•  
 
Nové studijní obory katedry českého jazyka a literatury
 

Studijní obor doktorského studia

Jazyková a literární komunikace

Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Nově akreditovaný doktorský studijní obor Jazyková a literární komunikace rozvíjí další odborné vzdělávání absolventů vysokoškolského magisterského studia se zaměřením na vědní obory český jazyk a česká literatura. Absolvent doktorského studia je odborníkem na vybranou problematiku týkající se současné jazykové nebo literární komunikace, případně na další předměty humanitního zaměření související s jazykovědnou nebo literárněvědnou bohemistikou.

Studium probíhá v prezenční i kombinované formě podle individuálního studijního plánu, který z nabídky povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů sestavuje student spolu se svým školitelem; studium trvá standardně čtyři roky. Studijní předměty zahrnují obecnou přípravu na vědeckou práci vedoucí k vytvoření disertační práce; dále metodologii jazykovědného a literárněvědného výzkumu a profilační předměty. Ke studijním povinnostem patří rovněž aktivity směřující k rozvoji studentových akademických dovedností: publikační činnost, aktivní účast na konferencích, výuková činnost v souvislosti s tématem disertační práce (u studentů kombinované formy studia ji lze nahradit přednáškami či workshopy pro studenty nebo odbornou veřejnost, případně spoluprací při tvorbě studijních opor).

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska.  Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Hana Florková – florkova@ped.muni.cz): viz odkaz.

Studium je možno zahájit v jarním i v podzimním semestru. Termín podání přihlášek pro zahájení studia v jarním semestru 2019 je od 1. září do 30. listopadu 2018.

Studijní program je zveřejněn na webových stránkách fakulty zde.

 

Studijní obory navazujícího magisterského studia

Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Nově akreditovaný studijní obor prezenčního navazujícího magisterského studia Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem nabízí Katedra českého jazyka a literatury PdF od akademického roku 2017/2018. Cílem dvouletého jednooborového studia je připravit studenty teoreticky i prakticky na výuku českého jazyka a literatury nejen v běžných třídách základních škol, ale i v třídách jazykově a kulturně nehomogenních, tj. ve třídách se žáky, pro něž český jazyk není jazykem mateřským. Nově otevírané studium je z hlediska společenských potřeb a školské praxe velmi aktuální. Absolvent oboru je plně kvalifikován k výkonu profese učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií, přičemž disponuje specializovanou profesní kompetencí pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem.

Informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium naleznete zde.

Studijní katalog s doporučeným studijním plánem oborů pro akademický rok 2018/2019 je zveřejněn na stránkách Pedagogické fakulty MU zde.

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy 

Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Nově akreditovaný studijní obor prezenčního navazujícího magisterského studia připravuje kvalifikovaného učitele českého jazyka literatury pro výuku na 2. stupni základní školy i na střední škole. V akademickém roce 2017/2018 bude realizováno toto dvouoborové studium pro kombinace českého jazyka a literatury s hudební výchovou nebo výtvarnou výchovou. Studijní plán nabízí nejen všechny zásadní odborné disciplíny z oboru český jazyk a česká literatura, ale rovněž speciální didaktické disciplíny reflektující nejnovější trendy ve vývoji vyučovacích metod, např. možnosti práce s elektronickými zdroji. Absolvent oboru získává mimo jiné dovednost uplatňovat teoretické poznatky jazykové i literární při vlastní produkční činnosti a tuto dovednost rozvíjet u žáků i studentů při tvorbě jejich vlastních textů. Naučí se aplikovat mezipředmětové vztahy, zařazovat do výuky průřezová témata, kultivovat svůj mluvený i psaný projev a používat ve výuce moderní techniku.

Informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium naleznete zde.

Studijní katalog s doporučeným studijním plánem oborů pro akademický rok 2018/2019 je zveřejněn na stránkách Pedagogické fakulty MU zde.