•  
   

Studium

Absolventi oboru Sociální pedagogika získávají průpravu v pedagogicko-psychologických disciplínách, dále pak v rovině antropologické, sociologické, sociálně politické, volnočasové; v magisterském programu je posílena oblast managementu a rozvoj organizačních kompetencí směřujících k možnému uplatnění na vedoucích pozicích v sociální sféře.

Součástí studia je také praktický sociálně psychologický výcvik a prožitkově zkušenostní příprava v rámci výcvikových kurzů různého zaměření a odborných praxí. Své znalosti a dovednosti absolventi aplikují v různých oblastech, např. v rámci neziskového sektoru nebo při práci ve volnočasových zařízeních. Vykonávají poradenskou a osvětovou činnost také v rámci svých  profilací, koordinují aktivity, které spadají do širšího rámce sociální pedagogiky.

Absolventi oboru Sociální pedagogika nacházejí uplatnění ve střediscích volného času a dalších zařízeních pro volný čas, neziskových a veřejně prospěšných organizacích, zařízeních pro sociálně znevýhodněné děti a občany (domovy pro seniory, stacionáře, zařízeních ústavní a ochranné výchovy aj.). Uplatnit se může absolvent rovněž v institucích pracujících s menšinami, zařízeních sociální prevence včetně pozice oblastního, popř. školního metodika prevence a všude tam, kde mohou poskytovat sociálně pedagogickou intervenci ve vztahu k sociálně potřebným spoluobčanům.