově CVIDOS, Poříčí 31, 603 00 Brno)
  6. 4. 2017, 7. 4. 2017, 20. 4. 2017, 4. 5. 2017, 19. 5. 2017, 26. 5. 2017, 1. 6. 2017, 9. 6. 2017, 16. 6. 2017, 8. 9. 2017, 15. 9. 2017, 6. 10. 2017, 13. 10. 2017, 4. 11. 2017, 30. 11. 2017, 1. 12. 2017 
 • Obsahový plán kurzu: semináře, konzultace, individuální a týmová práce na vlastním projektu.
  6. 4. 2017
  Jak se lidé učí (úvod do neurověd, efektivní způsoby učení se) (9.00-12.00, 13.00-16.00)
  7. 4. 2017
  Je možné pomáhat a podnikat zároveň (9.00-12.00, 13.00-16.00)
  20. 4. 2017
  Řízení projektů a vedení týmů 1(9.00-12.00, 13.00-6.00)
  4. 5. 2017
  Sociální podnikání 1: základní formy podnikání (9.00-12.00)
  Práce na projektech: skupinová reflexe (13.00-16.00)
  19. 5.2017
  Využití technologií ve vzdělávání (9.00-12.00, 13.00-16.00)
  26. 5. 2017
  Storytelling (9.00-12.00, 13.00-16.00)
  1. 6. 2017
  Řízení projektů a vedení týmů 2 (9.00-12.00, 13.00-16.00)
  9. 6. 2017
  Řízení sociální změny v organizaci (9.00-12.00)
  Práce na projektech: skupinová reflexe (13.00-16.00)
  16. 6. 2017
  konzultace s mentory
  8. 9. 2017
  Jak se lidé učí (úvod do neurověd, improvizace) (9.00-12.00)
  Sociální podnikání 2: řízení podniku a marketing (13.00-16.00)
  15. 9. 2017
  konzultace s mentory
  6. 10. 2017
  Řízení projektů a vedení týmů 3(9.00-12.00, 13.00-16.00)
  13. 10. 2017
  Jak získat podporu pro svůj projektu (9.00-12.00, 13.00-16.00)
  4. 11. 2017
  Virtuální učební prostředí (9.00-12.00, 13.00-16.00)
  30. 11 - 1. 12. 2017
  Obhajoba projektů (9.00-12.00, 13.00-16.00)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen obhájením vypracovaného projektu dle daných kritérií před komisí. Požadovaná 80 % docházka na semináře. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 11 000,- Kč (bližší informace o platbě kurzu obdrží uchazeči přijatí do kurzu po 31. 3. 2017)
  Pozor: Pro studenty PdF MU 20% sleva. Možno zaplatit ve dvou splátkách 70% ceny k 1. 4. 2017, 30% ceny k 1. 9. 2017.
 • Termín podání přihlášky: do 20. 3. 2017 (přihlášku zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován.