Základní informace

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně byla založena 1. září 1994 na základě požadavků studentů, odborné i širší veřejnosti a díky pochopení a nemalé podpoře ze strany vedení fakulty i univerzity. Od 1. ledna 2018 byla přejmenována na Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky. 

Vedoucí katedry byla od 1. března 2018 jmenována na základě výběrového řízení
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.


Adresa katedry:
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 9, 603 00 Brno
Telefon: 00 420 549 493 569 
00 420 549 497 283
Fax: 00 420 549 491 620
   

Hlavním cílem katedry je připravovat budoucí učitele se zřetelem na současné společenské trendy, dané postupnou realizací inkluzivní výchovy a vzdělávání dětí/žáků se zdravotním postižením, v korespondenci se současně používanou terminologií dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, do běžných typů škol a školských zařízení.


Při koncipování oborového programu speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity byl brán zřetel na:

  • Současné trendy v edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v zahraničí.
  • Možnosti inkluzivní výchovy a vzdělávání dětí/žáků s postižením s intaktní populací v běžných školách a školských zařízeních zajištěné legislativně v České republice po roce 2016.
  • Potřeby Jihomoravského regionu.

Katedra speciální pedagogiky získala na léta 2007–2013 Výzkumný záměr "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" ID - 0021622443


Katedra speciální pedagogiky získala na období duben 2013 až prosinec 2015 Mezioborový výzkumný projekt Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace MUNI/M/0012/2013


Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky najdete na
Poříčí 9, ve 2. a 3np.
 Na popud katedry a vedení fakulty byl 1. února 2010 založen Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV).

Institut najdete na Pořící 31a, v budově CVIDOS, ve 4. np.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education