Předmět a cíl výzkumného záměru


Předmětem činnosti výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání," realizovaném jako aplikovaný výzkum, je systematická tvůrčí činnost v oblasti integrace/inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základní školy, s důrazem na postupnou implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a výuku podle školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Cílem je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás, v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů, a to v těchto oblastech: legislativní rámec školní integrace, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, u žáků se zdravotním postižením ve srovnání se školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kurikulum – diferencované kurikulum (typy úprav – přizpůsobování vzdělávacích cílů, organizace a obsahu vzdělávání), využívání alternativních (inovativních) metod, např. dramatické výchovy pro přijetí žáka kolektivem, projektové výuky aj., role speciálního pedagoga v procesu školního vzdělávání (školní poradenské pracoviště, specializovaná poradenská pracoviště), formy dalšího vzdělávání pedagogů integrovaných žáků, postoje rodičů k integraci / inkluzi ad.

Výzkum je zaměřen na efektivitu výuky ve třídách, které realizují inkluzivní vzdělávání (s integrovanými žáky). Obecně se předpokládá, že inkluzivní (integrované) vzdělávání závisí na konkrétní činnosti učitele ve třídě. Ta je ovlivněna jeho vzděláním, zkušenostmi, očekáváním a přístupy stejně jako faktory mimo školu (místními a regionálními podmínkami, politikou, financováním apod.). Je to učitel, kdo zavádí inkluzivní výuku do denní praxe, proto je faktorem rozhodujícím. K této činnosti učitele je však třeba připravit vhodné podmínky v podobě výchovných a vzdělávacích strategií (výchovných a vzdělávacích cílů) a technologií (metod, forem a prostředků).

Realizace inkluzivního vzdělávání učitelem může mít různé formy. Cílem výzkumu je podchytit a popsat tyto různé přístupy k řešení inkluzivního vzdělávání a zpřístupnit je i pro ostatní. Identifikovat modely výuky rozdílných žáků ve třídě (výukové skupině), ukázat způsoby, jakými školy zajišťují podmínky pro inkluzivní vzdělávání, podchytit vnější faktory ovlivňující kvalitu inkluzivního vzdělávání.

Předmětem výzkumu v oblasti sociálních aspektů znevýhodněného prostředí dětí bude analýza utváření postojů žáků, učitelů a rodičů z odlišných sociálních, kulturních a etnických skupin v kontextu “života třídy a kultury školy”, ale také výzkum interkulturních rozdílů v rodinné výchově a socializaci dětí, etnopedagogické problémy žákovské populace apod. Typologie charakteristik sociálního prostředí v kontextu života dítěte v roli žáka základní školy, nám umožní navrhnout optimální koncepci stimulačně edukativních přístupů, které jsou předpokladem pro jejich plnohodnotnou integraci. Tato systematická badatelská činnost obohatí i celou škálu metodických přístupů učitelů k žákům, především ve společenskovědních předmětech a rozšíří kurikulum pregraduální přípravy učitelů v oblasti sociální pedagogiky a multikulturní výchovy.

Dosud opomíjenou problematikou je výchova a vzdělávání žáků nadaných a zejména mimořádně nadaných. Jejich speciálním vzdělávacím potřebám není věnována patřičná pozornost, především v oblasti technologie jejich vzdělávání. Předmětem aplikovaného výzkumu v této oblasti budou elementy technologie vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků ve formě inkluzivního vzdělávání na základní škole.

Předmětem systematické tvůrčí činnosti bude rovněž zmapovat a analyzovat současnou integrativní praxi škol u nás s ohledem na didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce, evaluovat jejich funkčnost a syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu integrativní didaktiky.

Systematická tvůrčí činnost bude dále probíhat ve vybraných vzdělávacích oblastech vytyčených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, které budou zkoumány z pohledu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž máme na mysli žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a žáky nadané a mimořádně nadané. Předmětem zkoumání budou tyto vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce a doplňující vzdělávací obor dramatická výchova.

Získané poznatky budou využity pro úpravu kurikula pregraduální a postgraduální přípravy učitelů pro základní školu. Následně má realizovaný výzkumný záměr přispět ke změně praxe na školách při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a žáků nadaných a mimořádně nadaných.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education