•  
 

Česká literatura 21. století

Charakteristika programu: 
Kurz inovuje a zvyšuje kvalitu výuky české literatury na SŠ. Cílem projektu je představit na jednotlivých seminářích významné představitele současné české poezie a prózy v letech 2000 - 2010 s možným přesahem k současnosti, a to nejen v oblasti tvorby pro dospělé, ale také v oblasti literatury pro děti a mládež. Představeny budou témata z českého dramatu, literární kritiky, aktuálního vývoje současné domácí i zahraniční literární vědy, domácích literárních časopisů a s nimi spojených osobností domácí literární kritiky.

Požadované předpoklady uchazeče:
Vysokoškolské vzdělání učitelství českého jazyka pro základní a střední školy (nutné doložit kopií vysokoškolského diplomu).

Profil absolventa:
Absolvent si rozšíří znalosti o současném vývoji domácího literárního procesu, a to v jeho komplexní podobě napříč jednotlivými literárními druhy a žánry. Také si osvojí moderní techniky interpretace literárního textu.

 • Garant kurzu: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
 • Lektor kurzu: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., PhDr. David Kroča, Ph.D., Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D., Mgr. Ester Nováková, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednosemestrový kurz. Celkem 30 hodin ve formě kontaktní výuky, která bude realizována vždy v pátek v období březen-květen 2017. 
 • Termín zahájení kurzu: 10. 3. 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  Kurz se skládá z následujících předmětů:
  a) Česká próza v letech 2000-2010 (seminární forma, 6 vyučovacích hodin).
  V rámci výuky se jeho účastníci seznámí s vývojem nejnovější české prózy, jejími tendencemi, výraznými osobnostmi a díly. Pozornost bude zaměřena zejména na její autenticitní a imaginatívni linii. Tématicky budou přednášky rozděleny do tematických bloků: prózy soukromých dramat, obraz společenských změn (traumata let padesátých a obraz normalizace), výpravy za exotikou (obraz exotických zemí v současné próze), vztah Čechů a Němců. Součástí výuky bude také recepce současné prózy s důrazem na systematizující studie a kritické reflexe klíčových děl, jakož i interpretace vybraných textů současných prozaiků. 
  b) Česká poezie v letech 2000-2010 (seminární forma, 6 vyučovacích hodin).
  Součástí výuky bude také recepce současné poezie s důrazem na systematizující studie a kritické reflexe klíčových děl. Součástí výuky jsou interpretace vybraných textů výrazných básníků, a to v oblasti empirické poezie, reflexivní lyriky, spirituální poezie a poezie doznívajícího undergroundu. 
  c) České drama po roce 2000 (seminární forma, 6 vyučovacích hodin).
  Předmět shrnuje příznačné tendence a vývojové pohyby v české dramatice ve 21. století. Součástí výuky jsou interpretace vybraných divadelních her, které významně spoluvytvářely obraz současné české dramatiky ve sledovaném období. 
  d) Literatura pro děti a mládež po roce 2000 (seminární forma, 6 vyučovacích hodin).
  Výuka se zaměřuje na sledování výrazných vývojových tendencí posledního desetiletí (rozplývání tematických, žánrových i věkových hranic) a demonstruje je v interpretacích děl vybraných autorů.
  e) Aktuální otázky literární vědy (seminární forma, 3 vyučovací hodiny).
  V rámci kurzu se jeho účastníci seminární formou seznámí se současným stavem literárněvědného zkoumání, s nejnovějšími literárněvědnými publikacemi v oblasti literární historie a literární teorie. 
  f) Současné literární časopisy a literární kritika (seminární forma, 3 vyučovacích hodin).
  V rámci semináře budou jeho účastníci informováni o literárních časopisech a literárních rubrikách v denním tisku po roce 2000, jakož i o nejvýznamnějších kritických osobnostech.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku.  Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 4 100,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10
 • Poznámka: Kurz je akreditován.