•  
   

O katedře

Katedru německého jazyka a literatury najdete ve čtvrtém a pátém poschodí nové budovy Pedagogické fakulty – Poříčí 9, Brno.
Kontaktní adresa: Poříčí 7/9, 603 00 Brno
rytirova@ped.muni.cz

Studium

Oborové studium německého jazyka poskytuje kromě vynikající jazykové kompetence komplexní vzdělání zahrnující nejen ucelené vědomosti z jednotlivých lingvistických disciplin a literárněvědný přehled, ale i široce rozvinutou interkulturní kompetenci umožňující všestranné využití nabytých znalostí o dějinách a kultuře německy mluvících zemí. Zejména v magisterském studiu je kladen velký důraz na rozvíjení lingvodidaktické kompetence směřující k dosažení profilu absolventa daného oboru, plně kvalifikovaného učitele německého jazyka. Vzdělání s možností profilace umožňuje absolventům uplatnění i mimo oblast školství.
Katedra nabízí rovněž rozšiřování a prohlubování kvalifikace v programech celoživotního vzdělávání.

Historie pracoviště

Katedra německého jazyka a literatury se objevila na akademické půdě Pedagogické fakulty 1. 9. 1992. Vznik katedry si vynutily změny po roce 1989 a s nim spojená poptávka po studiu západních jazyků. Mladá katedra se zpočátku věnovala především pedagogické činnosti a během několika let vychovala tucty učitelů němčiny, kteří pak většinou skončili v hospodářské sféře. S novým stoletím začaly nutné změny ve struktuře práce. Především během posledních pěti let se katedra stala i vědecko-výzkumným pracovištěm. Všichni členové pravidelně publikují, prezentují výsledky své odborné činnosti na konferencích doma i v zahraničí a jsou zapojeni do mnoha (i mezinárodních) projektů. Katedra se také stará o pravidelný kvalifikační růst i o odborný dorost. V současnosti, kdy katedra sídlí v nové budově, je vybavena nejmodernější technikou k výuce i výzkumu a má solidní a stabilní personální základ, patří ke špičkovým pracovištím svého druhu v zemi.

Pedagogická činnost 

Katedra garantuje veškerou výuku odborných předmětů studia německého jazyka a literatury na fakultě. Kromě základních (povinných) předmětů nabízí i širokou paletu volitelných seminářů, v nichž si zájemci mohou rozšířit znalosti nebo doplnit vědomosti. (Uveďme např. monotématické literární semináře, překladatelské semináře, tvůrčí psaní.) Škálu doplňují pravidelná a četná vystoupení hostujících profesorů z partnerských pracovišť.

Výuka probíhá vesměs moderními pedagogickými metodami s použitím nejnovějších výukových nástrojů: katedra buduje elektronické kurzy, studenti mají k dispozici ojedinělý nástroj ke kontrastivnímu výzkumu jazyka – paralelní korpus, mnoho doplňkových informací k výuce je umístěno v Informačním systému.

Díky rozvětveným vztahům se zahraničními univerzitami mají všichni studenti možnost odjet na část studia do německy mluvící země a splnit některé discipliny na partnerských pracovištích.

Lektoři katedry již tradičně vedou katederní filmový a divadelní klub.

Vědecko-výzkumná činnost

Katedra se v posledních letech zapojila do mnoha výzkumných projektů a několik sama iniciovala. Podporu k vědě a výzkumu získala m.j. z následujících programů a od těchto institucí: Grantová agentura ČR, MŠMT, Fond rozvoje vysokých škol, Aktion Österreich-Tschechische Republik, Česko-německý fond budoucnosti, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nadace Roberta Bosche. Část vědecko-výzkumné práce probíhá samostatně, většina však ve spolupráci s partnery z jiných pracovišť. Z nejvýznamnějších grantových projektů, které daleko přesahují rámec katedry uveďme tvorbu Česko-německého paralelního korpusu, Atlasu německého nářečí na území České republiky nebo projekt Autonomie procesu učení a vyučování cizího jazyka či výzkumný záměr „Škola a zdraví pro 21. století". Doc. Janíková a dr. Marečková jsou členkami řešitelského kolektivu ve výzkumném záměru katedry speciální pedagogiky „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" (ID 0021622443).

Výstupy ze všech vědecko-výzkumných úkolů členové katedry prezentují na odborných konferencích doma i v zahraničí a v odborném tisku.

Spolupráce 

Během své existence se katedře podařilo navázat kontakty s řadou pracovišť na území Česka i za jeho hranicemi, z čehož těží nejen zaměstnanci, ale také studenti. Katedra se zapojila do programů Socrates/Erasmus, CEEPUSGIP, v jejichž rámci má čilé partnerské kontakty s univerzitami v Německu (Řezno, Tübingen, Drážďany, Berlín, Halle, Magdeburg a.j), Rakousku (Vídeň, Graz) i ve Švýcarsku (Curych). Mimo německy mluvící území má katedra partnery také na Slovensku (Bratislava) a v Polsku (Wroclaw).

Z domácích institucí v pravém slova smyslu je třeba na prvním místě jmenovat sesterský Ústav germanistiky a nordistiky a nederlandistiky na Filozofické fakultě MU. Cílem této spolupráce je nabídnout na Masarykově univerzitě nejvyšší možnou kvalitu vzdělání jak v oblasti německé filologie, tak i v učitelství německého jazyka.

Dále katedra úzce spolupracuje s Fakultou informačních technologií VUT v Brně a s katedrou informačních technologií Fakulty informatiky MU. V neposlední řadě je katedra důležitým partnerem Ústavu Českého národního korpusu na Filozofické fakultě UK Praha v práci na projektu světového významu – stavba mnohojazyčného paralelního korpusu Intercorp.