Odborná praxe studentů

Pedagogická praxe studentů speciální pedagogiky

Příprava speciálních pedagogů na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky Masarykovy univerzity doznala v posledních letech určitých změn, které souvisí s vnějšími a vnitřními podmínkami ve školách, se změnou školské legislativy, organizací a koncepcí jednotlivých typů speciálních škol. Na tyto změny reaguje i systém pedagogických praxí, který je nově koncipován v rámci jednotlivých typů studia.

Katedra má v současné době akreditovány studijní programy v rámci prezenčního a kombinovaného studia speciální pedagogiky. Součástí obou typů studia je vykonání povinné pedagogické praxe, která je diferencována podle ročníku studia a zvolené specializace. Pedagogické praxe jsou členěny na průběžné, které probíhají v rámci celého semestru v určený čas a souvislé, které tvoří dvoutýdenní, třítýdenní a měsíční celky. V rámci společného základu prezenčního studia studijního programu speciální pedagogiky je možnost absolvovat v jednotlivých semestrech v rámci volitelných předmětů individuální pedagogickou praxi po celou dobu bakalářského a magisterského studia. Jedním z výstupů povinných praxí je zpracování portfolia, které je hodnoceno a sledováno určeným pracovníkem katedry.

Pracovníci Katedry spolupracují při zajišťování pedagogických praxí se speciálními školami a školskými zařízeními. Vzhledem k široké možnosti uplatnění absolventů studia speciální pedagogiky spolupracujeme i se zařízeními sociálních služeb, zdravotnickými zařízeními, nestátními neziskovými a církevními organizacemi, které poskytují sociální služby osobám se zdravotním znevýhodněním. Jen díky všem těmto zařízením a jejich pracovníkům získávají naši studenti potřebné praktické vědomosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro speciálního pedagoga.

V náhledu jsou uvedena pracoviště, ve kterých je možno zajistit pedagogickou praxi pro jednotlivé specializace v rámci oboru speciální pedagogiky.
Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education