Studenti se specifickými nároky

Pedagogická fakulta, zejména katedra speciální pedagogiky, je žádaným vysokoškolským pracovištěm pro přípravu budoucích pedagogických pracovníků a v současné době si ji často volí pro svou přípravu na povolání také studenti se zdravotním postižením. Většinu studentů se specifickými potřebami tvoří zejména studenti s zrakovým a se sluchovým postižením. Pro zajištění efektivního studia je nutné studentům vycházet vstříc jejich specifickým potřebám.

Možnost studia studentů se specifickými nároky na Masarykově univerzitě řeší dvě smernice MU - č. 8/2014 Zajištění přístupu Masarykovy univerzity pro osoby se zdravotním postižením a č. 9/2014 O studiu osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě, které byli vydány rektorem MU podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V článku 3 jsou vymezeny obecné zásady, jako např.: ... „(1) Zaměstnanci MU jsou povinni s osobou se specifickými nároky (viz čl. 1, odst. 5, směrnice o přístupnosti MU) jednat tak, jak určuje směrnice o přístupnosti MU a tato směrnice. (2) Všem členům akademické obce, kteří v souvislosti se vzájemnou komunikací členů akademické obce se specifickými nároky a bez těchto nároků řeší metodické otázky této komunikace, poskytuje metodickou pomoc Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity (dále jen Středisko Teiresiás).“ ...

Podmínky výše uvedené směrnice naplňuje kromě katedry speciální pedagogiky PdF MU především středisko Teiresiás – Středisko pro pomoc studentů se specifickými nároky (http://www.teiresias.muni.cz), které zajišťuje pomoc a podporu při studiu studentům se smyslovým a tělesným postižením (více právní normy upravující studium). A to především tím, že skýtá speciální technické vybavení, velké množství studijních textů a odborné literatury v Braillově písmu a elektronické podobě pro zrakově postižené, dále nabízí kurzy cizích jazyků a práce s počítačem. Co se týká sluchově postižených studentů, ti mohou v rámci střediska Teiresiás využívat tlumočnické služby, příp. zapisovatelské služby. Zapisovatel buď opisuje vše, co je řečeno a student sleduje zápis na displeji zapisovacího zařízení, příp. zapisovatel vytváří zápis z přednášky, který je pak studentovi doručen.

Na katedře speciální pedagogiky působí vyučující, kteří jsou zaměřeni na specifické oblasti vzdělávání studentů s určitým postižením a jsou jejich kontaktními osobami v případě nejasností a problémů. Všichni členové katedry jsou odborníci na vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, proto každý individuálně vytváří podmínky pro možnost studia ve svých oborech i pro studenty s postižením. Katedra splňuje požadavky na vzdělávání studentů s postižením a je kontaktním fakultním pracovištěm pro vzdělávání studentů s postižením. Pracovníci katedry poskytují nadstandardní konzultace seminárních, bakalářských a diplomových prací, spolupracují se studijním oddělením a napomáhají studentům se specifickými potřebami při vyřizování studijních povinností a sestavování rozvrhů.

Komunikaci studentů s pedagogy výrazně zlepšil informační systém používaný na Masarykově univerzitě, který umožňuje neustálý kontakt. Prostřednictvím systému jsou všem studentům k dispozici informace o studiu, veškeré kontakty a nabídky kateder. Studentům mohou být velmi rychle zodpovězeny dotazy a poskytovány konzultace.

Je-li potřeba speciálního technického vybavení a opatření, využívá katedra spolupráce s výše uvedeným univerzitním pracovištěm - Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás. Katedra dále spolupracuje se školami, s různými organizacemi a institucemi pro zrakově a sluchově postižené, jako např. SONS, Tyfloservis o.p.s., TyfloCentrum o.p.s., LORM, Labyrint Brno o. s., Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., Federace rodičů přátel a sluchově postižených a dalšími.


Spolupráce s  o. s. Trojrozměr - Brněnské centrum českého znakového jazyka

V říjnu 2010 došlo ke společnému setkání členů katedry speciální pedagogiky (Vítková, Klenková, Horáková, Doležalová) a členů občanského sdružení Trojrozměr (Hájková, Milič, Basovníková). Celé jednání bylo tlumočené Mgr. Martou Zatloukalovou, tlumočnicí českého znakového jazyka.

Závěry jednání:

vedoucí katedry speciální ped. prof. Vítková vysvětlila studijní program / obor Speciální pedagogika a obor Speciální pedagogika - komunikační techniky, strukturu specializací v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Přítomné zajímal obsah specializací surdopedie a surdopedie se znakovým jazykem. Přítomni se dohodli na možnosti pokračování ve spolupráci se členy    o. s. Trojrozměr, a to v předmětu Komunikace osob se sluchovým postižením. Dále je možný vstup do některých další předmětů, pokud se probírají témata: Český znakový jazyk, či Kultura Neslyšících. Forma odměňování za odpřednášenou výuku je dohodou o provedení práce.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education