•  
 
ADHD a poruchy autistického spektra v pedagogické praxi

ADHD a poruchy autistického spektra v pedagogické praxi

Charakteristika programu:
ADHD a PAS jsou poruchy, které v mnoha ohledech velmi podobným způsobem ovlivňují žákovo fungování ve škole. Často se vyskytují komorbidně. I bez současného výskytu obou poruch u jednoho dítěte je typické, že dítě s ADHD vykazuje izolované projevy podobné autistickým projevům (děti s ADHD mívají obdobně jako děti s PAS často problémy s navazováním vrstevnických vztahů, porozuměním perspektivě druhých a sníženou odolností vůči změnám) a dítě s PAS potíže obdobné ADHD (specifické problémy se soustředěním, s nadměrnou nebo nedostatečně cílenou aktivitou). 
Dítě s ADHD či PAS klade vysoké nároky na pedagogy nejen z hlediska organizace výuky, ale i z hlediska osobnostního a lidského. Žáci s ADHD i PAS potřebují ještě více než jejich vrstevníci, aby byl učitel nejen vzdělavatelem, ale též osobním průvodcem a autoritou, k níž se mohou vztahovat a které mohou důvěřovat. Aby mohl pedagog takovým nárokům dostát, potřebuje handicapu dítěte dobře porozumět, být připraven na problémy, které obvykle integraci dítěte s ADHD či PAS provázejí, a mít alespoň základní výbavu dovedností, jak typické situace provázející proces vzdělávání i integrace dětí s těmito typy handicapů, včas a účinně řešit. 
Kurz je proto zaměřen na praktické a každodenní aspekty práce s dětmi s ADHD a PAS - na zvládání chování dítěte a práci s jeho emocemi, podporu rozvoje sociálních dovedností dítěte a spolupráce s vrstevníky. 
Kurz je koncipován tak, aby se účastníci nejprve seznámili s projevy obou handicapů a lépe porozuměli chování dítěte a jeho příčinám a konsekvencím. Teprve poté v kurzu následují témata věnovaná konkrétním způsobům práce s dítětem, případně s kolektivem jeho spolužáků. 
Výhodou kurzu je, že velká část získaných dovednosti je uplatnitelná i při práci s dětmi bez ADHD a PAS, jelikož se účastníci v kurzu budou mimo jiné učit reflektovat své emoce v reakcích na chování dětí a vyjadřovat adekvátní zpětnou vazbu umožňující dítěti rozvíjet sociální dovednosti. Kurz se nezaměřuje na legislativní a administrativní aspekty inkluzivního vzdělávání.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům základních škol.

Profil absolventa:
Kurz umožní pedagogům lépe pracovat s dětmi s ADHD či PAS.

 • Garant kurzu: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Jana Baptie, Mgr. Martina Hájková, Mgr. Ondřej Mikauš, Michaela Nešporová, Mgr. Šárka Oplatková, Zuzana Wagnerová, Bc. Jana Witkovská
 • Délka kurzu: Studium bude probíhat prezenční formou. Kurz bude rozdělen do čtyř výukových dní po osmi vyučovacích hodinách (32 vyučovacích hodin).
 • Termíny konání kurzu: 2. - 3. 6. 2017, 16. - 17. 6. 2017
 • Obsahový plán kurzu (ke stažení zde):
  Pedagogická asistence ve třídě s dítětem s ADHD
  Symptomatologie ADHD a vývojová specifika dětí s ADHD
  Symptomatologie ADHD a vývojová specifika dětí s ADHD
  Výchova dítěte s adhd, rozvoj pozornosti, zvládání problémového chování
  Poruchy autistického spektra - symptomatologie, vývojová specifika
  Začátek školního roku a nastavení spolupráce s dítětem
  Poruchy autistického spektra - zvládání obtížných situací v každodenním životě
  Psychomotorická cvičení pro rozvoj motorické koordinace a pozornosti
  Neurovývojový model senzoricko-motorické propojenosti a interakce
  Spolupráce škola - dítě - asistent - rodiče
  Podpora dítěte v jednotlivých předmětech
  Asistence u dítěte s PAS
  Hodnocení a motivace dítěte
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: docházka. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 1100,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 15. 5. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 18, max. 22
 • Poznámka: Kurz je akreditován.