•  
   

Odborná činnost katedry

KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. Brno: Munipress, 2019. 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3.


V monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století se literární vědec a pedagog Masarykovy univerzity David Kroča (1973) zabývá obdobím, jež je pro poetiku původní české divadelní hry v mnoha ohledech přelomové. Z žánrově rozmanité divadelní tvorby šedesátých let zvolil pro svůj výzkum specifickou linii tzv. problémové dramatiky, v níž autoři nahrazují běžný dramatický konflikt vyhrocenou konfrontací různých názorů na nastolený problém. Vstupní teoretické a kontextové kapitoly zohledňují dobové vývojové tendence v české dramatice i důležité inspirační zdroje zahraniční. Jádro práce tvoří analytické a interpretační kapitoly, jež se zabývají rozborem těch divadelních her, v nichž autoři řeší závažné existenciální problémy a kladou otázky společenské a mravní odpovědnosti.

LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. ISBN 978-80-210-9416-1.


Monografie „Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století“ vychází z autorovy stejnojmenné dizertační práce obhájené v r. 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: zabývá se českou literární kritikou 90. let 20. století, zejména v té podobě, v jaké se projevovala v literárních a kulturních časopisech dané doby. V osmi kapitolách (včetně metodologické úvodní a syntetizující závěrečné) v širokém kontextu představuje nejvýraznější tendence tehdejšího, značně dynamického myšlení o literatuře, včetně jeho soudobé reflexe (metakritiky). Konkrétně se předmětem zkoumání stávají např. retrospektivní a anticipační pohledy na českou literaturu, kritika „postmoderní“, kritika katolická, křesťanská, resp. spirituální a tzv. spory o autenticitu; samostatně jsou analyzovány také ohlasy vybraných prozaických knih. Ve svém celku tak publikace předkládá ucelený, plastický obraz literárněkritických a metakritických snah sledované periody, přičemž mnohá z témat identifikovaných v dobové diskuzi, jsou – jak se ukazuje – směrodatná dodnes.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 s. ISBN 978-80- 210-8851- 1


Cílem práce je uspořádání univerbizátů (= jednoslovných názvů vzniklých z názvů víceslovných) do systemizované soustavy na základě jejich klasifikace a utřídění podle významu a způsobu vzniku (slovotvorným procesem, elipsou). Jádrem této soustavy jsou univerbizáty vzniklé slovotvorně, především derivací, roztříděné podle slovotvorných sufixů (-áč, -ák, -ař/-ář, -árna, -as, -ajda, -ec, -ice, -ík/-ník, -ka …) a slovotvorných vlastností základových slov. Soustavu derivovaných univerbizátů srovnáváme se slovotvornou soustavou primárních derivátů především z hlediska počtu sufixů. Systemizace je doplněna o frekvenční distribuci, o srovnání jejich frekvence s frekvencí příslušných sousloví a o hodnocení stylových vlastností, které dokazují současnou hlubší stylovou diferenciaci univerbizátů.

SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova: reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 257 s. ISBN 978-80-210-8523-7.


Monografie se zabývá výzkumem realizovaného kurikula mediální výchovy z pohledu učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky. Empirická část představuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaká je realizovaná forma kurikula průřezového tématu Mediální výchova u učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. Dotazníkové šetření se skládalo ze tří částí a bylo zaměřeno na učitelovo pojetí kurikula mediální výchovy, realizovanou formu kurikula mediální výchovy a začlenění mediální výchovy do výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Publikace vyšla též v elektronické verzi s ISBN 978-80-210-8524-4.

ŠRÁMEK, Rudolf. Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host: edd. Jan Dvořák a Petr Malčík, 2016. 212 s. Studie osobností brněnské lingvistiky VI. ISBN 978-80-7577-065-3.


Kniha je koncipována jako výběr 18 autorých studií z dialektologie, obecné onomastiky a toponmastiky. které obsahují výsledky soustavého výzkumu dílčích principů teorie a metodologle uvedených oborů. Materiálová složka statí je vždy chápána jako východisko formulování poznatků obecné (systémové) povahy, srov. např. stať Ke stratifikaci jazykových útvarů v současné češtině (s. 67-79), zejména však studie onomastického zaměření. Výběr je myšlena jako příspěvek k rozvoji teorie daných disciplín, ale může sloužit i jako studijní text.

NOVÁK, Arne, ŠUBRTOVÁ, Milena (ed.). Krb neporušitelného přátelství: korespondence Arna Nováka a Marie Veselíkové. Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2015. Fontes brunenses. ISBN 978-80-86736-47-1.

 

Monografie představuje kritickou edici korespondence Marie Veselíkové a Arna Nováka z let 1901-1938 a podává svědectví o jejich nevšedním přátelství. Vstupní studie rekapituluje životní osudy obou pisatelů i jejich dílo. Přátelský vztah Marie Veselíkové a Arna Nováka trval téměř čtyři desetiletí a utužovaly ho nejenom společné litomyšlské kořeny jejich rodin, ale především kulturní zájmy a sdílené hodnoty.  Dosud nezveřejněná korepondence tak může sloužit jako další pramen k poznání osobnosti A. Nováka.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 257 s. ISBN 978-80-210-7570-2.


Předložená práce sleduje možné konkurence deiktických zájmen ten, ta, zájmena takový univerzálního odkazovacího zájmena to v koreferenčních funkcích s důrazem na funkci anaforickou. Centrem zájmu jsou především významy zájmena to v jeho základním tvaru (nominativu a akuzativu) jako konkurentu zájmen ten, ta, takový, jako výrazu odkazujícího k infinitivu, k obsahu věty nebo části textu, popř. jako konkurentu výrazů jiných, zejména adverbií a vyjádření s adverbiálním významem či tzv. zevšeobecňujících substantiv. Zvažovány jsou též možnosti fungování slova to ve funkci konektoru.

Minářová, Eva – Sochorová, Dagmar – Zítková, Jitka. VLASTNÍ JMÉNA V TEXTECH A KONTEXTECH. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ISBN 978-80-210-6631-1.


Kolektivní monografie Vlastní jména v textech a kontextech prezentuje nejnovější výsledky bádání v onomastice. Zaměřuje se na dva tematické okruhy onomastiky: A) Vlastní jména v současných textech, jejich standardizované a nestandardizované podoby a B) Vlastní jména v literárním textu. V rámci prvního tematického okruhu (A) jsou výzkumy vlastních jmen orientovány na pojetí a postavení onomastiky a na propriální sféru jazyka, kapitoly monografie pojednávají o gramatických vlastnostech proprií a o postavení a funkci vlastních jmen domácích a cizích v komunikaci. Druhá část onomastického tématu (B) předkládá
výsledky bádání zaměřených na poetiku literárních postav a sleduje antroponyma uplatňovaná v literatuře pro dospělé i v literatuře pro děti a mládež.

Borovská, Hana. JAZYK A KORESPONDENCE HUMPRECHTA JANA ČERNÍNA Z CHUDENIC A ZUZANY ČERNÍNOVÉ Z HARASOVA. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 378 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, svazek č. 161. ISBN 978-80-210-6332-7.

Předkládaná práce přináší komplexní jazykový a stylistický rozbor korespondence Zuzany Černínové z Harasova (asi 1600–1654) a jejího syna Humprechta Jana Černína z Chudenic (1628–1682). Dílčí analýzy hláskosloví, morfologie, syntaxe, lexika a frazeologie ústí do závěrečného shrnutí, které může přispět k vystižení typických rysů epistolárního stylu kulturní češtiny 17. století. Druhá část knihy zpřístupňuje formou kritické edice korespondenci matky a syna z let 1648–1654, která byla naposledy výběrově a bez poznámek vydána v 19. století.
Štícha, František - Vondráček, Miloslav - Kolářová, Ivana - Hoffmannová, Jana - Bílková, Jana - Svobodová, Ivana. AKADEMICKÁ GRAMATIKA SPISOVNÉ ČEŠTINY. Praha : Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9.

Publikace poskytuje české kulturní veřejnosti a především naší škole (střední i vysoké), studentům i učitelům, ale také publicistům, lektorům, redaktorům a korektorům, autorům a překladatelům uspořádanou soustavu základních, avšak relativně úplných a netriviálních informací o jevech a přirozených pravidlech gramatiky současné. Je založena na analýzách současných psaných textů, obsažených zejména v Českém národním korpusu.
Šrámek, Rudolf. JMÉNA OBCÍ A SÍDEL NA HLUČÍNSKU. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje. 1. vyd. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2013. 69 s. neuveden. ISBN 978-80-260-5437-5.

Místní jména mají v této části Slezska – vedle nářečí, lidové kulturu a náboženství – mimořádný a u nás se nikde neopakující význam: kraj byl v l. 1742-1920 a 1938-1945 integrální součástí Pruska, popř. tzv. třetí říše a byl vystaven tuhé germanizaci. Publikace prokazuje jednoznačně český původ jmen, všímá si však i stop středověkého německého osídlení a způsobů germanizace jmen. Výklady jmen, typologie jejich tvoření a principy klasifikace i poukazy na jména na Moravě a v Čechách jsou podány populárně vědecky, a to také s ohledem na využití ve školní výuce.
Šrámek, Rudolf. RETROGRÁDNÍ SLOVNÍK MÍSTNÍCH JMEN MORAVY A SLEZSKA. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 222 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6298-6.

Cílem slovníku je prostřednictvím retrográdního řazení zpřístupnit oikonymický materiál shromážděný a vyložený ve slovníku L. Hosáka – R. Šrámka Místní jména na Moravě a ve Slezsku I A-L, II M-Ž + dodatky (Praha: Academia 1970, 1980) tak, aby bylo možno získat přehlednou orientaci v repertoáru, typech a produktivitě struktur použitých při vzniku, vývoji a proměnách moravsko-slezského oikonymického systému. Sleduji se jak názvotvorné prostředky, tak kombinatorika s lexikálními základy. Zachycují se také historická oikonymie německá a typy vzájemného česko-německého přejímání místních jmen.
Rambousek, Jiří. OPRAVNY – POLEMIKY – VZPOMÍNKY. Texty z let 2007–2013.  Brno_ Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6738-7.

Kniha nazvaná Opravny – polemiky – vzpomínky je nejnovější publikací dlouholetého vysokoškolského pedagoga, literárního historika a editora doc. PhDr. Jiřího Rambouska, CSc. (*1927). Plynule navazuje na jeho tvorbu předchozí zastoupenou například v obsáhlém svazku nazvaném Nesoustavná rukověť české literatury (2003) či v souboru statí recenzí a medailonů z let 1988–2007 Doba – knihy – autoři (2007). Novou knihu tvoří zejména řada Opraven, které vycházely v letech 2011–2012 v časopisu Tvar. Delší studie představují texty Josef Palivec a František Hrubín (původně příspěvek na brněnskou konferenci Literatura určená k likvidaci IV, 2008, sborník 2009) a Druhý svazek Seifertovy publicistiky z roku 2012, což je recenze otištěná poprvé v časopisu Česká literatura.
Poláček, Jiří. MILÍŘ 15/2013. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2013. 52 s. ISBN 978-80-7326-239-6.

Na konci roku 1993 vznikla v Brně Společnost Jiřího Mahena, která se snaží rozvíjet mahenovské tradice v oblastech literatury, divadla a knihovnictví. Vydává také zpravodaj s názvem Milíř. V letech 1994-2004 jich vyšlo třináct, čtrnácté číslo – v nové grafické úpravě a s jinou koncepcí – však bylo vydáno až v roce 2012, po něm v dalším roce následovalo číslo patnácté. Obsahuje studie o Mahenově korespondenci s Josefem Ladou a o sborníku vydaném roku 1933 k Mahenovým padesátinám, dále článek osvětlující Mahenovo působení v Přerově a anketu, v níž pět osobností spjatých s divadlem přemítá, proč se dnes Mahenovy hry již neinscenují. Další články přibližují Mahenovy krajiny, přinášejí vzpomínky Bohuše Sedláka a Ludmily Vančurové, bilanci dvacetileté činnosti Mahenova památníku či ukázky z Mahenovy tvorby. Poslední dva příspěvky jsou věnovány Rudolfu Těsnohlídkovi. Redaktory (a zároveň přispěvateli) uvedeného čísla, jež je bohatě ilustrováno kresbami a fotografiemi, jsou pracovníci katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU Jiří Poláček a Ivan Němec.

Klímová, Květoslava – Kolářová, Ivana – Tušková, Jana Marie (eds.) STYLISTIKA V KONTEXTU HISTORIE A SOUČASNOSTI. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 264 s. ISBN  978-80-210-6114-9.

Publikace shrnuje výsledky stylistického bádání ve studiích zabývajících se stylistickou problematikou z různých hledisek. První studie se zamýšlejí nad stylistickou terminologií, vztahu stylistiky a jiných disciplín, problémy kodifikace, spisovnosti a nespisovnosti, další se soustředí na analýzu textů z vybraných stylových oblastí a konkrétních jazykových prostředků. Nechybějí ani příspěvky ke stylu textů staré češtiny a tematický celek zabývající se postavením stylistiky a slohu v současném vzdělávání na všech stupních škol.
Publikace je věnována doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., při příležitosti jejího významného životního jubilea.

Klímová, Květoslava – Kolářová, Ivana. ČEŠTINA ZAJÍMAVĚ A KOMUNIKATIVNĚ I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 292 s. ISBN 978-80-247-4112-3.


Publikace je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro procvičování a prohlubování učiva o slovní zásobě a tvoření slov, tvarosloví, skladbě a slohu. Její součástí je metodický komentář, všestranné jazykové rozbory, náměty na diktáty, souhrnné testy k opakování a klíč ke všem cvičením, jazykovým rozborům a testům. Důraz je kladen především na rozvíjení a posílení komunikativní kompetence, uplatnění mezipředmětových vztahů a propojení vybraného učiva s průřezovými tématy RVP ZV. V publikaci jsou cíleně zařazovány umělecké ukázky z knih českých autorů, jejichž seznam je součástí publikace.

SLOVNÍK AUTORŮ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ II – ČEŠTÍ SPISOVATELÉ. Praha: Libri, 2012. 466 s. ISBN 978-80-7277-506-4.


Publikace, koncepčně navazující na slovníkovou edici z nakladatelství Libri, přináší více než čtyři sta hesel věnovaných českým autorům píšícím pro děti a mládež. Zastoupeni jsou spisovatelé, kteří se podíleli na utváření literatury pro děti a mládež od jejích počátků v první polovině 19. století až do současnosti. Převahu mají autoři tvořící ve druhé polovině 20. století a spisovatelé aktuálně ovlivňující literární kontext; v šedesáti heslech jsou prezentovány osobnosti, jimž až dosud nebylo věnováno žádné ucelené pojednání. Vedle základních biografických informací o autorech uvádí slovník stručnou charakteristiku jejich umělecké tvorby a výběrovou bibliografii jejich děl určených dětem a mládež. Vstupní studie stručně rekapituluje vývoj české literatury pro děti a mládež. Slovník pod vedením Mileny Šubrtové vytvořili Miroslav Chocholatý, David Kroča, Hana Lavičková, Ivan Němec, Luisa Nováková, Jiří Poláček, Martin Reissner, Vlasta Řeřichová, Naděžda Sieglová, Svatava Urbanová a Jitka Zítková. Vydání publikace bylo realizováno s finanční podporou GA ČR v rámci projektu č. 405/09/0938.

Nováková, Ester. ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 408 s. ISBN 978-80-7204-797-0.
Monografie je příspěvkem k literárněhistorickému zkoumání období protektorátu, zaměřeným na historický román, který zaujímal v těchto letech význačné postavení. Vlastní jádro práce leží ve studiích o konkrétních dílech vybraných autorů. Zvláštní pozornost je věnována Františku Kožíkovi, Vladimíru Drnákovi, Jiřímu Mařánkovi, Eduardu Bassovi, Františku Neužilovi, Janu Knobovi, Karlu Novému, Čestmíru Jeřábkovi, Antonínu Šrámkovi, Karlu Schulzovi, Nině Svobodové, Jaroslavu Durychovi, Františku Křelinovi, Miloši V. Kratochvílovi, Josefu Tomanovi a Karlu Dvořáčkovi. Knihy jsou charakterizovány, rozbory upozorňují na jejich klady a zápory a formulují jejich přínos. Závěrečná studie sumarizuje získané poznatky a rovněž dobový kontext historické beletrie doplňuje.

Kolářová, Ivana – Klímová, Květoslava – Hauser, Přemysl – Ondrášková,  Karla. ČESKÝ JAZYK pro studující učitelství 1. stupně základní školy. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 296 s. + CD. ISBN 978-247-3358-6.


Autoři předkládají soubor poznatků o současné slovní zásobě a slovotvorbě, seznamují s nejnovějšími tendencemi v tvarosloví a skladbě a zabývají se zásadami správné výslovnosti a kultivovaného vyjadřování. Součástí publikace je také CD s praktickými cvičeními z jednotlivých jazykových disciplín. Publikace je koncipována tak, aby v ní našel potřebné informace a odpovědi na své otázky každý, kdo se o současný český jazyk zajímá.

Šubrtová, Milena a kol. POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY V ČESKÉ LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ (1990–2010). Brno: Masarykova univerzita, 2011. 327 s. ISBN 978-80-210-5692-3.


Monografie se věnuje problematice českého pohádkového příběhu v uplynulém dvacetiletí. Úvodní studie Mileny Šubrtové představuje kontextový rámec pro jednotlivé kapitoly. Ty jsou rozčleněny do šesti bloků a v interpretačních sondách sledují adaptace folklorních pohádkových látek, doznívající ozvuky čtvrtkovské poetiky, aktualizace a nonsensové či parodijní posuny pohádek. Všímají si rovněž nových fenoménů, jimiž jsou v současné tvorbě pro děti a mládež obrázkové knihy pohádek, dále pak imaginativní a lyrizující pohádkové texty, oslovující dětské i dospělé čtenáře. Pozornost je věnována taktéž utilitárněji pojatým pohádkovým příběhům. Závěrem je připojen výběrový soupis pohádkové literatury vydané ve sledovaném období. Autorsky se na monografii pod vedením Mileny Šubrtové podíleli Miroslav Chocholatý, David Kroča, Ivan Němec, Jiří Poláček, Martin Reissner, Naděžda Sieglová a Jitka Zítková. Vydání publikace bylo realizováno s finanční podporou GA ČR v rámci projektu č. 405/09/0938.

Minářová, Eva. STYLISTIKA PRO ŽURNALISTY. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 296 s. ISBN 978-80-247-2979-4.


Monografická publikace Stylistika pro žurnalisty představuje odborný text vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení nejen novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, ale text je také určen vysokoškolským studentům společenskovědních oborů, a to především žurnalistického a pedagogického zaměření. Studenti češtiny v knize naleznou poučení o stylové diferenciaci jazyka a podrobně pak o podstatě žurnalistické komunikace.

Tušková, Jana Marie. DEKLINAČNÍ SYSTÉM FEMININNÍCH OIKONYM V ČEŠTINĚ. SYNCHRONNÍ POHLED NA ZÁKLADĚ ČESKÉHO NÁRODNÍHO KORPUSU. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 17. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 289 s. ISBN 978-80-7422-138-5.


Monografie obsahuje výsledky výzkumu synchronních textů korpusu psané češtiny SYN2005 zaměřeného na dosud málo prozkoumanou problematiku deklinace femininních oikonym v češtině. Práce stojí z hlediska volby tématu i metodologických postupů na pomezí onomastiky, morfologie a korpusové lingvistiky. Vychází ze shrnutí způsobu zpracování deklinace oikonym v českých mluvnicích za posledních 100 let. Cílem práce bylo podrobně popsat gramatické kategorie oikonym (ve srovnání s gramatickými kategoriemi jiných tříd proprií), navrhnout nový systém deklinačních typů a vzorů pro danou oblast domácích oikonym a zachytit vývojové tendence v jejich deklinaci.

Martinec, Ivo – Tušková, Jana Marie – Zimová, Ludmila. MLUVNICE, ČESKÝ JAZYK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2009. 263 s. ISBN 978-80-7238-779-3.


Učebnice je určena k výuce jazykové složky předmětu Český jazyk a literatura v 1.–4. ročníku střední školy, odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Prostřednictvím práce s texty pomáhá studentům utvářet a postupně rozvíjet především kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence k učení, ale i kompetence sociální aj. Učivo je rozděleno do šesti tematických celků – zvuková stránka jazyka, tvarosloví, grafická stránka jazyka, skladba, nauka o slovní zásobě a tvoření slov a obecné výklady o jazyce. Texty učebnice zahrnují výkladové pasáže, cvičení i odkazy, např. na odbornou literaturu, jiné předměty.

Čechová, Marie – Krčmová, Marie – Minářová, Eva. SOUČASNÁ STYLISTIKA. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 382 s., obálka – obraz Václava Maliny: Červená imprese, 1999. (E. Minářová – autorka kap. III, IV, X.) ISBN 978-80-7106-961-4.


Odborná kniha o stylistice českého jazyka vyšla již jako čtvrtá mutace: 1991, 1997, 2003 a rozšířené a aktualizované vydání v r. 2008. Publikace je určena vysokoškolským studentům, odborným pracovníkům i dalším zájemcům o současnou češtinu, např. profesionálním uživatelům jazyka. Výklad poskytuje systematizující a syntetizující pohled do stylistické problematiky a reflektuje nové vědecké poznání stylistiky, ale i nové typy řečové komunikace. Slouží také jako orientace v praktické výstavbě textů a v jejich stylizaci.

ODKAZ JAROMÍRA TOMEČKA. Lacina, Jan – Poláček, Jiří (eds.) Brno: Základní organizace ČSOP Veronica, 2008. 160 s. ISBN 978-80-904109-3-0.  


Sborník přibližuje významného představitele přírodní beletrie Jaromíra Tomečka (1906–1997). Vedle spolueditora Jiřího Poláčka byli dalšími přispěvateli pracovníci PdF MU Přemysl Hauser a Martin Reissner. Jiří Poláček přispěl úvodní studií Odkaz Jaromíra Tomečka, Přemysl Hauser studií o Tomečkově lexiku (Vírník, babec, hlucháň…) a Martin Reissner pojednáním o ilustrátorech Tomečkových knih (Mirko Hanák a ti druzí). Sborník dále obsahuje příspěvky sedmadvaceti autorů z jiných pracovišť, ukázky z Tomečkovy tvorby, soubor jeho fotografií a soupis jeho knih, jakož i medailony přispěvatelů.

Šubrtová, Milena. TEMATIKA SMRTI V ČESKÉ A SVĚTOVÉ PRÓZE PRO DĚTI A  MLÁDEŽ. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 127 s. ISBN 978-80-210-4413-5.


Monografie Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež poprvé v kontextu českého bádání o literatuře pro děti a mládež obrací pozornost k tématu smrti a jeho ztvárnění v českých i světových dílech určených dětským recipientům. Na synekdochicky volených příkladech z literatury od konce 19. století do počátku 21. století ukazuje různá pojetí i zpřístupňování tématu smrti (např. kapitoly Smrt respektovaná, Smrt jako přirozená součást života, Tajemství života a smrti, Touha po nesmrtelnosti, Smrt v literatuře pro mládež jako kulturní metafora, Příprava na smrt a umírání) a upozorňuje na specifika při práci s těmito texty v literárně-výchovném procesu.

Tušková, Jana Marie. VARIANTNÍ A DUBLETNÍ TVARY V SOUČASNÉ DEKLINACI APELATIVNÍCH FEMININ. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 175 s. ISBN 80-210-4138-2.


Monografie přináší výsledky výzkumu synchronních textů korpusu SYN2000 zaměřeného na problematiku distribuce variantních a dubletních tvarů apelativních feminin. Popisuje přechod feminin mezi vzory kost a píseň, růže a kost, žena a růže a problematiku tvarů Gpl. feminin zakončených na -ice a -yně. Cílem práce bylo rozlišit jevy centrální a periferní, stanovit faktory podílející se na výběru koncovek a popsat vývojové tendence v deklinaci apelativních feminin.

Kroča, David. POETIKA DRAMAT A BÁSNÍ JOSEFA TOPOLA. Brno: Paido, 2005. 123 s. ISBN 80-7315-101-4.


Kniha je určena zejména studentům bohemistiky a učitelům češtiny, ale i ostatním zájemcům o interpretaci literárních textů. Autor se nejprve zabývá interpretací obecně, poté analyzuje původní tvorbu básníka a dramatika Josefa Topola (nar. 1935), někdejšího kmenového autora, dramaturga a režiséra Divadla za branou. Při interpretaci děl vychází z jejich nejnovějších vydání, akceptuje tedy úpravy, jež Topol v některých svých textech provedl. Celá práce usiluje o konkrétní a kontrolovatelnou interpretaci, vlastní výklad proto dokládají četné ukázky a příklady. Na kapitoly s rozbory jednotlivých textů navazuje závěrečná srovnávací kapitola, která hledá souvislosti Topolovy dramatiky a poezie a charakterizuje poetiku spisovatele ve shrnujícím pohledu.