Časový harmonogram výzkumného záměru

Výzkumný záměr bude realizován v letech 2007 – 2013


Postup řešení v roce 2007


Leden 2007

 • Příprava na realizaci výzkumného záměru
 • Koordinace činnosti jednotlivých výzkumných pracovníků v roce 2007
 • Zřízení webových stránek

Únor 2007 – listopad 2007

 • Zahájení činnosti v jednotlivých oblastech výzkumného záměru podle stanovených parciálních cílů - vytvoření výzkumných týmů
 • Příprava na konferenci plánovanou na září 2007 (12.-13.9. 2007) a listopad 2007 (15.11. 2007)
 • Příprava pracovních materiálů na konferenci a plánované workshopy
 • Zpracování sborníků anotací z konference a semináře s mezinárodní účastí v českém a anglickém jazyce
 • Zpracování CD s příspěvky v plném znění

Září 2007

 • Konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (12.9. 2007) (org. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Přístupy v edukaci žáků se specifickými poruchami učení
   vedoucí sekce: doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., Mgr. Libor Mikulášek
  • Specifika vzdělávání žáků se smyslovým postižením na základní škole
   vedoucí sekce: PhDr. Petra Hamadová, Ph.D., PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Alternativní metody ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU
   vedoucí sekce: doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice
   vedoucí sekce: RNDr. Růžena Blažková, CSc.
  • Komunikační dovednosti žáků základní školy
   vedoucí sekce: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Edukace žáků s problémy v chování
   vedoucí sekce: PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   vedoucí sekce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
  • Dramatická výchova při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
   vedoucí sekce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • Co dělat, když máte ve třídě žáka s chronickým onemocněním
   vedoucí sekce: PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D., PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Jak jsme vyřešili začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v našem ŠVP?
   vedoucí sekce: Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., PhDr. Hana Filová, Ph.D., Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Český jazyk a literatura v procesu komunikace
   vedoucí sekce: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Listopad 2007

 • Seminář s mezinárodní účastí na téma Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky (15.11. 2007) (org. doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.)

Prosinec 2007

 • VÍTKOVÁ, M. Dílčí závěrečná zpráva výzkumného záměru za rok 2007
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník anotací v českém a anglickém jazyce z konference s mezinárodní účastí s přílohou CD s příspěvky v plném znění. Brno : Paido, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R. Dimenze pedagogické práce. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD, 2007, 26 s. ISBN 978-80-7392-004-3.
 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R. Dimenze pedagogické práce. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. CD ROM. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-006-7.
 • BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of educational Fields of RVP ZV. Brno: Paido, 2007, 290 s. ISBN 978-80-7315-162-1.
 • VÍTKOVÁ, M Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs 1. Brno: Paido, 2007, 380 s. ISBN 978-80-7315-163-8.Postup řešení v roce 2008


Leden - únor 2008

 • zpracování závěrečné zprávy za rok 2007
 • zpracování výkazu uznaných nákladů za rok 2007
 • zpracování rozpočtu na rok 2008 (podle jednotlivých položek)
 • prezentace výsledků činnosti VZ za rok 2007 na Vědecké radě (5. 2. 2008)
 • doplnění vizitek D1, D2, D4 a výzkumných týmů VZ o činnost za rok 2007 a plán na rok 2008

Březen – listopad 2008

 • Činnost výzkumných týmů v jednotlivých oblastech výzkumného záměru podle stanovených parciálních cílů
 • Koordinace aktivit výzkumných pracovníků D1, D2, D4 a výzkumných týmů VZ
 • Průběžné doplňování internetových stránek www.ped.muni.cz, /wsedu, výzkumný záměr
 • Příprava na konferenci plánovanou na září 2008 (17.9. 2008) a listopad 2008 (20.11. 2008)
 • Příprava pracovních materiálů na konference a plánované workshopy
 • Zpracování sborníků anotací z konference a semináře s mezinárodní účastí v českém a anglickém jazyce
 • Zpracování CD s příspěvky v plném znění

Září 2008

 • Konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (17.9. 2008) (org. doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.)
 • Workshopy se zaměřením:
  • Bariéry v komunikaci zapříčiněné odlišným sociokulturním prostředím
   vedoucí sekce: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Cizojazyčný projev u žáků s narušenou komunikační schopností
   vedoucí sekce: doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Hudební výchova – její význam pro rozvoj komunikativních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   vedoucí sekce: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Komunikace ve škole a dramatická výchova
   vedoucí sekce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • Komunikace jako most ke kvalitě vzdělávání se zaměřením na žáky s poruchami chování
   vedoucí sekce: PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Komunikujeme spolu navzdory překážkám
   vedoucí sekce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   vedoucí sekce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
  • Český jazyk a literatura v procesu komunikace
   vedoucí sekce: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
  • Projevy narušené komunikační schopnosti u žáků základní školy
   vedoucí sekce: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PhDr. Barbora Bočková
  • Využití psychomotorických cvičení při rozvoji komunikace žáků základní školy
   vedoucí sekce: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Funkční komunikace u osob se sluchovým postižením a u jedinců se současným postižením zraku a sluchu
   vedoucí sekce: PhDr. Lenka Doležalová, Mgr. Lenka Hricová
  • Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole
   vedoucí sekce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D., Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na komunikaci
   vedoucí sekce: PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Rozvoj komunikativních dovedností při vytváření matematických pojmů a vztahů
   vedoucí sekce: RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Listopad 2008

 • Seminář s mezinárodní účastí na téma Učitel a nadaný žák (20.11. 2008) (org. doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., PaedDr. Jan Šťáva, Ph.D.)

Prosinec 2008

 • VÍTKOVÁ, M. Dílčí závěrečná zpráva výzkumného záměru za rok 2008
 • KLENKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, 2008, 26 s. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. ISBN 978-80-7392-053-1.
 • KLENKOVÁ, J. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008, 327 s. ISBN 978-80-7315-168-3. MU: ISBN 978-80-210-4708-2.
 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Needs II. Brno: Paido, 2008, 363 s. ISBN 978-80-7315-170-6. MU: ISBN 978-80-210-4736-5.
 • ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MU, 2008, 98 s. ISBN 978-80-7392-024-1.
 • ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MU, 2008, 87 s. ISBN 978-80-7392-033-3.Postup řešení v roce 2009


Leden - únor 2009

 • zpracování závěrečné zprávy za rok 2008
 • zpracování výkazu uznaných nákladů za rok 2008
 • zpracování rozpočtu na rok 2009 (podle jednotlivých položek)
 • prezentace výsledků činnosti VZ za rok 2008 na Vědecké radě PdF MU (březen 2009)
 • doplnění vizitek D1, D2, D4 a výzkumných týmů VZ za rok 2008 a plán na rok 2009
 • zpracování podkladů za rok 2007-2008 pro hodnocení výzkumných záměrů po dvou letech (dle dané osnovy)

Březen – listopad 2009

 • Činnost výzkumných týmů v jednotlivých oblastech výzkumného záměru podle stanovených parciálních cílů
 • Koordinace aktivit výzkumných pracovníků D1, D2, D4 a výzkumných týmů VZ
 • Průběžné doplňování internetových stránek www.ped.muni.cz, /wsedu, výzkumný záměr
 • Příprava na konference s mezinárodní účastí plánované na duben 2009 (22.-23.4. 2009), září 2009 (16.-17.9. 2009) a listopad 2009 (listopad 2009)
 • Příprava pracovních materiálů na konference a plánované workshopy
 • Zpracování sborníků anotací z konference a semináře s mezinárodní účastí v českém a anglickém jazyce
 • Zpracování CD s příspěvky v plném znění

Duben 2009

 • Seminář s mezinárodní účastí Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV (22.-23.4. 2009) (PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.)

Září 2009

 • Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (16.9.-17. 9. 2009) (PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.)
  • Edukace žáků v multikulturní třídě
   Prezentační a diskusní sekce: Lenka Gulová, Martina Vodičková
   Cílem sekce je prezentovat výzkumná zjištění z prostředí multikulturní třídy (specifika didaktických, metodických a výchovných aspektů při práci s dětmi z odlišných sociokluturních rodin, menšin, azylantů) a diskutovat doporučení pro pedagogickou praxi, která na výzkumné aktivity navazuje.
  • Škola pro všechny – kvalita života školy
   Věra Vojtová, John Brown, Amanda Watkins, David Johnstone, Victoria Soriano
   V sekci se bude diskutovat o indikátorech inkluzivní školy, školního prostředí jako podpory sociálně znevýhodněných žáků – představíme pohledy z Evropy a z Česka.
  • Intervence a provázení žáků v riziku a s poruchami chování v podmínkách základní školy
   Miloslav Čedík Praktická ukázka využití videotreninku interakcí pro podporu žádoucího chování dítěte v riziku poruch chování a s poruchou chování ve spolupráci škola a rodina.
  • Prevence, intervence a provázení žáků prostřednictvím dramatické výchovy
   Prezentační a diskusní sekce: Marie Pavlovská, Lenka Remsová
   Cílem sekce je prezentovat výzkumná zjištění o roli dramatu ve výchově z prostředí dětského domova, základních škol a praktických škol jednak při práci se žáky se specifickými potřebami, ale také v oblasti prvence sociálně patologických jevů na základních školách a diskutovat doporučení pro pedagogickou praxi.
  • Reflexe učitelů a zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním
   Prezentační a diskusní sekce: Jiří Němec, Ema Štěpařová
   Cílem sekce je prezentovat a reflektovat zkušenosti s edukací žáků se sociálním znevýhodněním se zaměřením na žáky romské, děti uprchlíků apod. Očekává se vystoupení učitelů s praktickými zkušenostmi a prezentace jejich edukativních strategií, kasuistických studií, příklady dobré praxe apod. Přínosné bude také srovnání reflexí učitelů z ČR a okolních států východní i západní Evropy, analýza koncepcí a specifických přístupů.
  • Sociálně patologické jevy ve škole
   Martin Hoffman, Tomáš Čech
   Sekce bude prezentovat výsledky analýzy současného stavu a zkušeností s preventivními aktivitami na ZŠ a jejich zavádění do kurikula školních vzdělávacích programů.
  • Pedagogika volného času a mimoškolní aktivity jako prevence rizik sociálního znevýhodnění
   Prezentační a diskusní sekce Petr Soják, Lucie Obrovská (Liga lidských práv), Olga Kusá (SIM)
   Cílem sekce je prezentovat rozmanité volnočasové aktivity občanských sdružení, které využívají neformálního a zájmového vzdělávání a edukativních strategií při práci s rozličnými skupinami sociálně znevýhodněných dětí a mládeže s cílem snížit riziko jejich sociálního vyloučení prostřednictvím vhodných socializačních aktivit. Očekává se prezentace zajímavých projektů, příklady dobré praxe, kasuistické studie apod.
  • Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na sociální aspekty postižení
   Barbora Bazalová
   Sekce bude pojata jako diskuze o problematice vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na sociální dopady tohoto postižení. V sekci bude představena práce výzkumného týmu za uplynulý rok. Bude prezentován výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji a představena data z výzkumu našich kolegů z Německa. V sekci dále budou prezentovány příspěvky obsažené ve sborníku z konference.
  • Didaktické aspekty vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
   Oldřich Šimoník
   Sekce představí teoretická východiska vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Individuální přístup jako klíčový princip vzdělávání těchto žáků. Základní principy a specifika vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávací metody a prostředky: diferenciace při jejich výběru a volbě.
  • Optimální formy práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami se zřetelem k minimalizaci sociálně selektivních prvků
   Naděžda Sieglová, Ivo Martinec
   V sekci se budeme zabývat následujícími specifiky: slohová a komunikační výchova žáků se sociálním znevýhodněním; specifičnosti didaktiky českého jazyka při rozvíjení mluveného projevu žáků s vývojovými poruchami učení; specifičnosti didaktiky českého jazyka při rozvíjení psaného projevu žáků s vývojovými poruchami učení; problematika narušené komunikační schopnosti v oblasti vnímání literárního textu; zkoumání specifických potřeb žáků pocházejících z prostředí jiného mateřského jazyka než češtiny; možnosti využití tématu handicapu v knihách pro děti a mládež pro stimulačně edukativní přístupy ke znevýhodněným žákům; komunikace v běžných životních situacích jako edukativní prostředek pro žáky s obtížemi v komunikační sféře.
  • Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   Zdeněk Friedmann
   V sekci se budeme zabývat následujícími tématy: Současný stav profesní orientace v základních školách (výchovní poradci, speciální pedagogové, školní psychologové, ředitelé škol, třídní učitelé, učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů). Podpora orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách k řemeslům a technickým oborům. Spolupráce základních škol s výrobními závody, odbornými učilišti, středními školami a vnějšími poradenskými subjekty. Vnější poradenské subjekty a jejich činnost v oblasti profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Komunikační dovednosti u žáků se sociálním znevýhodněním
   Jiřina Klenková
   Jednání sekce bude zaměřeno na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálním znevýhodněním. Prezentované příspěvky se budou věnovat začlenění rozvoje komunikační kompetence do školního vzdělávacího programu.

Listopad 2009

 • Seminář s mezinárodní účastí na téma nadaných a mimořádně nadaných žáků v základní škole (listopad 2009) (org. doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., PaedDr. Jan Šťáva, Ph.D.)

Prosinec 2009

 • VÍTKOVÁ, M. Dílčí závěrečná zpráva výzkumného záměru za rok 2009
 • PAVLOVSKÁ, M. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD, 2009.
 • NĚMEC, J., VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. Brno: Paido, 2009.
 • GULOVÁ, L., NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. (et al.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Sborník vybraných příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (et al.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Sborník vybraných příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009.
 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní a mimořádně nadaní žáci v základní škole. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD, 2009.
 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. Brno: MU, 2009.
 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MSD, 2009
 • BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. Brno: MU, 2009
 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a záklním vzdělávání. Brno: MU, 2009
 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení. Brno: MU, 2009. 110 s. ISBN 978-80-210-5047-1.
 • MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. Brno: MU, 2009.Postup řešení v roce 2010


Leden - únor 2010

 • zpracování závěrečné zprávy za rok 2009
 • zpracování výkazu uznaných nákladů za rok 2009
 • zpracování rozpočtu na rok 2010 (podle jednotlivých položek)
 • prezentace výsledků činnosti VZ za rok 2009 na Vědecké radě PdF MU (únor 2010)
 • doplnění vizitek D1, D2, D4 a výzkumných týmů VZ za rok 2009 a plán na rok 2010
 • zpracování podkladů za rok 2007-2009 pro dotazník na infrastrukturu MU (dle dané osnovy)

Březen – listopad 2010

 • Činnost výzkumných týmů v jednotlivých oblastech výzkumného záměru podle stanovených parciálních cílů
 • Koordinace aktivit výzkumných pracovníků D1, D2, D4 a výzkumných týmů VZ
 • Průběžné doplňování internetových stránek www.ped.muni.cz/wsedu, výzkumný záměr
 • Příprava na konference s mezinárodní účastí plánované na září 2010 (7.-8.9. nadaní žáci, 15.-16.9. škola pro všechny)
 • Příprava pracovních materiálů na konference a plánované workshopy
 • Zpracování sborníků anotací z obou konferencí s mezinárodní účastí v českém a anglickém jazyce
 • Zpracování CD s příspěvky v plném znění

Září 2010

 • Konference s mezinárodní účastí Nadaní žáci (7.9.-8.9.2009, Šimoník, Škrabánková, Šťáva)
 • Konference s mezinárodní účastí Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV – Škola pro všechny (15.9.-16. 9. 2009) (Filová, Havel, Kratochvílová)
  workshopy
  • Mateřská škola
  • 1. stupeň ZŠ
   • Jazyk a jazyková komunikace
   • Matematika a její aplikace
   • Člověk a jeho svět
   • Umění a kultura
   • Člověk a zdraví
  • Další návrhy řešitelů jednotlivých výzkumných týmů VZ

Prosinec 2010

 • VÍTKOVÁ, M. Dílčí závěrečná zpráva výzkumného záměru za rok 2010
 • HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. Brno: Paido, 2010.
 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV – Škola pro všechny. Brno: Paido, 2010.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (et al.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Brno: Paido, 2009.
 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. CD ROM, Brno: MSD, 2010.
 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci. Brno: MSD, 2010.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education