Events at the Faculty of Education

Events at the Faculty of Education MU

Calenar of all events at the MU

MjUNI: Registration for the year 2023/24

20. 8. - 22. 8. 2023 | Online

Registration will start on Sunday, August 20 at 8 pm via the registration form available on the website. More about registration at www.mjuni.cz.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Festival of Inclusive Culture

7. 9. - 9. 9. 2023 | Pedagogická fakulta MU, Brno

Projekt se zaměří na podporu realizace několikadenní komunitní kulturní události na PdF pro akademickou obec MU i veřejnost. Festival je založen na inkluzivním konceptu v sociokulturní oblasti.


Festival proběhne 7.-9. 9. a 17. 10. 2023 na Pedagogické fakultě MU.


Web | Leták | iCal | Webcal

 

Science festival

8. 9. - 10. 9. 2023 | Areál brněnského výstaviště, pavilon A1

From Friday, September 8 to Sunday, September 10, let yourself be drawn into the attractive world of science, technology and history.


The Faculty of Medicine, Faculty of Science, Faculty of Education, Faculty of Pharmacy, Faculty of Economics and Administration, Center for Language Education and Institute of Computer Science will prepare a rich program for Masaryk University’s stands. Trials and experiments across various scientific fields await you. In this way, everyone can experience for themselves that science is not just a dry theory, but very often a practical, useful and fun thing.


Entry to the event is free.


Web | iCal | Webcal

 

Meeting with high schools principals

8. 9. 2023 | Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, přednášková místnost B2.13, Arne Nováka 1, 602 00 Brno-střed

The objectiove of the meeting is to provide a comprehensive overview of the studies and opportunities that Masaryk University offers to high school students and their teachers.


The event is held in Czech language only and is intended only for invited guests.

Leták | iCal | Webcal

 

13th Open space conference on e-learning IS MU

13. 9. 2023 | Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

All MU lecturers are cordially invited to the 13th Open space conference on e-learning IS MU under the auspices of the Rector of Masaryk University. The conference will take place at the Faculty of Informatics on Wednesday 13 September 2023 and will be held in Czech language.

Web | iCal | Webcal

 

MjUNI: Matriculation of the year 2023/24

16. 9. - 17. 9. 2023 | Bude upřesněno

The whole program will be held in the Czech language. The event is intended only for registered students.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Invitation: report cards OTHERWISE

26. 9. 2023 | Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9

Přijměte prosím naše pozvání na setkání k prezentaci inovovaného vysvědčení pro základní školy v rámci projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci Programu ÉTA.


V posledních dvou letech se náš tým na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity společně se svými partnery soustředil a pracoval na jiném pojetí vysvědčení, Vysvědčení JINAK. Domníváme se, že také u nás můžeme pojmout závěrečnou zprávu o žákovi odlišným způsobem tak, aby vysvědčení komplexněji vypovídalo o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.


Přijďte si poslechnout příběhy škol, které se na tuto cestu s Vysvědčením JINAK už vydaly. Měníme přístup k hodnocení našich žáků, našich dětí.


Oficiální prezentace inovovaného vysvědčení

proběhne 26. 9. 2023 v čase 9:00-15:00 hodin

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, Poříčí 9, Brno

Program budeme postupně uveřejňovat.


Kapacita omezena.

Registrujte se do 5. 9. 2023 prostřednictvím formuláře

Pozvánka k náhledu i ke stažení na odkazu zde


Pojďte se s námi podívat, jak se to dá dělat jinak!

Vysvědčení JINAK?

J Jednotlivě: ocenění silných stránek dítěte, pokroku a podpora jeho rozvoje.

I Informativně: užitečné pro další rozvoj dítěte i jeho sebepojetí.

N Nově: sebehodnocení dítěte se stává součástí závěrečné zprávy.

A Aktivně: informace pro další jednání dítěte, podpora jeho zodpovědnosti za své výsledky.

K Komplexně: komplexní pohled na dítě; hodnoceny nejsou jen znalosti, ale i projevy chování.


Vysvědčení JINAK poskytuje vyučujícím, žákům i jejich rodičům transparentní informace o průběhu i výsledcích vzdělávání v nezbytných souvislostech a bude obohaceno o formativní složku. Závěrečná zpráva tak plní všechny tři základní požadavky hodnocení: hodnocení učení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Start of the 2023/2024 academic year

3. 10. 2023 | Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno

The ceremonial opening of the academic year 2023/2024, associated with the presentation of the Rector's Award for outstanding teachers and the announcement of the Masaryk University University Wine, will take place on Tuesday, October 3, 2023 from 6:00 p.m. in the Fait Gallery (Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno).


The event is intended for invited guests only.

Leták | iCal | Webcal

 

Workshop: text deconstruction as a method of social science research

5. 10. 2023 | místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Dekonstrukce textu jako metoda sociálně-vědního výzkumu

Dekonstrukce je princip specifického čtení textu, které je základem rozsáhlé poststrukturalistické filozofie Jacquese Derridy. Sám Derrida považoval dekonstrukci za něco více než za metodu pro výzkum, nicméně nemálo badatelů v oblasti sociálních věd přejalo principy dekonstrukce a aplikovalo je na analýzu textů v sociálně-vědním výzkumu. Tento workshop vychází ze zkušeností s dekonstrukcí, jak byla přejala badateli v oblasti sociální a kulturní geografie. V rámci workshopu budou nejprve představeny ontologická a epistemologická východiska dekonstrukce. Následně se workshop bude věnovat metodologickým využitím těchto východisek, které představí klíčový koncept „suplementu“ jako metodologický nástroj dekonstrukce. Pozornost bude zaměřena zejména na využití dekonstrukce při čtení geografických textů nebo učebnic zeměpisu. Cílem je rovněž ukázat, že ani v případě sociálně-vědního výzkumu nelze dekonstrukci považovat pouze za metodu, ale také za specifický prostředek pro rozvoj myšlení o světě, který nikdy nelze považovat za stabilní, ale vždy za probíhající, neukončený a nastávající.

Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)


Přihlášení na workshop:Přihlášení na akce (Post)doktorandské školy PdF MU - podzim 2023 (google.com)


Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

Basic intercultural training for teachers - working with newcomers from Ukraine

12. 10. 2023 | IVIV PdF MU, místnost 76 (4. patro budova CVIDOS), Poříčí 31a, Brno

Lektorka:Zuzana Schreiberová., Multikulturní centrum Praha z.s.

Čas: 12. 10. 14,00 - 17,00

Místo: IVIV PedF MU, místnost 76 (4. patro budova CVIDOS), Poříčí 31a, Brno

  • Interkulturní trénink je zaměřen na vyučující, kteří se chtějí lépe seznámit s ukrajinskou kulturou a porozumět kulturním rozdílům, které ovlivňují přístup dětí a rodičů ke vzdělávání. Kurz se soustředí na faktory, které ovlivňují život nově příchozích Ukrajinců v České republice (např. rozdíly v hodnotových žebříčcích, možné posttraumatické reakce, migrační zkušenosti a příčiny nevraživosti mezi lidmi). Mezi přínosy kurzu patří získání znalostí o jazykových odlišnostech a kulturních zvyklostech a také zlepšení komunikačních dovedností s cizinci.
  • Interkulturní trénink pomáhá vysvětlit situace, které mohou oběma stranám připadat v jejich kultuře samozřejmé či naopak nepochopitelné, a přecházet tak konfliktům a nedorozuměním.
  • Trénink má smysl i současné době více než rok po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ukazuje se totiž, že situace příchozích z Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí je v mnoha ohledech specifická. Roli mohou hrát prožitá traumata, nedobrovolnost odchodu z Ukrajiny i v mnoha případech silný zájem rodičů o pokračování vzdělávání v ukrajinštině. Během tréninku se s těmito potřebami a odlišnostmi seznámíte a poznáte i možné strategie, jak k nim přistupovat. Součástí je také krátké seznámení se sociální pomocí státu pro uprchlíky z Ukrajiny, což vám pomůže nejen porozumět životním podmínkám žáků, ale také čelit různým fámám a dezinformacím, se kterými se můžete setkávat.

Odkaz na přihlášení:

https://www.ped.muni.cz/kalendar-akci/u/zakladni-interkulturni-trenink-pro-vyucujici-prace-s-nove-prichozimi-z-ukrajiny

Web | iCal | Webcal

 

Workshop: Michael Rugh - Choosing the Right Journal

17. 10. 2023 | Mísnost 79, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

dr. Michael Rugh

Postdoctoral researcher, Texas A&M University

Choosing the Right Journal

This workshop will delve into the theme of strategies for successful publishing in high-impact journals, drawing on insider knowledge of Michael Rough, an assistant/associate journal editor and postdoctoral researcher in the LIVE lab at Texas A&M University. We will discuss in detail two important steps in the publication strategies:

  • Understanding High-Impact Journals: To set the stage, we'll explore the concept of high-impact journals, defining what they are and why they hold immense significance in the world of academia. Additionally, we will unravel the mystery behind the impact factor and its pivotal role in journal ranking.
  • Choosing the Right Journal: Navigating the journal selection process is critical in research publication. We'll discuss various factors to weigh when deciding on the right journal for your manuscript, including relevance to your field, alignment with your target audience, and the all-important impact factor. Moreover, I'll introduce you to valuable journal selection tools that can simplify this often complex decision-making process.

There will be space for questions and answers at the workshop.

The workshop will primarily take place in person, with the option to participate online via MS Teams. Please ensure you register for the workshop at least two days in advance. Registered participants will receive a link to access the session the day before.

If you have any questions, please don't hesitate to contact Mgr. Jana Veličková (velickova@ped.muni.cz)

REGISTRATION FOR THE WORKSHOP HERE

During the event, photographs and video recordings may be taken and published on the websites and social media of the Faculty of Education of Masaryk University. The controller of personal data is the Faculty of Education, Masaryk University. Any person who does not consent to the publication of photographs or video recordings of him/herself has the right to request their deletion from the data controller.

For more information, please contact us at the email address: info@ped.muni.cz

FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY

Web | iCal | Webcal

 

Michal Růžička - Open Science - data management (not only) for new researchers

19. 10. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita

Open Science – správa dat (nejen) pro začínající výzkumníky

Velmi důležitou součástí soudobé výzkumné práce je práce s výzkumnými daty. Na tomto workshopu se seznámíme s celým životním cyklem výzkumných dat a pomůžeme s praxí v nejvýznamnějších oblastech: Proč je vůbec důležité se o data starat, co jsou FAIR data a co je Data Management Plan (DMP), jak se s plánováním a správou dat vypořádat v praxi. Jak se vyznat ve vlastních datech a jak je efektivně sdílet. Jaké máme možnosti ukládání výzkumných dat na MU a jak se postarat o jejich bezpečnost.

Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOP ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

MjUNI at the Faculty of Education

21. 10. 2023 | Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 9, 603 00, Brno

MjUNI offers a chance for pupils and students from 9 to 18 years of age to experience the life of a university student first-hand.


This time, the Faculty of Education will open its doors.


The whole program will be held in the Czech language.


The event is intended only for registered students.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Seminar Prevention of childhood obesity

25. 10. 2023 | Pedagogická fakulta MU, Brno

Ve středu 25. 10. 2023 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity uskuteční seminář Prevence dětské obezity.


Seminář je určen pro pedagogy mateřských a základních škol, vychovatele ve školních družinách, vedoucí či personál školních jídelen a veřejnost.

Seminář pořádá Společnost pro výživu, která vytvořila zcela novou platformu pro boj s narůstající dětskou obezitou. Tým sestavený z předních odborníků z řad lékařů, psychologů a pedagogů nastíní rizika této nemoci, její léčbu a možná preventivní opatření.

Více informací včetně programu semináře a registrace pro přihlášení najdete na: www.prevencedetskeobezity.cz

Seminář je bezplatný, financován je v rámci projektu č. 19/2023 Prevence dětské obezity z dotace pro NNO od MZe.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Workshop Martin Fico - Research tool in quantitative research: Create or Adapt?

26. 10. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

Mgr. Martin Fico

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Výzkumný nástroj v kvantitativním výzkumu: Vytvořit či adaptovat?

Začínajúci výskumníci, ktorých výskumné ciele privedú do vôd kvantiatívneho výskumu, stoja často pred veľkou dilemou. A to, či je lepšie vytvoriť si vlastný nástroj (napr. dotazník), alebo použiť už nejaký existujúci a overený. Podľa čoho sa rozhodovať? A keď sa rozhodneme pre adaptáciu, tak podľa čoho vybrať vhodný nástroj? Je niečo, na čo si treba dávať pri výbere pozor? Je to iba o preklade, alebo aj o niečom inom? Ako overiť funkčnosť nástroja v našom kontexte? Čo potrebujeme vedieť, aby sme boli toho všetkého schopní? Verím, že na tieto a ďalšie otázky spojené s kultúrnou a jazykovou adaptáciou nájdeme spolu odpoveď na nasledujúcom seminári, v ktorom sa pokúsim sprostredkovať svoje úspešné aj neúspešné pokusy o adaptáciu či tvorbu dotazníku. Seminár je určený predovšetkým pre tých, ktorí nemajú bohaté skúsenosti s adaptáciou dotazníkov, ale vítaní sú aj tí skúsení, ktorí nám všetkým môžu predať svoje odporúčania.

Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOP ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

Gaudeamus Brno 2023

31. 10. - 3. 11. 2023 | BVV Brno, Veletrhy Brno, a. s. Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

This year we will be participating in the European Higher Education and Lifelong Learning Exhibition. You can find us 31 October – 3 November 2023 at  BVV Trade Fairs Brno. Come and chat with us about study opportunities at MUNI. We will be happy to answer all your questions!

Web | iCal | Webcal

 

Seminář: Václav Trojan - Ředitel školy nebo řídící učitel?

2. 11. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Ředitelská akademie, s.r.o.

Ředitel školy nebo řídící učitel?

V českém kontextu je ředitel školy současně pedagogickým pracovníkem, odpovídá to vývoji našeho vzdělávacího systému. Na jedné straně jde o logickou vývojovou linku od učitele k řediteli, na druhé straně mnohdy nastupující ředitele překvapí množství oblastí, za které je odpovědný. Přijďte diskutovat o významu ředitele školy jako pedagogického lídra, o jeho přípravě a rozvoji i o tom, že základy kvalitní ředitelské práce jsou budovány již během pregraduálního studia. Autor přednášky bude argumentovat postavení ředitele školy vybranými závěry z vlastních publikací, zejména z knihy Ředitel školy – uvažování o vyvažování života ředitelů škol a Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení

Forma konání:Seminář se uskuteční v prezenční formě (PdF MU, budova, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79). Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA SEMINÁŘ ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

Entrepreneurship Day and Festival of Ideas

8. 11. 2023 | Pedagogická fakulta MU, Brno

Program

DEN PODNIKAVOSTI

11:00-13:00: PANELOVÁ DISKUSE

13:00-14:00: OKNO BEZ PROGRAMU - INSTALACE POSTERŮ

FESTIVAL NÁPADŮ

14:00-15:00: NEFORMÁLNĚ O PODNIKAVOSTI

15:00-16:30: DESIGN THINKING (Martin Fico)

15:00-16:30: WORKSHOP S ROBOTY VE VÝUCE – Karel Picka

16:30-18:00: LEAN CANVAS WORKSHOP (Alena Šafrová Drášilová)

18:00-18:10: ÚVODNÍ SLOVO (Škarková, Fico, Nehyba?)

18:10-19:00: PREZENTACE STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

19:00-21:30: POSTEROVÁ SEKCE


Video z minulého ročníku a pozvánka

Den podnikavosti_video_fin.mp4


Registrace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzpmJUPVk9ev9LI914vqXdP0XeNEhnNOQ1rxZv3ooZtj7bSQ/viewform?usp=sf_link


Fotky z minulého roku

https://drive.google.com/drive/folders/1PSdSqcGyxhzhNB5hapuxrBVNCwXk44Vc

Web | iCal | Webcal

 

Workshop: Eva Potužníková - Evaluation of educational results of schools - added value and other approaches

9. 11. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

Mgr. Eva Potužníková, Ph.D.

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Hodnocení vzdělávacích výsledků škol – přidaná hodnota a další přístupy

S rozvojem standardizovaného testování se často pojí snahy posuzovat
kvalitu škol podle dosažených testových výsledků. Na workshopu si
ukážeme, že výsledky škol v testech vypovídají mnohem více o složení
jejich žáků než o kvalitě poskytovaného vzdělávání, a představíme si
různé přístupy, jak je možné s touto skutečností nakládat v pedagogickém
výzkumu a při praktickém hodnocení škol. Seznámíme se s konceptem
přidané hodnoty ve vzdělávání a s dalšími metodami, které lze využít pro
zjišťování vzdělávacího přínosu škol. Také se budeme zamýšlet nad tím,
jaká data pro tyto metody potřebujeme. Jednotlivé přístupy budou
demonstrovány na konkrétních příkladech z testování žáků v mezinárodních
srovnávacích výzkumech a v českém longitudinálním výzkumu CLoSE.

Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOP ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Web | iCal | Webcal

 

Vysokeskoly.cz online fair

22. 11. - 23. 11. 2023 | Online

Do you want to learn more about the possibilities of studying at MUNI from the comfort of your home? In November, we are participating in the Vysokeskoly.cz online fair, where we will be happy to answer all your questions.

Web | iCal | Webcal

 

Grand finale of the pIšQworky tournament

7. 12. - 8. 12. 2023 | Atrium Fakulty sociálních studií, Joštova 218, Brno-střed

An autumn team competition in Tic-tac-toe for all high school students and second grade elementary school students in the popular strategy game full of Xs and Os. That is what pIšQworky means. The grand final of this tournament for the year 2023 will take place on the ground of MUNI, in both mentioned age categories.

Web | iCal | Webcal

 

Seminar: Alena Mizerová - How to succeed with publishers

7. 12. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

PhDr. Alena Mizerová

Munipress MU

Jak uspět u nakladatele

Proč je pro autora výhodnější publikovat u nakladatele a nevydávat si knihy sám? Co nakladatel uvítá při prvním setkání s autorem? Co by měl autor o nakladateli znát dopředu? Co vyžaduje nakladatel a co by měl požadovat autor? Nahlédnutí za oponu uzavírání licenčních smluv. Příklady z praxe Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity. Představení vědeckých a populárně-naučných edičních řad. Ukázky bestselerů.

Forma konání:Seminář se uskuteční v prezenční formě (PdF MU, budova, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79). Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA SEMINÁŘ ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

Gaudeamus Prague 2023

23. 1. - 25. 1. 2024 | PVA Expo Praha - Hala 4, Beranových 667, Praha 9 199 00

This year we will be participating in the European Higher Education and Lifelong Learning Exhibition. You can find us 23 – 25 January 2024 at PVA EXPO Prague. Come and chat with us about study opportunities at MUNI. We will be happy to answer all your questions!

Web | iCal | Webcal

 

Graduation of the year 2023/24

8. 6. 2024 | Bude upřesněno

The whole program will be held in the Czech language. The event is intended only for registered students.

Web | iCal | Webcal

 

 
 
Archivovaná verze z webu PdF