Koncepce studia speciální pedagogiky

    Koncepce studia speciální pedagogiky je reflexí celospolečenských snah o inkluzivní vzdělávání dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a školských zařízení.

    Reaguje na potřeby rozšířit studium speciální pedagogiky o věkové skupiny, které tradičně nebyly zahrnuty do oblasti zájmů speciálních pedagogů. Jedná se o problematiku rané péče (včasnou intervenci) zabývající se edukací dětí od narození ohrožených v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny s cílem předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho následky a poskytnout rodině i dítěti možnosti sociální integrace.

    Edukativní proces jedinců se zdravotním postižením plynule přerůstá do všech věkových skupin. Týká se dospělých a seniorů, i když vzhledem k jiným potřebám těchto jedinců se u nich uplatňují jiné formy vzdělávání. U dospělých, kteří v důsledku nemoci nebo úrazu nemohou dále vykonávat dosavadní profesi, se na první místo dostává potřeba ucelené rehabilitace, včetně rehabilitace pedagogické, kam patří i rekvalifikace na jinou profesi, která by odpovídala jejich zdravotnímu stavu, využití terapií ve speciální pedagogice.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education