•  
   

Kurzy a studijní programy CŽV pořádané katedrou českého jazyka a literatury


Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity zajišťuje kurzy a studijní programy celoživotního vzdělávání. Kurzy jsou určené učitelům/učitelkám mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol i různých typů středních škol nebo administrativním pracovníkům, jednoleté studijní programy pak učitelům/učitelkám 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií.

Podrobnější informace o všech aktuálně otevíraných kurzech a studijních programech nalezenete na stránkách Pedagogické fakulty MU zde.

1.  Komunikační a slohová výchova pro učitele 1. stupně základních škol

Účastníci kurzu si osvojí základy kultivovaného mluveného projevu a prezentace, seznámí se s novými slohovými postupy při práci s informacemi, na praktických ukázkách si procvičí, jak pracovat s žáky s SPU ve slohové a komunikační výchově, rozšíří si praktické dovednosti o vybrané metody kritického myšlení a naučí se, jak při obohacování a rozšiřování slovní zásoby využít a rozvíjet kreativitu žáků.

2.  Praktická čeština pro administrativní pracovníky 

Kurz vychází z potřeb administrativních pracovníků zdokonalit se v současné češtině a je orientovaný především:
a) na praktické procvičení jazykových jevů všech druhů pravopisu se zaměřením na změny, ke kterým v posledních letech došlo;
b) na zásady správné stylizace úředních písemností (dopis, pozvánka, předpis, zprávy z různých akcí aj.) a volbu vhodných jazykových prostředků;
c) na informace o stěžejních tištěných a elektronických jazykových příručkách a na práci s nimi.

3.  Forum bohemicum

Soubor přednášek z českého jazyka a literatury pro učitele základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Kurz probíhá jednou za rok v délce 6 hodin. Po absolvování každého šestihodinového cyklu získává každý účastník osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

4.  Rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka a literatury

Kurz reaguje na aktuální potřeby učitelů českého jazyka a literatury a prakticky je seznámí s repertoárem vybraných a v praxi ověřených metod a postupů kritického myšlení (např. s metodami kmeny a kořeny, čtení s předvídáním, čtení v rolích, podvojný deník), které vedou k efektivnímu rozvoji čtenářské gramotnosti žáků v hodinách českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy nebo na nižším stupni gymnázií. Kurz bude probíhat ve třech tematicky odlišných výukových blocích zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce jazykové, slohové a literární složky předmětu český jazyk a literatura a povedou jej zkušení lektoři, kteří využívají metody kritického myšlení ve své pedagogické praxi.

Podrobnosti ke studijnímu programu jsou uvedeny zde.

5. Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

Jednoletý studijní program CŽV umožní absolventům rozšířit učitelskou kvalifikaci a získat způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole. Absolventi budou mít ucelený přehled o stavu současného českého jazyka a literatury, stejně jako teoretické vědomosti a praktické dovednosti z oblasti didaktiky českého jazyka a literatury pro SŠ.

Podrobnosti ke studijnímu programu jsou uvedeny zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám najdete zde.

6. Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Jednoletý studijní program nabízí absolventům magisterského studia učitelství VVP 2. stupně ZŠ s aprobací ČjL prohloubení odborné kvalifikace o aspekt pedagogické práce s žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština. Pestrá skladba předmětů orientovaných teoreticky (fonetika češtiny pro cizince, literární komparatistika, literatura v kontextu náboženství) i prakticky (komunikace s cizincem, didaktika českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem, didaktika literární výchovy pro žáky s odlišným mateřským jazykem) je koncipována tak, aby učitelům pomohla řešit situace vyplývající z každodenní pedagogické praxe. Zároveň je přínosná i pro ty pedagogy, které zajímá aspekt multikulturnosti a chtějí o něj obohatit výuku v běžných třídách.

Podrobnosti ke studijnímu programu jsou uvedeny zde.