Galerie publikací VZ

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník anotací v českém a anglickém jazyce z konference s mezinárodní účastí s přílohou CD s příspěvky v plném znění. Brno: Paido, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí v rámci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV s přílohou CD ROM s plným zněním všech příspěvků.
VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs 1. Brno: Paido, 2007, 380 s. ISBN 978-80-7315-163-8.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Monografie je výsledkem prvního roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV. Okruhy témat: sociální determinanty edukačního procesu, edukace jedinců se smyslovým postižením, se sociálním znevýhodněním, s mentálním postižením, se zdravotním znevýhodněním a tělesným postižením, přechod škola-povolání.
BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. Brno: Paido, 2007, 290 s. ISBN 978-80-7315-162-1.

Klíčová slova: specifické poruchy učení (SPU), integrativní pedagogika, speciální vzdělávací potřeby, styly učení, komunikační kompetence, cizí jazyky.

Anotace: Monografie je výsledkem prvního roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV a je zaměřená na problematiku specifických poruch učení. Publikace obsahuje dvacet čtyři statě rozdělených do sedmi tematických bloků. V prvním bloku je prezentován výzkumný záměr, vysvětleno pojetí integrativní pedagogiky a podmínky vzdělávání žáků se SVP. Ve druhém bloku jsou obsaženy dva hlavní příspěvky na téma SPU. Třetí blok navazuje tematicky na předchozí a SPU jsou zkoumány z různých úhlů pohledu. Ve čtvrtém bloku je zpracováno téma komunikace a narušené komunikační schopnosti (NKS). Pátý blok je věnován SPU a cizím jazykům, šestý blok tématu literární komunikace, sedmý dyskalkulii a dalším poruchám učení v matematice.
ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD, 2007, 26 s. ISBN 978-80-7392-004-3.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, nadání, nadprůměrně nadaní, nadaní a talentovaní žáci.

Anotace: Sborník anotací příspěvků vychází v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Je výsledkem prvního roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. CD ROM. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-006-7.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, nadání, nadprůměrně nadaní, nadaní a talentovaní žáci.

Anotace: Sborník referátů vychází v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Je výsledkem prvního roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD. 2007. s. 160, 1. vydání. 100 výtisků. ISBN 978-80-86633-92-3

Klíčová slova: doktorský studijní program Speciální pedagogika, výzkumné projekty studentů DSP

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány příspěvky studentů DSP, které se tematicky dotýkají všech oblastí speciální pedagogiky, prohlubují současné znalosti oboru nebo se věnují oblastem zcela novým, a to vše se silným důrazem na integraci.
MÜHLPACHR, P. (ed.) Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD. 2007. s. 269, 1. vydání. ISBN 978-80-7392-012-8

Klíčová slova: doktorský studijní program Speciální pedagogika, výzkumné projekty studentů DSP

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány příspěvky studentů DSP, které se tematicky dotýkají všech oblastí speciální pedagogiky, prohlubují současné znalosti oboru nebo se věnují oblastem zcela novým, a to vše s důrazem na integraci.


2008

KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí v rámci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV s přílohou CD ROM s plným zněním všech příspěvků.
BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. / Education of Pupils with Special Needs II. Brno: Paido, 2008, 363 s. ISBN 978-80-7315-170-6. MU: ISBN 978-80-210-4736-5.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV. Okruhy témat: sociální determinanty inkluzivního vzdělávání, utváření podmínek pro žáky se SVP v inkluzivní škole, specifika v edukaci žáků s PAS, kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny, inkluzivní vzdělávání na žáky v riziku a s poruchami chování, předprofesní a profesní příprava žáků.
KLENKOVÁ, J. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008, 327 s. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido) ISBN 978-80-210-4708-2 (MU).

Klíčová slova: narušená komunikační schopnost (NKS), specifické poruchy učení (SPU), zdravotní postižení, sluchové postižení.

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV a je zaměřená na problematiku narušenou komunikační schopnost. Publikace obsahuje dvacet tři statí rozdělených do šesti tematických bloků. V prvním bloku je prezentován výzkumný záměr, ve druhém bloku je rozvedeno hlavní téma publikace Logopedické aspekty ve vzdělávání žáků s NKS, ve třetím bloku Intervence u sluchově postižených žáků. Obsahem třetího bloku je Rozvoj komunikačních kompetencí u žáků se SPU, čtvrtého bloku Výuka cizím jazykům se zřetelem na žáka se SPU, pátého bloku Komunikace žáků se zdravotním postižením a posledního šestého bloku Výuka české literatury žáků se SVP.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Lnguage Teaching in Learners with SLD. Brno: MU. 2008, s. 123, 100 výtisků. 1. vydání. ISBN 987-80-210-4782-2

Klíčová slova: žáci s SPU, komunikace, cizí jazyky

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku intenzivní činnosti členů dílčího výzkumného týmu 8, jenž se zabývá problematikou učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se SVP v kontextu integrace a inkluze, výzkumného záměru Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV. Výzkumným zaměřením tohoto roku byla vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky (anglický, francouzský, německý a ruský) s těžištěm položeným na cizojazyčný mluvený projev u žáků s narušenou komunikační schopností.
GULOVÁ, L. (et al.) Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: MU. 2008, s. 212, 250 výtisků. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4724-2.

Klíčová slova: sociální pedagogika, multikulturní výchova, pedagog volného času, romská komunita.

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 3 výzkumného záměru se zaměřením na multikulturní výchovu.
ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MU, 2008, 98 s. ISBN 978-80-7392-024-1.

Klíčová slova: integrace, žáci nadaní a mimořádně nadaní, základní škola.

Anotace: Monografie je výsledkem prvního roku výzkumného bánání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
ŠIMONÍK, O. (ed.) Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008. s. 86. 1. vydání. ISBN 978-80-7392-055-5

Klíčová slova: integrace, žáci nadaní a mimořádně nadaní, základní škola.

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků. Obsahuje devět statí: světové trendy ve vzdělávání nadaných v porovnání s ČR, možnosti rozvoje nadaných žáků ve škole, determinace nadání a tvořivosti rodinným prostředím, dílčí pohled na spolupráci školy a pedagogicko-psychologické poradny při péči o nadané žáky, komunikační specifika nadaných žáků, motivování nadaných žáků přírodovědným experimentem v učebních úlohách, náměty úloh pro práci s nadanými žáky v matematice v rámci inkluzivního vzdělávání a kaskády úloh jako prostředek rozvíjení matematického nadání žáků.
ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MU, 2008, 87 s. ISBN 978-80-7392-033-3.

Klíčová slova: integrace, žáci nadaní a mimořádně nadaní, základní škola.

Anotace: Monografie je výsledkem prvního roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 2. Brno: MSD. 2008. 76 s. ISBN 978-80-7392-056-2.

Klíčová slova: integrace, žáci nadaní a mimořádně nadaní, základní škola.

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků. Obsahuje sedm statí: vzdělávání nadaných v ČR, možnosti rozvoje nadaných žáků ve škole, spolupráce školy a pedagogicko-psychologické poradny při péči o nadané žáky, motivování nadaných žáků přírodovědným experimentem v učebních úlohách, náměty úloh pro práci s nadanými žáky v matematice v rámci inkluzivního vzdělávání, úloha jako prostředek rozvíjení matematického nadání žáků a sport a nadaní žáci.
ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD, 2008, 26 s. ISBN 978-80-7392-053-1.

Klíčová slova: učitel, nadaný žák, matematické nadání, nadání romského žáka, komunikace, inkluzivní vzdělávání.

Anotace: Sborník anotací příspěvků vychází v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Je výsledkem druhého roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník referátu ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: 2008. ISBN 978-80-7392-054-8

Klíčová slova: učitel, nadaný žák, matematické nadání, nadání romského žáka, komunikace, inkluzivní vzdělávání.

Anotace: Sborník referátů vychází v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Je výsledkem druhého roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
ZÍTKOVÁ, J. Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. Brno: MU. 2008, 135 s. 50 výtisků, 1. vydání ISBN 978-80.210-4533-0.

Klíčová slova: komunikace, český jazyk a literatura, učitel, žák, základní škola, narušení komunikační schopnosti, komunikativní dovednosti, umělecký přednes, čtenářská dovednost.

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 7 výzkumného záměru se zaměřením na empirický výzkum u žáků se SVP se zřetelem na český jazyk a jazykovou komunikaci.


2009

VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vydání, 500 kusů. Brno: Paido, 2009, s. 27, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM).

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí v rámci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV s přílohou CD ROM s plným zněním všech příspěvků.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vydání, 320 kusů, 443 s. Brno: Paido, MU. ISBN 978-80-210-5032-7 (MU), ISBN 978-80-7315-189-8.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Monografie je výsledkem třetího roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV. Okruhy témat: sociální determinanty inkluzivního vzdělávání, připravenost dítěte se SVP na školu, utváření podmínek pro žáky se SVP v inkluzivní škole, vzdělávání žáků s NKS, intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v ZŠ, specifika v edukaci žáků s PAS, specifika vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, specifika výuky české literatury žáků se SVP, výuka cizích jazyků u žáků s SPU, předprofesní a profesní příprava žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vydání, 320 kusů, 381 s. Brno: Paido, MU, ISBN 978-80-210-5033 (MU), ISBN 978-80-210-5033-4 (Paido).

Klíčová slova: žák se sociálním znevýhodněním, inkluzivní vzdělávání, sociální vylučování ze vzdělávání, intervence.

Anotace: Monografie je výsledkem třetího roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV a je zaměřená na problematiku sociálního znevýhodnění. Publikace obsahuje dvacet šest statí rozdělených do šesti tematických bloků a úvodní stati. ve které je prezentován výzkumný záměr. V prvním bloku je analyzováno inkluzivní vzdělávání z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním, ve druhém bloku jsou rozebírány (speciální) edukační potřeby těchto žáků, ve třetím bloku jsou uvedeny strategie výuky a učení a ve čtvrtém bloku strategie podpory a provázení žáků se sociálním znevýhodněním v inkluzivním vzdělávání. Obsahem pátého bloku je specifická prevence sociálního vylučování ze vzdělávání, šestého bloku pak cílená intervence jako prevence sociálního vylučování.
PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD, 2009, 36 s. ISBN 978-80-210-4840-2.

Klíčová slova: dramatická výchova, osoby se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním, výuka cizích jazyků, žáci se specifickými poruchami učení a chování.

Anotace: Sborník příspěvků vychází v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV a reflektuje potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – žáci se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním, se SPU a poruchami chování prostřednictvím dramatické výchovy.
ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD, 2009. ISBN 978-80-210-5023-5.

Klíčová slova: nadaný žák, učitel, matematické soutěže, identifikace matematického nadání, volba metod při výuce, rodinné prostředí, jazykové dovednosti, přírodovědné vzdělávání.

Anotace: Sborník anotací příspěvků vychází v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Je výsledkem třetího roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře. Brno: MU, 2009. 284 s. ISBN 978-80-210-5039.

Klíčová slova: nadaný žák, učitel, matematické soutěže, identifikace matematického nadání, volba metod při výuce, rodinné prostředí, jazykové dovednosti, přírodovědné vzdělávání.

Anotace: Sborník referátů vychází v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Je výsledkem třetího roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků
ŠIMONÍK, O. (ed.) Výchova a nadání 3. Brno: MSD, 2009, 106 s. ISBN 978-80-7392-121-7.

Klíčová slova: integrace, žáci nadaní a mimořádně nadaní, základní škola.

Anotace: Monografie je výsledkem třetího roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 3. Brno: MSD, 2009, 105 s. ISBN 978-80-7392-110-1.

Klíčová slova: integrace, žáci nadaní a mimořádně nadaní, základní škola, mimořádně nadané děti s PAS.

Anotace: Monografie je výsledkem třetího roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU. 2009. ISBN 978-80-210-5103-4.

Klíčová slova: edukace, žáci se sociálním znevýhodněním, Evropa..

Anotace: Monografie je výsledkem třetího roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV a je zaměřená na problematiku sociálního znevýhodnění. Publikace obsahuje 11 statí v anglickém jazyce, z toho šest statí zahraničních autorů, účastníků konference VZ (David Johnstone, John Visser, Ladislav Nykl, Victoria Soriano de Gracia, Amanda Watkins, Jette Lentz a Kirsten Hansen).
BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5103-4.

Klíčová slova: dítě se sociálním znevýhodněním, asistent pedagoga, přípravná třída základní školy, edukace, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, romské etnikum

Anotace: Odborná publikace podává komplexní analýzu teoretických i empirických zdrojů týkajících se edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na problematiku multikulturní edukace jedinců. Úžeji se zaměřuje na důležitý mezník v osobnosti dítěte se sociálním znevýhodněním. Jedná se období předškolního věku s akcentem na vstup dítěte do školy. Další důležitou oblastí, kterou se dále zabývá, je vhled do výzkumů školní praxe, přípravná třída základní školy a postavení asistenta pedagoga v edukaci.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Drama Techniques in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. 1. vyd. 200 kusů, Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009, 142 s. ISBN 978-60-210-5074-7.

Klíčová slova: cizojazyčná výuka, dramatická výchova, komunikativní kompetence, specifické poruchy učení, učební styly a strategie

Anotace: Osvojování cizího jazyka je dlouhodobým a náročným procesem pro většinu žáků, pro žáky s poruchami učení o to více. Monografie je zaměřuje pozornost na využití prvků dramatické výchovy v cizojazyčné výuce u žáků se specifickými poruchami učení Monografie je uspořádána v souvislosti s řešením výzkumného záměru MSM 0021622443. „Speciální potřeby žáků v kontextu RVP“.
FILOVÁ, H., HAVELK, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009. 99 s. ISBN 978-80-210-4948-2.

Klíčová slova: sebehodnotící proces, základní škola, inkluzivní vzdělávání.

Anotace: Analytická studie je součástí výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Reflektuje výzkumné šetření, jehož cílem bylo zjistit ve školách pohled učitelů na praktické zabezpečení podmínek inkluzivního vzdělávání, tj. na klima školy a třídy, na principy a uplatňované strategie výuky a didaktické prostředky školy pro všechny.
PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MSD, 2009, 170 s. ISBN 978-80-7392-094-4.

Klíčová slova: zdravotní postižení, integrace, poradenství, trh práce.

Anotace: Monografie je výsledkem řešení VZ Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV a zabývá se problematikou podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Monografie obsahuje pět kapitol. V první kapitole jsou vymezená teoretická východiska, je charakterizován okruh osob se zdravotním postižením, obraz člověka s postižením ve společnosti a uvedena metodologická východiska. Ve druhé kapitole je vysvětlen termín integrace, a to se zřetelem na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. Ve třetí kapitole jsou charakterizovány poradenské a asistentské služby pro osoby se zdravotním postižením. Ve čtvrté kapitole jsou charakterizovány vybrané projekty jako EQUAL, INTequal, ProFit, Corportare Social Responsibility (CSR). Výzkumný projekt zaměřený na analýzu podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku je obsahem páté kapitoly.
OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009. 322 s. ISBN 978-80-210-5030-3.

Klíčová slova: integrace, inkluze, vzdělávání, žák s tělesným postižením, diagnostika, vzdělávací potřeby, pedagogická intervence.

Anotace: monografie s názvem prezentuje integrativní vzdělávání v podmínkách České republiky. Analyzuje společné vzdělávání žáků s tělesným postižením s intaktní populací v mateřských a základních školách z pohledu učitelů i samotných žáků.
MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1.vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009, 188 s. ISBN 978-80-210-4951-2.

Klíčová slova: doktorský studijní program Speciální pedagogika, výzkumné projekty studentů DSP

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány příspěvky studentů DSP, které se tematicky dotýkají všech oblastí speciální pedagogiky, prohlubují současné znalosti oboru nebo se věnují oblastem zcela novým, a to vše s důrazem na sociální inkluzi.
BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. Brno: MU, 2009. 110 s. ISBN 978-80-210-5047-1.

Klíčová slova: specifické poruchy učení, dyskalkulie, přirozená čísla a operace s nimi, geometrické představy, komunikace v matematice, reedukační postupy, individuální vzdělávací program

Anotace: Problematika specifických poruch učení je středem zájmu pedagogů, zejména z hlediska inkluzívního vzdělávání žáků. Je uvedena klasifikace poruch učení, příčiny poruch učení v matematice, analýza jednotlivých elementárních jevů. Publikace je zaměřena na učivo 1. Stupně základní školy, zejména na obor přirozených čísel.

2010

HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článků na CD ROM).

Klíčová slova: základní vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze

Anotace: Příspěvky ve sborníku prezentují výsledky Výzkumného záměru ve čtvrtém roce jeho realizace, korespondují s jeho cíli a záměry, odpovídají jeho obsahu. Příspěvky jsou rozčleněny do tří skupin: v první části jsou příspěvky zaměřené na inkluzivní vzdělávání v primární škole, ve druhé části jsou zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ve třetí části jsou zveřejněny příspěvky zahraničních hostů.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2010. s. 384. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, žák se sociálním znevýhodněním, základní škola, výzkum

Anotace: V knize je prezentován Výzkumný záměr (MSM0021622443) Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jehož řešitelem je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., a výzkumné týmy určené k jeho realizaci. VZ je koncipován na období let 2007-2013. Předmětem bádání je systematická činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními potřebami v základní škole.
HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010, 321 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Klíčová slova: primární škola, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní vzdělávací program, inkluze/integrace ve vzdělávání, výzkum

Anotace: V této odborné knize editoři předkládají další výsledky výzkumů a odborných analýz, které provedli řešitelé ve čtvrtém roce realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), realizovaného na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (řešitelka Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). Tentokrát se naše pozornost soustředila na fungování vzdělávání (primární školy) hlavního proudu, které svým způsobem a v konkrétních podmínkách českého školství řeší požadavky současného trendu vytvořit Školu pro všechny. V dikci této publikace je proto preferována potřeba vzdělávací inkluze, především v povinném základním vzdělávání, jak ji prezentuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a jak vyplývá z požadavků Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Zřejmý je také fakt, že většina autorů ve svých výzkumech pomáhá otevírat tuto problematiku nejen odborným kruhům, ale vtahuje do základních otázek integrace/inkluze ve vzdělávání také laické složky veřejnosti.
ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010, 25 s. ISBN 978-80-210-5274-1.

Klíčová slova: talent, nadání, vzdělávání

Anotace: Publikace je sborníkem anotací referátů, které byly předneseny na mezinárodním semináři dne 7. září 2010 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Obsahuje celkem 26 příspěvků, zaměřených na problematiku edukace nadaných žáků. V obecné rovině pojednává o problematice nadání ve svých referátech 13 autorů. Většina těchto referátů obsahuje zkušenosti učitelů s vzděláváním nadaných žáků. Další příspěvky pojednávají o vzdělávání nadaných žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech; v biologii, v matematice, fyzice; ve výuce jazyků a též o talentech v tělesné výchově. Tři příspěvky přinášejí informace o vzdělání nadaných žáků v sousední Slovenské republice.
ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010, 244 s. ISBN 978-80-210-5330-4

Klíčová slova: talent, nadání, vzdělávání

Anotace: Publikace je sborníkem referátů, které byly předneseny na mezinárodním semináři dne 7. září 2010 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Obsahuje celkem 26 příspěvků, zaměřených na problematiku edukace nadaných žáků. V obecné rovině pojednává o problematice nadání ve svých referátech 13 autorů. Většina těchto referátů obsahuje zkušenosti učitelů s vzděláváním nadaných žáků. Další příspěvky pojednávají o vzdělávání nadaných žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech; v biologii, v matematice, fyzice; ve výuce jazyků a též o talentech v tělesné výchově. Tři příspěvky přinášejí informace o vzdělání nadaných žáků v sousední Slovenské republice.
ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 207 s. ISBN 978-80-210-5349-6.

Klíčová slova: nadaní žáci, současná škola, cizojazyčné vyučování, jazykové nadání, školní zralost.

Anotace: v monografii jsou prezentovány přístupy k nadaným žáků v současné škole se zřetelem na legislativu a přístup učitelů k nadaným žákům. Články jsou věnované problematice jazykového nadání, specifikům při rozvoji přírodovědně nadaných žáků, otázkám motivace v matematice. Analyzovaná je problematika školní zralosti u nadaných žáků.
ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010, 182 s. ISBN 978-80-210-5350-2.

Klíčová slova:

Anotace: The publication presents current pedagogical conceptions of work with talents in different fields of their talent and introduces innovative models and processes of teachers' work with gifted pupils, forms of cooperation of the school with gifted pupils' parents and with the workers of Pedagogical-Psychological Counselling Centre. In total, it contains 14 chapters concentrated on the problems of education of gifted pupils. At the general level, 4 authors deal with the problems of talent. These chapters analyse teachers' experience with education of gifted pupils. Other contributions deal with the education of gifted pupils in individual educational fields; in biology, mathematics, physics; in language teaching as well as with talents in physical education. Three contributions bring information about the education of gifted pupils in the neighbouring Slovakia.
VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno : MU, 2010, 332 s. ISBN 978-80-210-5159-1.

Klíčová slova: porucha chování, riziko poruchy chování, vzdělávání, inkluzivní vzdělávání, vzdělávací potřeby, kvalita života školy, vylučování, resilience, kvalita života, výzkum

Anotace: Monografie se zabývá inkluzivními přístupy k edukaci dětí/žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování v mezinárodním i národním měřítku. Autorka interpretuje koncept inkluzivního vzdělávání ve vztahu ke kvalitě života školy a k podpoře resilienčních procesů při vzdělávání žáků v riziku poruch chování v hlavním proudu vzdělávání. Ve výzkumné části práce prezentuje autorka nástroj pro vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, který vyvinula a ověřila.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Brno : MU, 2010, 200 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

Klíčová slova: cizojazyčná výuka, nadaný a talentovaný žák, pokročilý žák, výsledky výzkumu

Anotace: Monografie Cizojazyčná výuka a nadaný žák představuje jeden z výstupů činnosti výzkumných pracovníků pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve čtvrtém roce realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443), jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková,CSc.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive education in current czech school. Brno: MU, 2010, 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora, česká škola

Anotace: Monografie Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy je jedním z výstupů projektu Podpora grantových projektů specifického výzkumu, řešeného Pedagogickou fakultou MU, katedrou speciální pedagogiky ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání v roce 2010. Projekt byl svým zaměřením úzce napojen na cíle výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007-2013), řešitelka prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., který je realizován na Pedagogické fakultě MU, jak akademickými pracovníky, tak studenty, zejména doktorského studia. Monografie Inkluzivní zvdělávání v podmínkách současné české školy je koncipována do osmi tematických okruhů, které vycházejí z parciálních oblastí výzkumu, podle zaměření jednotlivých výzkumných pracovníků, doktorandů, studentů.
SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno : MU, 2010. 238 s. ISBN 978-80-210-5287-1.

Klíčová slova: stáří, neurologické onemocnění, zdravotní postižení, Parkinsonova nemoc, syndrom demence, Alzheimerova nemoc, cévní mozkové příhody, aktivizace, rehabilitace, intervence narušené komunikační schopnosti, logoped, neziskové organizace, rezidenční zařízení, domácí péče, rodina, Francie

Anotace: Odborná kniha analyzuje vybrané prvky rehabilitace, jejich přínos a možnost využití v terapii neurologických onemocnění v seniorském věku. Práce je členěna na teoretickou a výzkumnou část a je strukturována do sedmi kapitol. Teoretická část vymezuje problematiku stáří, neurologických onemocnění a vybraných prvků rehabilitace ve vztahu k nim, prezentuje rodinu jako významný prvek v životě osoby se zdravotním postižením. Obsahem empirické části práce jsou tři výzkumné projekty řešené v letech 2008 až 2010 analyzující služby určené dospělým a stárnoucím osobám s neurologickým onemocněním a využití prvků rehabilitace v péči o tyto osoby v České republice a ve Francii.
BROŽOVÁ, D. Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno : MU, 2010, 190 s. ISBN 978-80-210-5329-8.

Klíčová slova: školní neprospěch, poruchy učení, snížení rozumových schopností, hraniční žák, poradenství, pedagogicko-psychologická poradna, vzdělávání, výzkum, dotazník

Anotace: Monografie se zaměřuje na oblast vzdělávání a poradenské podpory žáků s poruchami učení v širším smyslu. Cílem teoretické části je upřesnit užívanou terminologii a popsat možnosti diagnostiky, poradenské podpory a vhodné postupy v edukaci žáků s poruchami učení v širším smyslu, vše v komparaci s německy mluvícími zeměmi. Výzkumné šetření, které bylo realizováno na jaře 2010, je pak zaměřeno na užší skupinu hraničních žáků. Jeho cílem bylo zjistit, jak probíhá zařazení těchto žáků do vzdělávání a jaká péče je jim v rámci vzdělávání nabídnuta či doporučena. Na základě výsledků dotazníkového šetření byly zpracovány doporučení pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.
BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni ZŠ. Brno : MU, 2010, 110 s. ISBN 978-80-210-5395-3.

Klíčová slova: výzkumné šetření, poruchy učení, výuka matematiky, žáci na druhém stupni ZŠ

Anotace: Publikace uvádí výsledky výzkumného šetření o procentuelním zastoupení žáků s poruchami učení a žáků s dyskalkulií na druhém stupni základní školy. Dále jsou uvedeny výsledky případových studií, na jejichž základě byly vypracovány doporučené postupy pro práci se žáky s poruchami učení na 2. stupni ZŠ v matematice.
PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. Brno : MU, 2010, 185 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

Klíčová slova: inkluzivní prostředí, výzkum

Anotace: Odborná kniha se zabývá problematikou výzkumu inkluzivního vzdělávání osob se specifickými potřebami.
VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno : Paido, 2010, 250 s. ISBN 978-80-7315-210-9.

Klíčová slova: speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, souběžné postižení více vadami, neurologická onemocnění, epilepsie, edukace, terapie ve speciálně pedagogické péči.

Anotace: Studie se zabývá edukací jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami, s postupným zaměřením na všechny věkové skupiny. Do hloubky rozvíjí téma edukace jedinců se souběžným postižením více vadami s akcentem na neurologická onemocnění, zejména epilepsii.
PIPEKOVÁ, J. et al.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2010, 3., přepracované a rozšířené vyd. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

Klíčová slova: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní vzdělávání, diagnostika ve speciální pedagogice, systém vzdělávání, specifika edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotace: Publikace se zabývá základními otázkami oboru speciální pedagogika. Text je členěn do dvou základních částí, obecné a speciálněpedagogické. Jednotlivé kapitoly publikace řeší problematiku jednotlivých oborů speciální pedagogiky včetně inkluzivních trendů v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: MU, 2010, 134 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

Klíčová slova: vzdělávání, romští žáci, kvalitativní výzkum, ohnisková skupina.

Anotace: Cílem monografie je představit výzkum související se vzděláváním romských žáků. Výzkum byl realizován Katedrou sociální pedagogiky (MU Brno). Monografie je rozdělená do několika kapitol. Kapitola Sociální a kulturní determinanty edukace romských žáků představuje celé téma. Prezentuje shrnutí výzkumu, který se zabýval faktory, které ovlivnují proces výuky romských žáků. Třetí kapitola se blíže zaměřuje na rodinné zázemí, interakci dětí a rodičů. Následující dvě kapitoly popisují výzkum rodinného prostředí a další kapitola shrnuje informace o školním prostředí. Kapitola Edukace romských žáků, která se dívá na problematiku z pohledu asistenta, je rozdělena do dvou podkapitol. První je zaměřena na analýzu komunikačního sdělení a druhá shrnuje a identifikuje objekt problémů, kterým čelili asistenti. Další kapitola představuje strategii edukace romských žaků ve třídě. Předposlední kapitola navrhuje strategii vzdělávaní romských žáků. Poslední kapitola je v skutečnosti esej, která předkládá zjištěné závěry.
GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno : MU, 2010. 223 s. ISBN 978-80-210-5342-7.

Klíčová slova: kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření, analýza výzkumu, edukace, sociálně znevýhodněné skupiny, asistent pedagoga, multikulturní třída

Anotace: Řešitelský tým pedagogů a doktorandů Katedry sociální pedagogiky a Kabinetu PdF MU vytvořil několik výzkumných modulů, které napomohly prostřednictvím kvalitativního i kvantitativního přístupu popsat, pochopit a vysvětlit problematiku edukace sociálně znevýhodněných skupin. Výzkumné moduly zahrnovaly evaluaci dlouhodobě realizovaného projektu Domácí učitel, edukaci žáků v multikulturní třídě - význam asistenta pedagoga jako důležitého činitele při narovnávání příležitostí, utváření postojů (předsudků) v multikulturní třídě a analýzu ŠVP ve školách s multikulturním zaměřením. Výsledky výzkumu byly zahrnuty do výzkumné zprávy pro MŠMT.
POTMĚŠIL, M. a kol. Psychosociální aspekty sluchového postižení Brno: MU, 2010, 197 s. ISBN 978-80-210-5184-3.

Klíčová slova: vada sluchu, sluchové postižení, žák, hodnotový profil, jazykové uvědomění, profesní orientace, profesní příprava, integrované vzdělávání, psychologické vyšetření, psychologické testy

Anotace: Publikace „Psychosociální aspekty sluchového postižení“ je zaměřena některé parametry, vymezující komunitu osob se sluchovým postižením. V první části je předloženo pojednání o hodnotovém profilu, který je velmi často uváděn jako specifický a „kulturotvorný“ prvek. V další časti je zařazena studie, v níž je uvedena problematika pojetí znakového jazyka a jeho uvědomění u nositelů vady sluchu. V dalších kapitolách je přiblížena problematika psychologického vyšetřování osob se sluchovým postižením a úpravy psychologických testů, dále pak aspekty v současné době tolik diskutovaného integrovaného vzdělávání. Míra integrace se projevuje v praktickém životě každého člověka s postižením mimo jiné i jeho konkurenceschopností na pracovním trhu. Příprava žáků se sluchovým postižením ke vstupu na trh práce je obsahem poslední kapitoly. Závěry, které jsou s odvoláním na původní výzkumy uvedeny v jednotlivých kapitolách, by měly být důležitou zprávou pro speciální pedagogy – surdopedy. Cílem publikace je ukázat na rezervy, objevující se v průběhu času a měnící svojí přítomností pojetí výchovy a vzdělávání dětí a žáků s vadami sluchu.

2011

VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.

Klíčová slova:

Anotace:
VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2011. 592 s. ISBN 978-80-7315-216-1.

Klíčová slova:

Anotace:
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Klíčová slova: žák, speciálně vzdělávací potřeby, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), školní vzdělávací program (ŠVP), inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, výzkumné týmy výzkumného záměru.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum výzkumných týmů výzkumného záměru za pátý rok jejich činnosti. Jsou zpracovány obecné otázky sociálních determinant inkluzivního vzdělávání. se zaměřením na možnost měření výsledků inkluzivních aktivit prostřednictvím konceptu participace a na pojetí resilience v dětském věku a její význam pro ranou podporu. Výzkumná šetření byla orientovaná na inkluzi na 1. stupni základních škol, integraci žáků s lehkým mentálním postižením do školy hlavního vzdělávacího proudu, na intervenci žáků s poruchami chování a výskyt závislostního chování u mládeže s tělesným postižením. Dalšími tématy výzkumu byla: perspektiv žáků s odlišným mateřským jazykem, hodnocení žáků se specifickými poruchami učení v předmětu cizí jazyk a téma přechod škola – povolání.
OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, žák, základní škola, tělesné postižení, celiakie, obezita, kochleární implantát, narušená komunikační schopnost, poruchy autistického spektra, neziskové organizace, determinanty při podpoře inkluze.

Anotace: Autoři odborné knihy Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním předkládají výsledky dílčích výzkumných projektů, které byly realizovány v pátém roce výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MS 0021622443). Výzkumný záměr je uskutečňován na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Předkládaná odborná kniha Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním prezentuje aktuální informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Zvláštní pozornost je věnována žákům s tělesným postižením a dlouhodobým onemocněním. Publikace je členěna do čtyř tématických celků s úvodní kapitolou prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc., která prezentuje činnost pátého roku výzkumných týmů, které se podílejí na realizaci Výzkumného záměru.
FRIEDMANN Z. (et al.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. 1. vyd. Brno : MU, 2011. s. 314. ISBN 978 -80-210-5602-2

Klíčová slova:

Anotace: Odborná kniha Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce je jedním z výstupů řešení výzkumného záměru MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu (2007–2013). Odborná kniha je členěná do čtyř tematických bloků, které jsou dále členěny do jednotlivých kapitol. První blok Profesní orientace jako edukační problém obsahuje pět kapitol, zpracovaných jako sonda do problému vzdělávání a výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhý blok Profesní orientace jako poradenský problém obsahuje čtyři kapitoly, které jsou věnovány problematice kariérového poradenství z hlediska možností podpory činnosti a spolupráce vnějších subjektů.Třetí blok Profesní orientace a trh práce obsahuje sedm kapitol, které se zabývají vztahem mezi profesní orientací a uplatněním osob se zdravotním postižením na trhu práce. Čtvrtý blok Vybrané výsledky výzkumů z let 2007–2010 obsahuje pět kapitol, které se týkají výzkumných šetření v oblasti profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. 1. vyd. Brno : MU. 2011. s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

Klíčová slova: speciální pedagogika, klasifikace, ICF, speciálně pedagogické metody, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, inkluze, volný čas, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, bariéry, snoezelen, asistence, celoživotní učení, základní škola speciální, rodina, postižené dítě, funkce rodiny, resilience, výchovný styl, výchova, romská rodina, minorita, majorita, rodiče, sourozenci.

Anotace: Odborná publikace Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu je dalším z výstupů pátého roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na realizaci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), jehož řešitelem je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Odborná publikace do devíti tématických celků s úvodní statí, které se svým zaměřením orientují na problematiku mimoškolní a na další doplňující oblasti. Přínos odborné publikce lze spatřovat v předkládaném širším pojetí trávení volného času osob se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na sociální determinismus, který volbu volnočasových aktivit zjevně ovlivňuje. Odborná publikace je určena odborné i širší veřejnosti, ale především studentům oborů speciální a sociální pedagogiky.
OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5536-0.

Klíčová slova: práce, profesní orientace, příprava na povolání, zaměstnání, poradenství, diagnostika, zdravotní postižení, legislativa, asistence, pracovní rehabilitace, tranzitní program, sociální služby.

Anotace: Monografie je zaměřena na problematiku předprofesní a profesní přípravy jedinců se zdravotním postižením a podporu při jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Cílem je poskytnout základní teoretické informace, uvést příklady z praxe a prezentovat výzkumy, které byly autorkami realizovány v České republice a v Rakousku.
BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra: teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 247. ISBN 978-80-210-5781-4.

Klíčová slova: porucha autistického spektra, autismus, inkluze, vzdělávání, edukace, diagnostika, výzkum, Česká republika, mezinárodní kontext, zahraničí země.

Anotace: Předkládaná publikace je shrnutím současných poznatků z oblasti poruch autistického spektra v České republice a vybraných zemích. Práce si klade za cíl přispět díky ucelenému přehledu aktuálních poznatků a získaných dat z prezentovaných výzkumných šetření, zpracovaných do dvou hlavních šetření s četnými subvýzkumy, ke komplexnějšímu pochopení poruchy, zvýšení informovanosti, podpoření trendů inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, a přispět k odborné diskusi na téma vhodnosti integrace žáků s poruchami autistického spektra do škol hlavního vzdělávacího proudu. Výzkumná šetření jsou uvedena na CD-ROM vloženém do publikace.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 158. ISBN 978-80-210-5664-0.

Klíčová slova: cizojazyčné vyučování, hodnocení, žák s SPU, diagnostika, náprava a hodnocení žáků s SPU; diferenciace; inkluzivní vzdělávání, učitel, dotazníkové šetření, ohnisková skupina

Anotace: Monografie je uspořádána v souvislosti s řešením výzkumného záměru MSM 0021622443. „Speciální potřeby žáků v kontextu RVP“. Osvojování cizího jazyka je dlouhodobým a náročným procesem pro většinu žáků, pro žáky s poruchami učení o to více Naším cílem je poskytnout souhrnný přehled o aktuálních přístupech k hodnocení ve výuce cizích jazyků a představit dílčí výsledky výzkumného šetření, které zjišťovalo reálnou situaci v oblasti hodnocení zaměřeného na výkon i proces učení se cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení (SPU) na základní škole.
ŠIMONÍK, O. Talented learner. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 210. ISBN 978-80-210-5701-2.

Klíčová slova: nadání, nadaní žáci, výzkum založený na důkazech, studenti, učitelé, škola, vzdělávací systém, vzdělávací cíle

Anotace: Přítomná kolektivní monografie představuje významný dílčí badatelský výstup výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443). Úběžníkem odborného zájmu autorů 5. výzkumné podskupiny výše uvedeného projektu byla problematika vzdělávání nadaných a velmi nadaných žáků a přístupů, které vůči nim jejich učitelé, další žáci, rodiče i veřejnost zastávají. Celá odborná kniha v příspěvcích jednotlivých autorů vychází z empiricky orientovaného výzkumu zaměřeného na žáky základních a středních škol a jako taková je cenným příspěvkem ke stávajícímu řešení problematiky.
ŠIMONÍK, O. (ed.) Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 1. díl 1. vyd. Sborník příspěvků z pracovního semináře. CD-ROM. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5561-2.

Klíčová slova:

Anotace: Publikace je sborníkem referátů, které byly předneseny na pracovním semináři řešitelů projektu s názvem Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence (číslo MUNI/A/1024/2010). Sborník obsahuje 18 příspěvků studentů doktorského studijního programu pedagogika a 6 příspěvků akademických pracovníků - školitelů těchto studentů. Autoři analyzují dílčí učitelské kompetence a uvádějí náměty na jejich utváření během studia. Řada příspěvků se opírá o výsledky empirických šetření.
ŠIMONÍK, O. (ed.) Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 2. díl 1. vyd. Sborník příspěvků z pracovního semináře. CD-ROM. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5710-4.

Klíčová slova: kompetence, participace, kooperace rodičů, žáci, studenti, učitelé, edukační konsekvence, škola, média, evaluace, vzdělávací cíle

Anotace: Přítomná publikace představuje souhrn referátů, které byly předneseny na 2. pracovním semináři řešitelů projektu Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence (MUNI/A/1024/2010). Vysoce aktuální sborník tak přináší celkem 24 odborných studií (pod osmnáct z nich se podepsali studenti doktorského studijního programu pedagogika, dalších šest pak vzniklo péčí jejich školitelů), které s využitím multidisciplinárního přístupu a pestré škály metodologických postupů (včetně rigorózních empirických šetření) systematicky přezkoumávají složitě strukturovanou problematiku kompetencí ve vzdělávání.
JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Sborník referátů z virtuálního workshopu. CD-ROM. Brno: MU, 2011. s. 154. ISBN 978-80-210-5760-9.

Klíčová slova: nadaní žáci, projekt, srovnávací analýza, kreativita, klima, osobnost učitele, pedagogika nadaných, vývoj dítěte, výzkum, pedagogicko-psychologická poradna (PPP), poznatek, české školy, diagnostika

Anotace: Sborník příspěvků z virtuálního workshopu dává prostor pro diskusi k velmi aktuálnímu tématu, ke kognitivně nadaným žákům a studentům. Jde o stále hledající problematiku řešitelských záměrů s cílem zmapování možností a skutečností v naplňování příslušné školské legislativy, která se vztahuje k tomuto výchovně vzdělávacímu fenoménu. Čtenáři se seznámí i s možnostmi vyhledávání a aplikačním procesem tvůrčích inovativních výukových metod, které pro rozvoj mimořádně nadaných žáků a studentů mají vysoký motivační stimul pro efektivní rozvíjení dispozičních předpokladů skupiny nadaných žáků a studentů. Sborník má přispět i k odborně profesní vybavenosti pedagogů ve smyslu metodicky napomoci orientovat se v problematice, a tak přispět k odpovědnému a efektivnímu vyučování.
KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno : MU, 2011. s. 386. ISBN 978-80-210-5731-9.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, sociální inkluze, žák s narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, s poruchami chování a sociálním znevýhodněním, informační a komunikační technologie.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum podpořený projektem Podpora grantových projektů specifického výzkumu v rámci podpory studentských projektů na MU. Odborná publikace je členěná do pěti tématických celků, které vycházejí ze zaměření studentů DSP oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání a sociální integrace, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v inkluzivní škole, inkluzivní přístupy k osobám se zdravotním postižením, inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním a informační a komunikační technologie ve vzdělávání jedinců se speciálními potřebami.
PANČOCHA, K. et. al. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno : MU, 2011. 196 s. ISBN 978-80-210-5663-3.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, sociální inkluze, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění

Anotace: Odborná kniha s názvem Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání prezentuje průřez vědeckovýzkumné činnosti reflektující aktuální problémy speciální pedagogiky. Výzkumy autorů jednotlivých kapitol prezentovaných v této stati pokrývají oblast péče o děti v raném věku, problematiku plnění povinné školní docházky a dalšího vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a stejně tak problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením v dospělém věku.
BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 165. ISBN 978-80-210-5609-1.

Klíčová slova:

Anotace: Tématem publikace je problematika specificky narušeného vývoje řeči, konkrétně je zaměřena na analýzu možností podpory žáků s touto formou narušené komunikační schopností. V teoretické části jsou prezentovány poznatky, které posloužily jako východisko pro výzkumné šetření – pojetí specificky narušeného vývoje řeči, diagnostické a terapeutické přístupy aplikované v naší i zahraniční logopedické praxi. Výzkumné šetření bylo realizováno ve dvou etapách. V etapě první byla problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči analyzována z pohledu logopedů působících ve speciálně pedagogických centrech pro vady řeči v České republice. Ve druhé etapě výzkumného šetření byla provedena analýza využití pomůcek vycházejících z principu alternativní a augmentativní komunikace, které byly aplikovány u žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Na základě výsledků výzkumného šetření byla navržena opatření pro speciálně pedagogickou praxi určená osobám participujícím na terapeutickém i vzdělávacím procesu – logopedům, učitelům, žákům se specificky narušeným vývojem řeči i jejich rodičům.
HRICOVÁ, L. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 203. ISBN 978-80-210-5564-3.

Klíčová slova:

Anotace: Monografie se zabývá problematikou komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro sluchově postižené v České republice a v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Zaměřuje se na analýzu komunikačních kompetencí žáků mladšího školního věku a učitelů na 1. stupni těchto základních škol. Odborná publikace je členěna do pěti kapitol. První z nich se podrobně zabývá komunikací osob se sluchovým postižením, druhá a třetí kapitola se věnují vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením v České republice a v Německu a poslední dvě kapitoly obsahují a popisují empirické výzkumné šetření – analýzu stavu komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro sluchově postižené.
CHALOUPKOVÁ, S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 232. ISBN 978-80-210-5646-6.

Klíčová slova: lehké mentální postižení, vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, základní škola praktická, vyučovací proces, vyučovací metody, vyučovací formy, vyučovací prostředky, školní vzdělávací program

Anotace: Monografie je zaměřena na analýzu vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice, se zaměřením na vyučovací metody, formy a prostředky. Teoretická část monografie charakterizuje mentální postižení a přístupy ke vzdělávání žáků s mentálním postižením z teoretického hlediska. Empirická část monografie obsahuje dva výzkumné projekty. První výzkumný projekt je zaměřen na analýzu školních vzdělávacích programů v základních školách praktických v Jihomoravském kraji. Cílem druhého výzkumného projektu je analýza vyučovacího procesu v základních školách praktických v České republice. Součástí jsou také doporučení pro speciálněpedagogickou teorii a praxi.
FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na epilepsii. 1. vyd. Brno : MU, 2011, s. 207. ISBN 978-80-210-5591-9.

Klíčová slova: žák se speciálními vzdělávacími potřebami, tělesné postižení, zdravotní znevýhodnění, epilepsie, dítě, předškolní věk, žák, školní věk, adolescence, maturita, faktory ovlivňující úspěšný přechod škola–povolání, předprofesní a profesní příprava, integrativní/inkluzivní vzdělávání

Anotace: Předmětem monografie je analýza možností vzdělávání a výchovy dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na různých stupních vzdělávání, v předškolním, základním a v středním, se zřetelem na děti a žáky se zdravotním postižením a se zaměřením na epilepsii. V teoretické části je stanoven hlavní cíl - analyzovat a komparovat faktory determinující profesní orientaci žáků se zdravotním postižením - a dílčí cíle: analyzovat podmínky, které byly žákům vytvořeny, aby mohli co nejlépe absolvovat přechod ze školy do zaměstnání, dále analyzovat, jakým způsobem žáci řešili problém týkající se tohoto přechodu a zjistit, kdo jim v těchto obtížných situacích poskytoval rady a doporučení.

2012

VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educationa Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno : MU, 2012. 607 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

Klíčová slova: edukace, profesní orientace, žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotace: Sborník je souhrnem příspěvků 6. konference s mezinárodní účastí, pořádané na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity dne 12. září 2012, která je jednou z aktivit Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), jehož řešitelem je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Příspěvky jsou členěné do dvou tematických celků. První je zaměřen na profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a obsahuje 11 článků, druhý na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a obsahuje 27 článků. Příspěvky prezentují teoretické koncepty, výsledky dílčích výzkumných projektů a dokládají nové možnosti intervenčních strategií pro inkluzi všech jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.
VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educationa Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2012. 78 s. ISBN 978-80-7315-231-4.

Klíčová slova:

Anotace:
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. 1. vyd. Brno : Paido, MU. 2012. s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

Klíčová slova: žák, speciálně vzdělávací potřeby, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), školní vzdělávací program (ŠVP), inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, výzkumné týmy výzkumného záměru

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum výzkumných týmů výzkumného záměru za šestý rok jejich činnosti. Jsou zpracovány obecné otázky sociálních determinant inkluzivního vzdělávání se zaměřením na inkluzivní kulturu školy v kontextu vzdělávání žáků se SVP na střední odborné škole. Pozornost byla zejména věnovaná utváření podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Výzkumná šetření byla orientovaná na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, se sluchovým a mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, na intervenci žáků s poruchami chování a protidrogovou prevenci. Dalšími tématy výzkumu byla specifika výuky české literatury u žáků se SVP a na výuku cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení.
FRIEDMANN, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities 1. vyd. Brno : Paido, 2012. 232 s. ISBN 978-80-7315-236-9.

Klíčová slova: žák, speciálně vzdělávací potřeby, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), předprofesní a profesní příprava, pracovní uplatnění, trh práce

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum se zaměřením na problematiku předprofesní a profesní přípravy a pracovního uplatnění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Monografie je členěna do čtyř tematických celků s úvodní kapitolou, ve které je prezentována činnost šestého roku realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Prezentované kvantitativní a kvalitativní výzkumy byly zaměřeny na podporu školy pro proces přípravy na volbu povolání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při ukončování základního vzdělávání. Pozornost byla věnována žákům základních škol, základních škol praktických, středních škol a středních odborných učilišť, jejich učitelům, výchovným poradcům, ředitelům škol a rodičům.
BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 272 s. ISBN 978-80-210-6044-9.

Klíčová slova: předškolní věk, předškolní vzdělávání, mateřská škola, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní vzdělávání, speciálněpedagogická diagnostika, speciálněpedagogická podpora

Anotace: Odborná kniha pojednává o problematice edukačního procesu, přístupech a strategiích užívaných u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. V publikaci je specifikováno pojetí speciální pedagogiky vzhledem k jednotlivým speciálněpedagogickým disciplínám s akcentem na úrovně realizace inkluzivního vzdělávání, cíle současného školství ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a postavení institucionální předškolní výchovy v systému vzdělávání. Pro ucelenost dané problematiky je zde zařazena speciálněpedagogická diagnostika dětí v období předškolního věku.
BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 278 s. ISBN 978-80-210-5930-6.

Klíčová slova: porucha autistického spektra, autismus, psychopedie, mentální postižení, diagnostika, edukace, inkluze, intervence, Česká republika, zahraničí

Anotace: Publikace shrnuje dostupné informace z české a zahraniční literatury a z výzkumu z oblasti problematiky poruch autistického spektra, které jsou zpracovány v kontextu současné české psychopedie. Cílem knihy je podat ucelené informace o problematice PAS, aby si čtenář sám mohl zodpovědět otázku, v jakém rozsahu by měla být problematika vnímána v kontextu psychopedie. Knihu využijí rodiče dětí s PAS, pedagogové, odborníci z nejrůznějších oborů, studenti speciální, sociální pedagogiky a psychologie. Publikace je rozčleněna do čtyř kapitol, ve kterých jsou teoretické poznatky proloženy výsledky výzkumných šetření.
OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 3218 s. ISBN 978-80-210-5880-4.

Klíčová slova: raná intervence, dítě se zdravotním postižením, rodina, podpora, sociální služba

Anotace: Odborná publikace Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením je doplňujícím výstupem šestého roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na realizaci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), jehož řešitelem je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Téma odborné publikace doplňuje ucelenou problematiku osob se zdravotním postižením a je členěna do šestnácti tematických celků s úvodní statí, které se svým zaměřením orientují na problematiku raného věku u dětí s postižením.
PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 116 s. ISBN 978-80-210-5848-4.

Klíčová slova: speciální pedagogika, odborné školství, sociální participace, inkluze, zaměstnávání

Anotace: Odborná kniha se zabývá současnými trendy ve speciální pedagogice, které mnohdy překračují hranice školního vzdělávání. Soustředí se na oblasti specifických poruch učení, odborného školství se zřetelem na studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i širších konceptů např. sociální participace osob se zdravotním postižením, které jsou středem pozornosti současné odborné komunity. Autory publikace jsou mezinárodně uznávaní odborníci z Velké Británie, Skandinávie, České republiky a německy mluvících zemí.
PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 172 s. ISBN 978-80-210-6107-1.

Klíčová slova: vzdělávání, podpora, jedinci s postižením, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze, pracovní a sociální kompetence, mentální postižení, poradenství

Anotace: Monografie je zaměřena na podporu žáků se speciálními potřebami a mladých lidí s postižením při vzdělávání, začleňování do pracovního procesu a do společnosti. Jednotlivé kapitoly se dotýkají vzdělávání a podpory jedinců od školního věku až po ranou dospělost a prezentují výsledky dílčích výzkumů ze tří zemí. Pozornost je věnována vzdělávání, podpoře při volbě profese a profesnímu vzdělávání, dále důležitosti osvojování kompetencí a příkladům z praxe, kde k tomu dochází, a oblasti profesního poradenství a podpoře při začleňování na trh práce.
VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educationa Needs of Cildren at Risk and with Behavioural Disorders. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7.

Klíčová slova: porucha chování, problémové chování, dítě v riziku, podpora, posilování, informovaná intervence, výzkum, potřeba, inkluze, učení, vzdělávání, výchova

Anotace: Monografie prezentuje vybrané výstupy výzkumů realizovaných ve VZ „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“ (MSM0021622443). Základním cílem bylo analyzovat specifika edukačních potřeb dětí/žáků v riziku problémů/poruch chování a vymezit základní strategie podpory/intervence. Specifika edukačních strategií v rámci teorie intervenčních strategií 3P (Vojtová, Červenka 2011) reflektují témata kapitol: 1) specifické potřeby edukace/podpory/intervence, 2) interpretace teoretických konceptů inkluzi podporujících edukačních strategií, 3) specifika potřeb v edukaci/intervenci ve školním/školském prostředí. Kapitoly spojuje inkluzivní/podporující přístup autorů, zaměření na procesy prevence/posilování/zvládání problematických projevů v chování dětí.
TRNA, J. Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané 1. vyd. Brno : Paido, 2012. 109 s. ISBN 978-80-7315-238-3.

Klíčová slova: poznávací motivační výukové techniky, nadaní žáci, fyzikální vzdělávání

Anotace: Kniha podává přehled o problematice poznávací motivace žáků ve fyzikálním a přírodovědném vzdělávání. Cílem této knihy je popis role poznávací motivace v přírodovědném a fyzikálním vzdělávání se zaměřením na nadané žáky. Výzkumy ve speciální pedagogice, psychologii a didaktice fyziky se snaží nalézt inovativní vyučovací metody pro nadané žáky. Prezentované výzkumné výstupy spojují teoretická objevy o poznávací motivaci se specifickými vzdělávacími obsahy, které se mohou stát zdrojem žákovské motivace. Soubor poznávacích motivačních výukových technik je jádrem knihy. Uvedené dvě skupiny poznávacích motivačních výukových technik s příklady jsou doplněny potvrzujícími daty a výsledky výzkumů. Všechny uváděné poznávací motivační výukové techniky obsahují sekci speciálně zaměřenou na nadané žáky.
TRNOVÁ, E. Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané 1. vyd. Brno : MU, 2012. 153 s. ISBN 978-80-210-6136-1.

Klíčová slova: definice dovednosti, klasifikace dovedností v chemii, motivační výukové techniky, osvojování dovedností ve výuce chemie u běžné žákovské populace i nadaných žáků

Anotace: Dovednosti jako důležité vzdělávací cíle sehrávají významnou úlohu v edukačním procesu. V monografii je vytvořena funkční definice a klasifikace dovedností v chemii a podrobně popsána problematika osvojování dovedností. Teoretické poznatky jsou vysvětleny na konkrétních příkladech a je uvedena jejich aplikace do výuky. Na základě výzkumů a rozboru dalších zdrojů jsou navrženy postupy, jak povzbuzovat a motivovat všechny žáky, dále pak podporovat a rozvíjet jednotlivce podle jejich individuálních vzdělávacích potřeb, což umožňuje odkrýt skryté nadání a rozvinout mimořádné nadání i při větším počtu žáků ve třídě. Je vytvořena ucelená nabídka vhodných výukových technik, které mohou učitelé využívat při osvojování dovedností u běžné žákovské populace i nadaných žáků.
BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie III. Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti 1. vyd. Brno : MU, 2012. .... s. ISBN 978-80-210-6142-2.

Klíčová slova: specifické poruchy učení, vztah k matematice, výzkumné šetření, dyskalkulie dospělých, matematická gramotnost, finanční gramotnost, profesní orientace

Anotace: Dyskalkulie jako specifická porucha učení zpravidla přetrvává do dospělosti. Jsou uvedeny možnosti a limity zařazení žáků se specifickými poruchami učení do vyššího sekundárního vzdělávání a do pracovního procesu. Jsou uvedeny výsledky dvou výzkumných šetření. Kvantitativní výzkum se týkal vztahu dospělých k matematice, kvalitativní šetření uvádí případové studie dospělých, u kterých se ve školním věku projevovaly poruchy učení v matematice a vliv těchto poruch na jejich profesní orientaci. Úspěšnost dospělých závisí, mimo jiné, na úrovni jejich matematické a finanční gramotnosti.
KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL. J. (eds.) Index for inclusion in the Czech primary schools : teachers self-evaluation in primary schools research. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3.

Klíčová slova: primární vzdělávání, inkluze, sebehodnocení, indikátory inkluze, kritéria inkluze, spolupráce, komunikace, respekt, individualizace a diferenciace, index inkluze

Anotace: V publikaci prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, zaměřeného na zjišťování podmínek inkluze prvního stupně českých základních škol, v níž jsme soustředili svoji pozornost na to, jak inkluzi ve škole vnímají a hodnotí sami učitelé. Předkládáme zkušenosti s implementací výzkumného nástroje „Rámec pro sebehodnocení podmínek inkluze vzdělávání“, který je v zahraničí znám pod názvem „Index inkluze“ a analyzujeme získaná data. V práci analyzujeme podrobněji seskupení indikátorů do pěti významných skupin, které inkluzi charakterizují: komunikace, spolupráce, individualizace a diferenciace, respekt a maximum očekávání. V závěru publikace navrhujeme jednodušší variantu uvedeného výzkumného nástroje pro podmínky českých škol.
SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of communication and the topic of handicap regarding pupils with special educional needs. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 201 s. ISBN 978-80-210-6053-1.

Klíčová slova: český jazyk a literatura, základní škola, komunikace, speciální vzdělávací potřeby, výzkum, komunikační výchova, literární komunikace, specifické poruchy učení, dyslexie, nadaní žáci, žáci cizinci, recepce uměleckého textu, umělecký přednes, intencionální literatura, tematika handicapu, handicapovaný hrdina

Anotace: Publikace se zabývá problematikou jazykové a literární komunikace žáků základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahuje tři tematické oddíly. První se zaměřuje na otázky úrovně a rozvoje různých aspektů komunikační dovednosti u znevýhodněných žáků v rámci slohové, komunikační a literární výchovy (mluvený projev, literární komunikace, umělecký přednes). Druhý oddíl je věnován specifikům úrovně a rozvíjení komunikační kompetence u žáků s odlišným mateřským jazykem, a to žáků cizinců v české škole a českých dětí v podmínkách menšinového školství v zahraničí. Třetí oddíl obsahuje analýzu vybraných děl intencionální literatury pro děti a mládež s tematikou handicapu, která vznikala od počátku 20. století do současnosti.
NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách 1. vyd. Brno : MU, 2012. ... s. ISBN 978-80-210-6144-6.

Klíčová slova: nadání, tvořivost, motivace, algoritmus, matematika, přírodní vědy, environmentální fyzika, využití ICT

Anotace: Pod pojmem motivace chápeme usměrnění našeho chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity a radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal, nebo nekonal. Motivace hraje v současné době, charakterizované nezájmem mladých lidí o matematiku a přírodní vědy důležitou roli a týká se všech žáků, zvláště však nadaných, neboť jestliže je nebudeme motivovat, nasměrují své nadání do jiné oblasti. Monografie obsahuje v převážné většině kapitoly, které vznikly v rámci řešení výzkumného záměru VZ MSM 00211622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání, jehož hlavní řešitelkou je Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Publikace je určena učitelům všech stupňů škol, řídícím pracovníkům ve školství a studentům učitelství matematiky a přírodovědných předmětů.
NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách 1. vyd. Sborník abstraktů z konference. Brno : MU, 2012. 35 s. ISBN 978-80-210-5884-2.

Klíčová slova: nadání, tvořivost, algoritmus, matematika, přírodní vědy, environmentální fyzika, využití ICT

Anotace: Konference je výstupem z Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MS 0021622443.) Výzkumný záměr je uskutečňován na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, jeho řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. a výzkumné týmy určené k jeho realizaci. V současné době, charakterizované nezájmem mladé generace o matematiku a přírodovědné předměty, hraje velkou roli motivace ke studiu těchto předmětů. Otázce motivace v matematice a přírodních vědách na všech stupních škol, počínaje mateřskými, je věnován předložený sborník. Práce s matematickou tématikou popisují perspektivní metody ve výuce aritmetiky, algebry, geometrie a informatiky. Jako inspirující zajímavost jsou uvedeny poznatky o výuce matematiky u našich sousedů, v Německu a také v Anglii. Fyzikálně zaměřené práce se zabývají zajímavými fyzikálními jevy a otázkami didaktickými. Autoři sborníku doufají, že jejich práce poslouží jako inspirace pro práci učitelů na všech typech škol a pomůže zvýšit zájem mladé generace o matematiku a přírodní vědy.
NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách 1. vyd. Sborník referátů z konference. CD-ROM. Brno : MU, 2012. 35 s. ISBN 978-80-210-5886-6.

Klíčová slova: nadání, tvořivost, algoritmus, matematika, přírodní vědy, environmentální fyzika, využití ICT

Anotace: Sborník příspěvků z konference „Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách“, konané v rámci výzkumného záměru „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“ (MS 0021622449) a 150. letého výročí vzniku JČMF, dokumentuje šíři záběru řešení této problematiky v rovině psychologicky-pedagogické i v oblasti didaktik jednotlivých oborů. Tento sborník pomůže pedagogickým pracovníkům na všech stupních škol k lepší orientaci v problematice vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných jedinců. K usnadnění práce s tímto elektronickým sborníkem slouží Sborník abstraktů z této konference.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1.

Klíčová slova: výuka cizího jazyka, speciální vzdělávací potřeby, výzkum, žák, učitel, inkluze, vzdělávání

Anotace: Monografie se zaměřuje na výuku cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inkluzívní politika přináší potřebu zaměřit se na speciální vzdělávací potřeby ve výzkumu a rozvíjet účinné výukové metody a techniky. Nevyhnutelné změny budou muset být provedeny také ve vzdělávání učitelů jak na pregraduální a postgraduální úrovni tak, aby byli učitelé vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti pro výuku v inkluzivní třídě. Monografie představuje jeden z výstupů činnosti výzkumných pracovníků pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v 6. roce realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443).
BUDÍNOVÁ, I. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Matematika a řešení úloh. 1. vyd. Sborník příspěvků z vědeckého semináře. CD-ROM. Brno : MU, 2012. ... s. ISBN 978-80-210-6153-8.

Klíčová slova: specifické vzdělávací potřeby, výuka matematiky, řešení matematických úloh

Anotace: Mezi žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v matematice řadíme jednak žáky se specifickými poruchami učení, jednak žáky pro matematiku nadané a mimořádně nadané. Přístupy k řešení matematických úloh je pro obě tyto skupiny žáků rozdílné. Jsou uvedeny příspěvky zaměřené k řešení úloh pro žáky s poruchami učení a příspěvky pro žáky nadané.
KACHLÍK, P. (ed.) Kalokagathie: Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Sborník příspěvků. CD-ROM. Brno : MU, 2012. ... s. ISBN 978-80-210-5800-2.

Klíčová slova: dítě, podpora, prevence, program, riziko, škola, výchova, zdraví, žák, životní styl

Anotace: Sborník ze 14. celorepublikové konference Kalokagathie-Fórum výchovy ke zdraví, která se konala v dubnu r. 2011 v Benešově u Prahy, se zabývá problematikou zdraví dětí a mládeže, jeho stavem, rizikovými faktory, podporou a preventivním působením na dětskou populaci. Byly prezentovány výsledky výzkumu různých segmentů životního stylu i projekty primární prevence úspěšně aplikované na školách a zaměřené na zubní zdraví, patologické závislosti, výživové chování, formování žádoucích postojů ke zdravému způsobu života. Rovněž zazněly informace o programech WHO. Výstupy z konference souvisejí s plněním výzkumného záměru MŠMT ČR „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, evid. č. MSM0021622443, vedoucí řešitelky prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc.
OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. I. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 298 s. ISBN 978-80-210-5995-5.

Klíčová slova: speciální pedagogika, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, inkluze, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, základní škola, inkluzivní škola

Anotace: Monografie Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. díl je jedním z výstupů projektu Podpora grantových projektů specifického výzkumu, řešeného v rámci podpory studentských projektů Pedagogickou fakultou MU, katedrou speciální pedagogiky ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání v roce 2012. Monografie Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má dva díly. Každý díl je členěn do pěti tematických okruhů, které vycházejí z parciálních oblastí výzkumu a vycházejí z výzkumného zaměření akademických pracovníků i disertačních prací doktorandů. Úvodní blok Inkluzivní vzdělávání prvního dílu obsahuje čtyři kapitoly zaměřené na problematiku inkluze. Druhý blok specifikuje Indikátory ovlivňující inkluzivní vzdělávání. Blok třetí je věnován problematice Edukace žáků s těžkým zdravotním postižením. Inkluzivní přístupy k osobám se zrakovým postižením jsou řešeny ve čtvrtém bloku. Blok pátý je věnován problematice Vzdělávání žáků s autismem.
OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. II. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 266 s. ISBN 978-80-210-5996-2.

Klíčová slova: speciální pedagogika, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, inkluze, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, základní škola, inkluzivní škola

Anotace: Monografie Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. díl je jedním z výstupů projektu Podpora grantových projektů specifického výzkumu, řešeného v rámci podpory studentských projektů Pedagogickou fakultou MU, katedrou speciální pedagogiky ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání v roce 2012. Monografie Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má dva díly. Každý díl je členěn do pěti tematických okruhů, které vycházejí z parciálních oblastí výzkumu a vycházejí z výzkumného zaměření akademických pracovníků i disertačních prací doktorandů. Ve druhém díle se věnujeme v prvním bloku problematice Vzděláváním žáků se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností. Druhý blok je věnován Inkluzivním přístupům k osobám se sluchovým postižením. Problematice Inkluzivního vzdělávání žáků/studentů se zaměřením na žáky s poruchami chování je věnován třetí blok. Okruh problémů andragogiky je řešen v bloku čtvrtém. Poslední pátý blok druhého dílu je věnován Informačním a komunikačním technologiím v praxi.
PANČOCHA, K. a kolektiv. Celoživotní inkluzivní vzdělávání: možnosti a perspektivy. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 276 s. ISBN 978-80-210-6101-9.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, sociální inkluze, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění

Anotace: Odborná kniha s názvem Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy prezentuje průřez vědeckovýzkumné činnosti reflektující aktuální problémy speciální pedagogiky. Výzkumy autorů jednotlivých kapitol prezentovaných v této stati pokrývají oblast péče o děti v raném věku, problematiku plnění povinné školní docházky a dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, a stejně tak i problematiku sociální inkluze těchto osob v dospělém věku.
DOLEŽALOVÁ, L. Terciální vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 199 s. + 1CD-ROM. ISBN 978-80-210-5993-1.

Klíčová slova: jedinec se sluchovým postižením, neslyšící, komunikace osob se sluchovým postižením, odezírání, český znakový jazyk, tlumočník znakového jazyka, vzdělávání osob se sluchovým postižením v České republice, terciární vzdělávání, poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotace: Publikace se zabývá problematikou sluchového postižení, především oblastí komunikačních možností jedinců se sluchovým postižením, kteří se v důsledku komunikační bariéry, vzniklé z nedostatku nebo nepřítomnosti akustické zpětné vazby, setkávají s překážkami v komunikaci ve všech oblastech života. Jednou z hlavních oblastí, které je publikace věnována, je terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením, jeho specifika, komunikační techniky užívané mezi vyučujícími na vysoké škole a studenty se sluchovým postižením. Monografie je členěná do pěti kapitol a obsahuje část teoretickou a empirickou. Empirickou část tvoří čtvrtá a pátá kapitola. Dominantním cílem provedeného výzkumu bylo analyzovat postoje vysokoškolských učitelů na všech fakultách Masarykovy univerzity k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením a vytvoření manuálu základních postupů jednání se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole. Dále jsou uvedeny případové studie osob se sluchovým postižením. Nedílnou součástí monografie je Manuál základních postupů jednání se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole, uvedený na CD ROM v příloze.
FRANKOVÁ, A. Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 197 s. ISBN 978-80-210-6022-7.

Klíčová slova: inkluzívne vzdelávanie, vývinové poruchy učenia, štandardy špeciálno-pedagogickej podpory, individuálna podpora, legislatívny rámec, vzdelávacie programy, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, mobilné špeciálno-pedagogické služby

Anotace: Monografia je venovaná analýze problematiky vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. Vo svojej teoretickej časti sa zameriava na okruh žiakov s vývinovými poruchami učenia, charakteristikou vývinových porúch učenia, štandardom špeciálno-pedagogickej podpory a procesom inkluzívneho vzdelávania v systéme platných legislatívnych noriem. Zároveň sa zaoberá možnosťou poskytovania pedagogicko-psychologických poradenských služieb pre uvedenú skupinu žiakov. Empirická časť monografie je zameraná na analýzu činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na oblasti možnosti poskytovania služieb v rámci ich pôsobnosti, spolupráce so základnými školami a spolupráce s rodinou.
SYCHROVÁ, P. Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 185 s. ISBN 978-80-210-5860-6.

Klíčová slova: žák s narušenou komunikační schopností, integrace, podpůrná opatření, poradenské služby, základní škola

Anotace: Monografie se zaměřuje na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Shrnuje teoretická východiska vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, speciálně pedagogický a legislativní rámec integrace těchto žáků a jejich komunikační kompetence. Předmětem hlavního výzkumného šetření uvedeného v publikaci je analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro integrované žáky s narušenou komunikační schopností v běžných základních školách, které se nacházejí v pěti vybraných krajích České republiky. Hlavní výzkumný projekt byl také doplněn o komplementární výzkumné šetření zaměřené na podporu žáků v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Výzkumná šetření blíže specifikují poradenské služby poskytované poradenskými pracovišti i externími odborníky, využívání podpůrných opatření ve formě pomůcek, speciálních metod a forem práce a také způsoby podpory rozvoje komunikačních kompetencí ve výuce.

2013

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educatinoal Needs VII. Brno: Paido, MU. 2013. 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8 (Paido), ISBN 978-80-7315-246-8 (MU).

Klíčová slova: žák, speciálně vzdělávací potřeby, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), školní vzdělávací program (ŠVP), inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, výzkumné týmy výzkumného záměru.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum výzkumných týmů výzkumného záměru za sedmý rok jejich činnosti. Jsou zpracovány teoretické otázky vývoje inkluzivní školy a je uvedena systematizace problémů, které provázejí výchovu nadaných dětí a žáků. Výzkumná šetření byla realizována u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením, se specifickými poruchami učení a se zdravotním postižením. Dalším problémovým okruhem, který je v monografii zpracovaný, je výuka českého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěrem je pozornost věnována žákům s poruchami chování a problematice negativních jevů.
PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. 319 s. ISBN 978-80-7315-245-1.

Klíčová slova: determinanty inkluzivního vzdělávání, sociální inkluze, postoje k osobám s postižením, inkluzivní škola, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, profesní orientace.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum výzkumných týmů výzkumného záměru za sedmý rok jejich činnosti. Jsou zpracovány teoretické otázky determinant inkluzivního vzdělávání, postojů společnosti k osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a analyzovány otázky důležité pro vývoj inkluzivní školy, jako je školní klima, klima třídy, inkluzivní vyučování, heterogenita, inkluzivní didaktika, hodnocení podmínek inkluzivního vzdělávání v primárním vzdělávání a jsou rozebírány přístupy k inkluzivnímu vzdělávání žáků s potížemi v učení na základě výzkumu se srovnáním se zahraničními zkušenostmi. Výzkumná šetření byla realizována u dětí předškolního a žáků školního věku se zřetelem na zrakové, sluchové a tělesné postižení, narušenou komunikační schopnost a poruchy autistického spektra.
OPATŘILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Education of Persons with Severe Disability and Multiple Disability 1. vyd. Brno : MU, 2013. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.

Klíčová slova: žák s těžkým postižením, základní škola speciální, edukace, intervence, podpora, terapie, výzkumný projekt

Anotace: Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami. Sleduje nové pohledy a přístupy k cílové skupině v kontextu profesionální edukace. Monografie je členěna do pěti kapitol. První kapitola vymezuje obor Edukace jedinců s více vadami, zabývá se terminologickými východisky a poskytuje charakteristiku osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Zvláštní pozornost je věnována komunikaci u těchto osob. Kapitola druhá objasňuje mechanizmy ovlivňující edukaci žáků s těžkým postižením. Vysvětluje pojetí edukace a její optimální prostředí, rozebírá procesuální a metodickou stránku edukace, zabývá se obsahovou stránkou speciálně pedagogické diagnostiky u cílové skupiny a navrhuje postup při sestavování individuálního vzdělávacího plánu. Třetí kapitola se zaměřuje na výukové strategie. Charakterizuje využití asistované podpory v edukaci, zabývá se intervencí v oblasti motoriky, senzoriky a kognitivních procesů, v závěru jsou uvedeny příklady vybraných facilitacích technik. Kapitola čtvrtá je věnována vybraným terapiím a terapeutickým přístupům využívaných u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Poslední kapitola pátá prezentuje výzkumný projekt autorky, který byl zaměřen na analýzu současného stavu edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Cílem projektu bylo analyzovat edukaci v základní škole speciální se zaměřením na využívání alternativních metod práce a zjištění důsledků zdravotního postižení na proces vzdělávání. Šetření mělo charakter kvantitativního výzkumu, v jehož rámci byla použita technika anonymního dotazníku vlastní konstrukce.
PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno : MU, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8.

Klíčová slova: dospělý člověk, senior, zdravotní postižení, podpora, sociální inkluze, přístup zaměřený na člověka, sociální služby, pracovní uplatnění, demence, terapie, intervence

Anotace: Tato monografie je zaměřena na dospělé jedince s různými druhy zdravotního postižení a rovněž na jedince v seniorském věku. Jednotlivé kapitoly představují charakteristické znaky vybraných zdravotních postižení, specifika chování těchto osob a dále přístupy a možnosti podpory, které povedou k jejich sociální inkluzi. Pozornost je věnována vzdělávání, začlenění na trh práce, sociálním službám a terapiím, uvedeny jsou i dílčí výsledky českých a zahraničních výzkumů.
SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1. vyd. Brno : MU, 2013. 115 s. ISBN 978-80-210-6281-8.

Klíčová slova: literatura pro děti a mládež, tematika handicapu, komunikace, základní škola, speciální vzdělávací potřeby, výzkum, literární komunikace, umělecký text, recepce uměleckého textu, žáci cizinci, umělecký přednes, obrazné pojmenování, specifické poruchy učení, dyslexie, komunikační výchova, produkční a reprodukční činnost ve výuce slohu, menšinové školství, specifika výuky češtiny v zahraničí

Anotace: Publikace se zabývá problematikou literární a jazykové komunikace žáků základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahuje dva tematické oddíly. Úvodní studie je věnována vývoji intencionální literatury pro děti a mládež s tematikou handicapu. Další kapitoly prvního oddílu se zabývají komunikací žáků cizinců s uměleckým textem, vlivem recitace na rozvoj jazykových kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a porozuměním obrazným pojmenováním u žáků s dyslexií. Druhý oddíl publikace se zaměřuje na problematiku jazykové a slohové výchovy žáků se speciální vzdělávacími potřebami. Dvě kapitoly oddílu se zabývají žákovskými produkčními a reprodukčními činnostmi a dále specifiky výuky na českých menšinových školách v zahraničí.
KACHLÍK, P. (ed.) Kalokagathie: Fórum výchovy ke zdraví XV. 1. vyd. Sborník příspěvků. CD-ROM. Brno : MU, 2013. ... s. ISBN 978-80-210-6208-5.

Klíčová slova: dítě, podpora, prevence, program, riziko, škola, výchova, zdraví, žák, životní styl

Anotace: Sborník z 15. celorepublikové konference Kalokagathie-Fórum výchovy ke zdraví, která se konala v dubnu r. 2012 v Benešově u Prahy, se zabývá problematikou zdraví dětí a mládeže, jeho stavem, rizikovými faktory, podporou a preventivním působením na dětskou populaci. Byly prezentovány výsledky výzkumu různých segmentů životního stylu i projekty primární prevence úspěšně aplikované na školách a zaměřené na zubní zdraví, patologické závislosti, výživové chování, formování žádoucích postojů ke zdravému způsobu života. Rovněž zazněly informace o programech WHO. Výstupy z konference souvisejí s plněním výzkumného záměru MŠMT ČR „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, evid. č. MSM0021622443, vedoucí řešitelky prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc.
NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Sborník abstraktrů příspěvků. Brno : MU, 2013. ... s. ISBN 978-80-210-6255-9.

Klíčová slova: motivace, nadaní žáci a student, metody, výzkum, matematika, přírodní vědy

Anotace: Sborník abstraktů příspěvků z konference „Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách“ konání v rámci VZ a 100. letého výročí vzniku brněnské pobočky JČMF dokumentuje šíři záběru řešení této problematiky v rovině psychologicky-pedagogické i v oblasti didaktik jednotlivých oborů.Tento sborník pomůže pedagogickým pracovníkům na všech stupních škol k lepší orientaci v problematice vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných jedinců a při používání elektronického Sborníku příspěvků prezentovaných na této konferenci na konferenci.
OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Pupils with health disabilities and health disadvantages in primary school. 1. vyd. Brno : MU 2013, 159 s. ISBN 978-80-210-6304-4.

Klíčová slova: výzkumné aktivity, odklad školní docházky, integrativní/ inkluzivní vzdělávání, žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, základní škola, pracovní uplatnění

Anotace: Publikace je zaměřena na výzkum v oblasti intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách se zřetelem na zkoumání indikátorů inkluzivního vzdělávání, a to s přesahem jak do předškolního vzdělávání, tak do oblasti přechodu ze základní školy do typu střední školy nebo do povolání. První kapitola stručně představuje výzkumné aktivity výzkumného týmu VT VZ 4 za celé období realizace výzkumného záměru (2007–2013). Druhá kapitola se zabývá analýzou příčinných faktorů odkladu školní docházky ve školních letech 2007/08–2011/12 v městě Brně. Třetí kapitola analyzuje společné vzdělávání žáků s tělesným postižením s intaktní populací v základních školách. V kapitole čtvrté je prezentován výzkum, který po dobu sedmi let analyzoval problematiku edukace žáků s chronickým onemocněním na základních školách a sledoval volené přístupy pedagogů při výchově a vzdělávání těchto žáků. Pátá kapitola je věnována problematice žáků se zrakovým postižením. Zabývá se pohledem žáků se zrakovým postižením na své vzdělávání v běžné škole. Analyzuje témata spojená se školou i mimo ni. Poslední kapitola šestá je zaměřena na okruh problémů při volbě povolání a při následném uplatnění osob s postižením na trh práce.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, základní škola, žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotace: odborná publikace se zabývá problematikou vzdělávání v inkluzivním prostředí základní školy. Je členěná na dvě základní části: odbornou a speciální. Obsahem obecné části je téma inkluzivního vzdělávání z pohledu vzdělávací politiky ve vybraných zemích, týkající se podmínek a speciálěpedagogické podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Ve speciální části jsou analyzována specifika v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Přínos odborné publikace je v jejím širokém využití u učitelů základních škol.
OŠLEJŠKOVÁ., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.

Klíčová slova: člověk s postižením, participace, prostředky ucelené rehabilitace, psychologie, psychohygiena, inkluze, klinický obraz nemocí, epileptické záchvaty a syndromy, poruchy autistického spektra, žák s těžkým postižením a souběžným postižením více vad, narušená komunikační schopnost, žák s hluchoslepou, žák s tělesným postižením, žák s mentálním postižením, žák s PAS, strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením, koncept bazální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace.

Anotace: V odborné publikaci je zpracované téma mezifakultního výzkumného projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace. Pozornost je zaměřena na edukaci žáků s těžkým postižením a širší souvislosti jejich vzdělávání. Odborná publikace je členěná do pěti tematických celků a osmnácti kapitol se zpracovanými tématy: teoretická východiska se zaměřením na participaci člověka s postižením ve společnosti, prostředky ucelené rehabilitace a psychologické a psychohygienické otázky vzdělávání žáků se zdravotním postižením z pohledu inkluze, legislativní rámec a klinický obraz nemocí. Dva stěžejní okruhy se zabývají charakteristikou žáků se zdravotním postižením, podmínkami a strategiemi jejich vzdělávání.
BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, inkluzivná didaktika, inkluzivní vyučování, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní škola, speciálněpedagogická podpora

Anotace: Odborná publikace Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu je dílem akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením Miroslavy Bartoňové a Marie Vítkové, kteří intenzivně řeší v letech 2013-2015 problematiku mezioborového výzkumného projektu MUNI/M/0012/2013 na téma Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace. V projektu je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém, který umožňuje řešitelům jeho komplexnější uchopení bez limitu oborovosti.
PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 219 s. ISBN 978-80-210-6344-0.

Klíčová slova: osoby s postižením, postoje, sociální participace, veřejnost, sociální distance, inkluze, kontaktní hypotéza

Anotace: Tématem monografie jsou postoje veřejnosti k sociální participaci osob s různými druhy postižní se zaměřením na vzdělávání, zaměstnání a sociální vztahy. Práce nejprve představuje změny, ke kterým v současném pojetí speciální pedagogiky dochází. Následně se věnuje společenským přístupům k lidem s postižením. V empirické části jsou prezentována dvě výzkumná šetření postojů veřejnosti vůči lidem s postižením, která proběhla v letech 2011-2013. Zaměřili jsme se na zjišťování vztahů mezi postoji k lidem s různými druhy postižení a sociodemografickými charakteristikami respondentů a posléze na vztahy mezi postoji k lidem s různými druhy postižení a sociálním kontaktem mezi majoritou a lidmi s postižením.
SAYOUD SOLÁROVÁ, K., VRUBEL, M. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013, 298 s. ISBN 978-80-210-6674-8.

Klíčová slova: speciální pedagogika; facilitátor, bariéry, inkluzivní vzdělávání, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění

Anotace: Publikace Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání přinášíucelený pohled na problematiku bariér v inkluzivním vzdělávání. Publikace představuje bariéry a facilitátory inkluzivního vzdělávání osob s různými typy zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění. Publikace prezentuje výzkumná šetření Ph.D. studentů Speciální pedagogiky.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovním uplatněním. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, základní škola praktická, střední vzdělávání a profesní orientace, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, informační a komunikační technologie a inkluze.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum podpořený projektem Podpora grantových projektů specifického výzkumu v rámci podpory studentských projektů na MU. Odborná publikace je členěná do osmi tematických celků, které vycházejí ze zaměření disertačních prací studentů DSP oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, základní škola praktická, střední vzdělávání a profesní orientace, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, informační a komunikační technologie a inkluze.
VOJTOVÁ, V, ČERVENKA, K et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. Brno: MU, 2013. 256 s. Specifický výzkum. ISBN 978-80-210-6645-8.

Klíčová slova: Intervence; resilience; výzkum; institucionální výchova; dětský domov; dítě v riziku poruchy chování; porucha chování; problémy v chování; drogová závislost; čtenářská gramotnost; kvalita života; edukační potřeba; informovaný přístup.

Anotace: Monografie Intervence pro inkluzi je jedním z výstupů projektu „Podpora grantových projektů specifického výzkumu řešeného v rámci podpory studentských projektů“ Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Výzkumy byly zaměřeny na problematiku edukace a intervence jedinců v riziku, s problémy a s poruchami chování. Záměrem autorů je poskytnout školské praxi inspiraci k efektivní intervenci postavené na informovaných přístupech ve škole, v rodině i v prostředí institucionální výchovy. Předkládaná monografie je koncipována do tří tematických okruhů, které reflektují potřeby praxe a opírají se o realizované výzkumy ve školském terénu.
ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. Východiska pro speciálně pedagogické intervence. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 111 s. ISBN 978-80-210-6617-5.

Klíčová slova: intervence, speciální pedagogika, etopedie, porucha chování, problémy v chování, arteterapie, rizikové chování, strategie intervence, hyperkinetická porucha, terapie, fenomenologická reflexe, výtvarné činnosti, dítě v riziku, výchova, vzdělávání, speciální vzdělávací/výchovná potřeba

Anotace: Publikace Východiska pro speciálně pedagogické intervence v etopedii nenabízí čtenáři pouze téma poruch chování. Uvádí i způsoby, jak takové situace ovlivňovat. Kniha je rozdělena do dvou tematických okruhů. Každý z nich odráží vztah, který mají témata jednotlivých kapitol k průběhu speciálně pedagogické intervence. První část knihy je věnována Východiskům speciálně pedagogické intervence v etopedii a představuje první kroky intervenčního procesu: od vymezení problému až po plánování intervence samotné. Druhá část se věnuje samotnému procesu intervence a je specificky zaměřena na využití výtvarných prostředků v intervenci. Uvádí tři studie, které v různých podobách zpracovávají téma Arteterapie jako prostředek intervence v etopedii.
VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ. M. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

Klíčová slova: drama, dramatická výchova, speciální pedagogika, etopedie, intervence, resilience, výzkum, edukační praxe, dětský domov, dítě v riziku poruchy chování, porucha chování, zájem dítěte, institucionální výchova

Anotace: Centrálním tématem publikace jsou specifika edukačních potřeb dětí v institucionální výchově dětského domova a jejich naplňování s využitím intervence formou dramatické výchovy. Autorky předkládají odborníkům z praxe příklady výzkumem ověřených strategií cílené intervence, které posilují sociální kompetence dětí. Aktivity jsou zaměřeny na snížení rizika problémů v jejich chování a na posílení jejich resilience. Publikace je přínosná jak pro teoretiky dané oblasti, kdy zde propojením etopedie a dramiky v oblasti intervence vznikají nové koncepty a upevňuje se tak teoretická báze obou disciplín; tak i pro odborníky z praxe, kteří mohou využít jak metodických doporučení, tak i nastíněných metod a technik dramatické výchovy nejen v etopedické intervenci.
GULOVÁ, L., ŠÍP, R. Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4368-4.

Klíčová slova: Zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza, interpretativní fenomenologická analýza, případová studie, diskurzivní analýza, obsahová analýza textu, teorie, výzkum, praxe, sociálně znevýhodněné skupiny, narativní metodologie

Anotace: Společná monografie předkládá výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Každá kapitola se věnuje jinému způsobu analýzy a poskytuje popis jeho teoretických východisek a postupů. Vše je dokumentováno na konkrétních výzkumech, které již byly pomocí zmíněných metod realizovány. Čtenáři se tak seznámí s výzkumy prováděnými například v oblasti multikulturní výchovy, zacílenými především na situaci sociálně znevýhodněných skupin, přičemž nahlédnou do aplikačních mechanismů jednotlivých metod a do výsledků výzkumných šetření. Zmíněné přístupy lze využít ve výzkumech dalších sociálních a humanitních věd.
JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Výchova a vzdělávání nadaných žáků. Brno: MU, 2013, s. 221. ISBN 978-80-210-6552-9

Klíčová slova:

Anotace: Publikace představuje vhled do okruhu společenského zájmu orientovaného na vzdělávání žáků. Ze spektra variant, které zpřesňuje vyhláška č. 73/2005 Sb., se zaměříme právě na jedince, jejichž schopnosti dosahují mimořádné úrovně a vysokého stupně tvořivosti, legislativně diferencované jako žáci mimořádně nadaní. V našem vzorku půjde o to, jak mediální sdělovací prostředky tuto problematiku prezentují. Pro odpověď jsme volili reflexi míry zájmu veřejnosti a státu prostřednictvím publikovaných článků v mediálních prostředcích. Sběrem dat jsme získali určité informace, které svým způsobem poukazují na aktuálnost práce s nadanými dětmi.
JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Guiding gifted pupils and students in Czech school. Brno: MU, 2013, 131 s. 978-80-210-6557-4

Klíčová slova: gifted pupils, educational programme basic for pupils, teachers approaches to gifted pupils, method of work, abilities, goft, conception, preconditions, thinking, identification, diagnostic, empiric inquiry

Anotace: The monograph is one of the final outcomes research intent MSM002122443 Special Needs of Pupils in Context FEPPE in the period 2007-2013, the researcher is prof. M. Vítková. His solution was conceived as applied, long-term intensive research, during which it was published a number of studies relating to the issue of integration of pupils with special needs, which is important to place the issue of gifted pupil. The posts are often confronted with the situation in our state of the problem in developed countries, it prevails in regard to the broader issues of talent, such as ethical aspects, questions of rewards and punishments, methods of work, the specifics of the development of talent in kindergarten and 1st. Stage The study of primary school, etc. are all based on field research, which has, however, varied in quality, but overall it provides a solid overview of the situation in our schools. You need to pick a quality sets and equipment proceedings. Proceedings is published in English, which incorporates questions legitimately gifted pupil, as it appears here, in the world context.
ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. a kol. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vyd. Brno: Paido. 2013. 137 s. ISBN 978-80-7315-244-4.

Klíčová slova: diagnostika, inkluze, motivace, přírodovědné a matematické nadání, vzdělávání nadaných

Anotace: Kniha nabízí aktuální pohledy na inkluzi, inovační vzdělávací metody a motivaci nadaných žáků v českých školách na pozadí výuky přírodovědy a matematiky. Snahy o podchycení a využití potenciálu těchto nadaných žáků mají celosvětový rozměr, přičemž společným znakem je podchycení a maximální podpora nadání. Nadaný žák by měl by být podpořen funkčním systémem nadstandardních vzdělávacích příležitostí. Hlavním úkolem a zároveň cílem péče o nadané žáky je aktualizovat a jasně vymezit konkrétní opatření, nutná pro jejich efektivní vzdělávání. V knize jsou prezentovány a vědecky zdůvodněny tyto nadstandardní vzdělávací příležitosti a opatření pro vzděláváni přírodovědně a matematicky nadaných žáků. Kniha prezentuje školskou legislativu pro vzdělávání nadaných žáků, problematiku inklusivní školy, model logické struktury edukačního procesu pro přírodovědně nadané žáky, výzkum informovanosti učitelů primární školy o problematice nadání, pedagogické přístupy k přírodovědně nadaným žákům, problematiku motivace a diagnostiky přírodovědně a matematicky nadaných žáků.
HAVEL, J. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno: MU, 2013, 150 s. ISBN 978-80-210-6395-2

Klíčová slova: Primární vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, začlenění, inkluzivní didaktika, didaktika elementárního čtení a psaní, kvalitativní výzkum

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Přináší vymezení základních pojmů i souhrn dosavadního poznání v dané oblasti. V souladu s deklarovaným cílem výzkumného záměru PdF MU Speciální vzdělávací potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu (hlavní řešitelka prof. M. Vítková), jehož je součástí, je vyústění této práce soustředěno k procesu formování inkluzivní didaktiky v podmínkách běžné primární školy. K hlubší deskripci tohoto procesu měl přispět kvalitativní výzkum současného pojetí výuky elementárního čtení a psaní jako jednoho ze stěžejních předmětů primárního vzdělávání. Výzkum byl realizován na vybraných školách metodou ohniskových skupin. Cílem tohoto výzkumu bylo induktivně vyložit aktuální situaci ve výuce čtení a psaní tak, jak jí rozumějí a prožívají sami učitelé elementaristé.
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: MU, 2013, 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7.

Klíčová slova: Kvalita školy, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní škola, školní hodnoty, principy začleňování, podmínky inkluzivního vzdělávání

Anotace: Práce se zabývá pojetím inkluze v teorii i praxi prvního stupně základních škol. Autorka v ní předkládá teoretické koncepty inkluzivního vzdělávání, edukačních podmínek a strategií ve vztahu ke kvalitě školy.Výsledkem teoretické, obsahové analýzy a empirického výzkumu je model Kvalita inkluzivní školy ve vazbě na kontextové faktory jejího prostředí a systém podpory žáků inkluzivní školy s kritérii posuzujícími kvalitu inkluze v praxi. Na analýzu podmínek inkluzivního vzdělávání navazuje kvalitativní empirické šetření, formou případové studie, jehož záměrem je porozumět pojetí inkluze na prvním stupni vybrané základní školy.
JANÍKOVÁ, V., HANUŠOVÁ, S., GRENAROVÁ, R. a KYLOUŠKOVÁ, H. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. Brno: MU, 2013. 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2.

Klíčová slova: výuka cizího jazyka, Žáci se specifickými poruchami učení, inkluzivní třída

Anotace: Odborná kniha představuje syntézu výsledků výzkumů realizovaných v letech 2007-2013 v rámci výzkumného záměru MSM 0021622443 „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Výzkumný tým složený z odborníků kateder anglického, německého, francouzského a ruského jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zaměřil na výuku cizích jazyků u žáků v inkluzivní třídě. Teoretická část knihy pojednává o současném pojetí výuky cizích jazyků na rovině oborově didaktické a o problematice inkluzivního vzdělávání z perspektivy speciální pedagogiky, která poukázala na styčné plochy obou oblastí. Empirická část knihy shrnuje hlavní závěry výzkumů uskutečněných během sedmileté činnosti týmu, které byly realizovány ve spolupráci s učiteli základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií Jihomoravského kraje. Výzkumy se zaměřily na rozvíjení cizojazyčné komunikační kompetence, využívání alternativních výukových metod, podporu strategií učení, učební materiály a hodnocení ve výuce cizího jazyka a v návaznosti na jednotlivá témata výzkumného záměru se zabývaly také otázkami výuky cizích jazyků u nadaných a mimořádně pokročilých žáků a žáků se sociálním znevýhodněním.
NOVOTNÁ, M. Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s.196. ISBN 978-80-210-6370-9

Klíčová slova: Dramatické vzdělání, Francouzský jazyk, ateliér, výkon, učitel, cvičení

Anotace: Publikace o dramatické výchově ve výuce francouzského jazyka vychází z dvacetiletých zkušeností autorky v této oblasti. Monografie vychází z několikerého výzkumu: první z nich zkoumal divadelní a teoretickou literaturu přeloženou z francouzštiny do češtiny. Vzhledem k tomu, že většina knih vydaných v České republice a zaměřených na dramatickou výchovu ve spojení s cizím jazykem je inspirována anglickou literaturou, naše publikace vyplňuje citelnou mezeru. Druhá část výzkumu vychází z rešerší uskutečněných v průběhu tří let v klášterní knihovně v Rajhradě. Tento průzkum vychází ze všech francouzských knih, které se v benediktinské knihovně nacházejí a na jeho základě bylo použito několika teoretických spisů i konkrétních divadelních her. Jde především o soubor her Jeana-Francoise Regnarda. Další průzkumná linie se zaměřila na teoretické knihy francouzských autorů, kteří píší o práci s maskou na divadelní scéně. Autorka Dramatické výchovy ve výuce francouzského jazyka se zúčastnila několika divadelních ateliérů ve francouzském jazyce doma i ve Francii, prostudovala desítky knih zaměřené na tuto problematiku a zejména sama realizovala se studenty ve francouzštině více než dvě desítky divadelních představení. Monografie je postavena jak na teoretických, tak i na konkrétních zkušenostech; není definitivním receptem na to, jak realizovat francouzské divadelní představení, ale nabízí k němu několik cest, po kterých se učitel může podle vlastního uvážení vydat, nebo inspirovat. Důležitou součástí publikace je soubor her, z nichž každá je zaměřena na rozvíjení určité dovednosti a je výsledkem zkoumání mnoha francouzských pramenů právě v této oblasti.
KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: MU, 2013, s. 179. ISBN 978-80-210-6652-6.

Klíčová slova: žák se speciálními vzdělávacími potřebami, žák s narušenou komunikační schopností, žák se sluchovým postižením, inkluzivní vzdělávání

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány výsledky výzkumných šetření, která byla realizována výzkumným týmem VT9 v letech 2007 – 2013 v rámci výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. Výzkumný tým VZ 9 se zabýval intervencí u žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání.
GIRGLOVÁ, V. Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 214 s. ISBN 978-80-210-6401-0

Klíčová slova: žák s narušenou komunikační schopností, integrace, základní vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, inkluzivní prostředí, zdravotní postižení.

Anotace: Tématem monografie je analýza stavu a podpory komunikativních kompetencí v průběhu výchovně vzdělávacího procesu u žáků s narušenou komunikační schopností v kontextu se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace, která vyplývá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V tomto ohledu jsou prezentovány názory a zkušenosti pedagogů, kteří pracují s integrovanými žáky s narušenou komunikační schopností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu v prostředí běžných základních škol, ale i v rámci logopedických tříd. V textu jsou tedy zohledněny obě formy integrace, a to skupinové i individuální. V empirické části je prezentováno hlavní šetření, které bylo realizováno v České republice a šetření komplementární uskutečněné v Německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Celá výzkumná část reflektuje zkušenosti a názory pedagogů s výskytem obtíží žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu výuky stran komunikativních kompetencí.
BLAŽKOVÁ, R. Matematická cvičení pro dyskalkuliky. Infra, s.r.o. Stařeč, 2013. ISBN 978-80-86666-44-0.

Klíčová slova: dyskalkulie, výuka matematiky, operace s přirozenými čísly, matematika na 1. stupni ZŠ

Anotace: V úvodu publikace jsou uvedeny nejčastější příčiny poruch učení v matematice a několik poznámek k práci s dyskalkulickým dítětem. Publikace obsahuje soubor 46 pracovních listů, ve kterých je metodicky uvedeno a na příkladech procvičováno učivo matematiky, které je pro děti s dyskalkulií náročné. Jedná se zejména o pochopení pojmu přirozeného čísla, operace s přirozenými čísly, zvládnutí sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset a základní spoje násobení a dělení. Každé z témat je založeno na manipulativních činnostech a pochopení dané problematiky a teprve potom na pamětném zvládnutí. Uvedené slovní úlohy jsou jednoduché, aby děti pochopily podstatu operace, která je pro řešení úlohy potřebná
BARTOŇOVÁ M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.

Klíčová slova: inkluze, vzdělávání, pedagog, rodina, žák s lehkým mentálním postižením, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, podpůrná opatření, speciálně pedagogické metody a strategie, dotazník, školní prostředí, sociální klima, žáci se speciálně vzdělávacími potřebami

Anotace: Vzdělávání jedinců s postižením je jedním z důležitých témat. Je třeba říci, že stále více odborníků u nás i v zahraničí je přesvědčeno, že žáci s postižením potřebují stupňovitý systém pedagogické podpory. Hlavním tématem monografie je provedení komplexní analýzy problematiky edukace žáků s potížemi v učení - žáků s lehkým mentálním postižením v rámci inkluzivního vzdělávání. V teoretických kapitolách monografie jsou prezentovány základní východiska zkoumaného problému, souvisejí s vymezením filozofických, metodologických, axiologických, normativních a historiografických východisek s akcentem na inkluzi žáků s postižením, úžeji s lehkým mentálním postižením. Cílem výzkumného šetření bylo analyzovat faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Jednalo se o specifikaci podpůrných opatření využívaných v inkluzivní třídě, sledování indikátorů efektivity inkluzivního vzdělávání žáků s LMP.
NOVÁKOVÁ, J. Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU. 2013, 286 s. ISBN 978-80-210-6661-8.

Klíčová slova: dítě žák student poruchy autistického spektra informovanost pedagogičtí pracovníci rodiče biodromální vývoj vzdělávání mateřská škola základní škola střední škola Aspergerův syndrom vysoce funkční autismus inkluzivní vzdělávání sociometrie vrstevnické vztahy postavení šikana

Anotace: Hlavním tématem předkládané publikace je biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra (PAS) v kontextu podpory a vzdělávání. Výzkumným šetřením jsou analyzovány sociopreferenční vrstevnické vztahy žáků s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a situace o informovanosti v problematice poruch autistického spektra mezi pedagogickými pracovníky z mateřských, základních a středních škol v České republice. Monografie je členěna na dvě části. První teoretická část knihy seznamuje čtenáře s teoretickými východisky. Jsou zde shrnuty poznatky týkající se autistických poruch. Druhá část publikace empirického charakteru je rozdělena do dvou kapitol. První výzkumné šetření mělo charakter smíšeného výzkumu, v němž byl dominantní kvantitativní výzkum doplněn výzkumem kvalitativním. Významná část studie byla založena na sociometrickém šetření v 10 třídách, kde byl integrován žák s Aspergerovým syndromem či jinou pervazivní vývojovou poruchou. Druhý výzkum byl postaven na statistické proceduře, v jehož rámci byla využita kvantitativní metoda, přičemž stěžejní technikou sběru dat byl anonymní dotazník vlastní konstrukce autorky. Hlavním cílem výzkumného šetření byla deskripce stavu informovanosti v problematice poruch autistického spektra mezi pedagogickými pracovníky. Analytickou jednotkou byli pedagogičtí pracovníci z běžných i speciálních škol a rodiče dětí s PAS. Závěrečná podkapitola navrhuje také doporučení pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.
REISSMANOVÁ, J., ŘEHULKA, E. (eds.) Současné trendy výchovy ke zdraví. Contemporary trends in education for health. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 415 s. ISBN 978-80-210-6316-7

Klíčová slova: výchova ke zdraví, mladí a zdraví, Škola a zdraví, zdravotní programy

Anotace: Sborník příspěvků vychází v souvislosti se 7. konferencí s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru prof. M. Vítkové, která se koná 10. a 11. září 2013 na Pedagogické fakultě MU pod názvem Sociální determinanty inkluzívního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Články jsou orientované na otázky výchovy ke zdraví a podpory zdraví, které jsou v současné době velmi široce studovány a zasahují do řady oborů. Publikované studie ukazují zkušenosti z této oblasti u nás i v zahraničí a prezentují také výzkumy či návrhy nových výchovných koncepcí. Informace z různých společenskovědních, přírodovědných a medicínských disciplín jsou zaměřeny na problematiku osvěty, výchovy a školství.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education