Information about rigorous procedure

Informace o rigorózním řízení

Přihlášky k rigoróznímu řízení

Termín podání přihlášek:

  •  v podzimním semestru od 1. 9. do 30. 9. příslušného akademického roku                             
  •  v jarním semestru od 1. 2. do 28. 2. příslušného akademického roku

Přihlášku lze podat  pouze přes IS MU elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Náležitosti přihlášky, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí PdF MU:

viz. článek 3 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019   

Poplatky za rigorózní řízení 

V souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů stanovuje fakulta za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na dvojnásobek základu pro stanovení poplatku vyhlášeného MŠMT ČR podle § 58 odst. 2 zákona.

Pro akademický rok započatý v roce 2019 je stanoven poplatek ve výši 8.500,- Kč

Údaje pro platbu:
plaťte přes Obchodní centrum na is.muni.cz při podání elektronické příhlášky.

Předměty rigorózní zkoušky

viz. článek 9 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019  

Otázky nebo okruhy otázek ke státní rigorózní zkoušce z pedagogické specializace si lze vyžádat na příslušné katedře.

Rigorózní práce

viz. článek 5 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019  

Učební texty, metodické materiály, slovníky a jiné pedagogické pomůcky nelze chápat jako rigorózní práci a nelze je předložit k obhajobě.

Státní rigorózní zkouška

viz. článek 9 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019  


Archiv závěrečných prací

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2006 je uchazeč o rigorózní řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  povinen  vkládat ještě před obhajobou rigorózní práci do archivu závěrečných prací IS MU.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile oddělení zavede přihlášku k rigoroznímu řízení do Informačního systému MU.

Okruhy otázek k rigorózní zkoušce