•  
 

Jak funguje svět v MŠ

Charakteristika programu:
Obsahem tohoto kurzu je seznámení se s možností uplatnění přírodovědných experimentů při práci s dětmi jako prostředkem k rozvíjení jejich kreativity, praktických dovedností, porozumění světu a schopnosti řešit technické problémy.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu bude absolvent umět:
• motivovat děti k provádění jednoduchých přírodovědných pokusů (experimentování),
• zvolit vhodný pokus vzhledem k probíranému tématu,
• provést ho demonstračně provést nebo dětem při experimentování přiměřeně asistovat a výsledek pokusu adekvátně interpretovat.

 • Garant kurzu: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu:
  I. blok: Velcí a malí vynálezci (3 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Účastníci se seznámí s historickou perspektivou vynalézání od kola na hřídeli přes velikány Archiméda a Leonardo da Vinci až po současnost. Z historie lze čerpat inspiraci a můžeme ji využít k motivaci dětí. Účastníci se naučí vyrábět dětské modely vybraných historicky významných vynálezů (např. Archimédův šroub).  
  II. blok: Strojům na kloub (3 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Účastníci se seznámí se základními principy fungování strojů (páka, vačka, ozubené kolo…). Naučí se vyrábět funkční modely, na nichž lze jednoduché mechanismy dětem demonstrovat.
  III. blok: Přiměřené technologie (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Účastníci se seznámí s konceptem „přiměřené technologie“ (z angl. Appropriate Technology) amerického myslitele E. F. Schummachera. Naučí se vyrábět a používat sluneční vařič vyrobený z lepenky a alobalu. Účastníci si také připraví vlastní výukový projekt využívající zvolenou technologii.
  IV. blok: Šokující elektřina (4 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Účastníci se seznámí s vybranými pokusy s jednoduchými elektrickými obvody, které lze provádět i s těmi nejmenšími dětmi. Vyrobíme elektromagnet, elektromotor, jednoduchý elektrický obvod, přičemž vždy budeme používat bezpečné zdroje napětí (monočlánky, ploché baterie). Účastníci se také seznámí se zásadami ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.  
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424).
 
 
Archivovaná verze z webu PdF